Јавна набавка горива

Postavio: bcvk 14-05-2018

Обавештење о закљученом уговору

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

Назив наручиоца : ЈП „Белоцрквански водовод и канализација“

Адреса наручиоца: Бела Црква, Дејана Бранкова 22

Интернет страница наручиоца : www.bcvk.rs

Врста наручиоца : Јавно предузеће

Врста предмета : Добра

Предмет јавне набавке је набавка добра гориво, Евро Дизел, према стандарду СРПС ЕН 590, ознака из општег речника набавке 09134200; Евро премијум БМБ 95, према стандарду СРПС ЕН 228, ознака из општег речника набавке 09132000;

Уговорена вредност:

Партија 1.: 788,125,00  без ПДВ-а; 945.750,00  са ПДВ-ом

Партија 2:   687.480,00 без ПДВ-а; 825.000,00  са ПДВ-ом

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена

Број примљених понуда: 2

Партија 1:

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда:  796.250,00 динара без ПДВ-а

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:   788,125,00  динара без ПДВ-а

Партија 2:

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда:  695.400,00 динара без ПДВ-а

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  687.480,00  динара без ПДВ-а

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  не

Понуђена цена Партија 1:      788,125,00  динара без ПДВ-а

                                                  945.750,00   динара са ПДВ-ом.

Понуђена цена Партија 2:      687.480,00 динара без ПДВ-а

                                                  825.000,00 динара са ПДВ-ом.

Датум доношења одлуке о додели уговора : 26.04.2018.године

Датум закључења уговора:9.05.2018.године

Основни подаци о добављачу: Лукоил Србија ад Београд

Период важења уговора: 12 месеци