Naplata i napomene

U odeljenju naplate Belocrkvanskog vodovoda i kanalizacije vršimo obračun i fakturisanje utrošene vode i usluga odvođenja upotrebljenih voda za potrošače. Obračun i fakturisanje utrošene vode vršimo na osnovu očitavanja vodomera, a količina utrošene vode na fakturi predstavlja razliku između dva očitana stanja. Obračun potrošnje vrši se po važećim cenama na dan obračuna.

Naplatu svega što je fakturisano za utrošenu vodu i usluge vršimo u ulici Dejana Branka 22 na blagajni, a uplate se mogu izvršiti i putem računa.

Molimo Vas da prilikom uplate na naš tekući račun obavezno navedete poziv na broj.

Račun se odnosi za naznačeni obračunski period a iznos za uplatu prikazuje polje “za uplatu”.

Ukoliko vodomer nije ispravan ili nije izvršeno očitavanje, zaduženje se vrši na osnovu prosečne potrošnje.

Datum do kog treba da izmirite svoje obaveze označen je kao “rok za uplatu”, nakon ovog datuma zaračunava se zakonska kamata.

U posebnoj napomeni prikazani su iznosi i datum poslednje uplate kao i ukupan dug na dan obračuna. Ukoliko smatrate da iznos na računu nije pravilno utvrđen, molimo da izvršite reklamaciju u roku od osam dana. Pri dostavi reklamacije obavezno se pozovite na Vašu šifru.

Svaku promenu broja članova domaćinstva u kućnim savetima prijaviti do 28-og u mesecu u kom je nastala promena. Prijavu promene potpisuje predsednik kućnog saveta ili najmanje tri člana-vlasnika stana. Neblagovremene prijave i reklamacije neće biti prihvaćene.

image
image