Јавна набавка водоводни материјал

Postavio: bcvk 08-05-2018

Обавештење о закљученом уговору

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

Назив наручиоца : ЈП „Белоцрквански водовод и канализација“

Адреса наручиоца: Бела Црква, Дејана Бранкова 22

Интернет страница наручиоца : www.bcvk.rs

Врста наручиоца : Јавно предузеће

Врста предмета : Добра

Предмет јавне набавке је набавка добра водоводни материјал ознака из ОРН 65100000

Уговорена вредност: 3.000.000 без ПДВ-а; 3.600.000 са ПДВ-ом

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена

Број примљених понуда: 1

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 254.921,00   динара без ПДВ-а

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 305.905,00   динара без ПДВ-а

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  не

Понуђена цена:  254.921,00    динара без ПДВ-а

                             305.905,00    динара са ПДВ-ом.

Датум доношења одлуке о додели уговора:25.04.2018.године

Датум закључења уговора:7.05.2018.године

Основни подаци о добављачу: Унипрогрес доо,Рума,Владимира Назора бб

Период важења уговора: 12 месеци