Јавни позив

Postavio: bcvk 25-09-2017

Јавно надметање

Број : 1.03.785-01/17

Дана:25.09.2017.године

 

  На основу члана 33.став 2.Закона о јавној својини („Службени гласник РС“,бр.72/11,88/13,105/14,104/16-др.закон и 108/16) и Одлуке о продаји основног средства путем јавног надметања,донете од стране Надзорног одбора ЈП „Белоцрквански водовод и канализација“ Бела Црква број 1.01.14-07/17   од 26.06.2017.године

 

 

ЈП „БЕЛОЦРКВАНСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ БЕЛА ЦРКВА

ОБЈАВЉУЈЕ

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ

ЗА ПРОДАЈУ ПОЛОВНЕ КОМБИНОВАНЕ МАШИНЕ-РОВОКОПАЧ-УТОВАРИВАЧ

 

 

Предмет јавног надметањаради продаје је половна комбинована машина-ровокопач-утоваривач,следећих техничких карактеристика:

-         Врста :комбинована машина

-         Марка и тип: MTZ-BELARUS AMKODOR TO- 49S

-         Број шасије:08056878

-         Број мотора:513459

-         Година производње:2002.година

-         Снага мотора у KW:60

-         Запремина мотора  : 4750ccm

-         Боја : жута

-         Регистарске ознаке : није регистрован

 

Почетна цена : 500.000 динара +  ПДВ

Јавно надметање ће се одржати дана3.10.2017.године у  11 часова у просторијама ЈП “Белоцрквански водовод и канализација“,Дејана Бранкова 22,Бела Црква. Предметна машина се продаје у виђеном стању без права на рекламацију.

Заинтересована лица могу разгледати предметно возило сваког радног дана од 7-13 часова у пословном простору ЈП „Белоцрквански водовод и канализација“ у улици Дејана Бранкова број  22 у Белој Цркви.

Јавно надметање ће се одржати ако истом буде присуствовао најмање један заинтересован купац за половну комбиновану машину-ровокопач-утоваривач.

Право учешћа на јавном надметању имају лица која до  2.10.2017.године до 14 часова уплате кауцију за надметање у износу од 100.000,00 динара и потпишу Изјаву да су сагласни са условима јавног надметања.

Кауција се плаћа на рачун 205-37609-72код Комерцијалне банке ад Београд, са назнаком „кауција за јавно надметање радне машине“,о чему ће ЈП „Белоцрквански водовод и канализација“ издати извод из банке ,оверен својим печатом и исти издати уплатиоцу на дан јавног надметања.

Потписивање изјаве је могуће извршити у просторијама у којој се одржава јавно надметање,непосредно пред почетак надметања,односно најкасније до 10 часова.

Лицитација се врши у динарима у износима без пореза на додату вредност,с тим што ће плаћање купопродајне цене бити увећано износом припадајућег пореза на додату вредност.

Предмет јавног надметања се продаје лицу које понуди највишу цену. Уколико два учесника јавног надметања понуде исту највишу цену,предност има лице које је прво лицитирало ту цену. Изузев у случају да највиша понуђена цена буде почетна цена где ће предност имати лице које се раније пријавило на лицитацију потписивањем изјаве и уплатом кауције.

Почетна цена : 500.000,00  динара + ПДВ

 

До коначне цене долази се из трећег круга надметања.

Први круг :

Комисија за спровођење јавног надметања у Записник унети цене из достављене понуде.

Други круг:

Комисија за спровођење јавног надметања,записнички констатује присутне овлашћене представнике учесника јавног надметања да ли нуде више цене од цена датих у својој понуди.

Трећи круг:

Комисија за спровођење јавног надметања,записнички констатује присутне овлашћене представнике учесника јавно надметања да ли нуде више цене од цена датих у другом кругу јавног надметања.

Цена утврђена у трећем кругу јавног надметања је коначна. Са учесником јавног надметања који је понудио највишу цену закључиће се уговор о купопродаји.

Услови за учесника јавног надметања:

-         Образац понуде,у слободној форми.

-         Као учесник јавног надметања се може појавити привредно друштво или предузетник,односно физичко лице. Учесник (привредно друштво или предузетник) је дужан да уз понуду достави извод из Агенције за привредне регистре и Потврду о извршеном евидентирању за ПДВ (ако је у систему ПДВ-а). Учесник физичко лице је дужан да уз понуду достави важећу личну карту.

-         Понуда са пратећом документацијом подноси се у затвореној коверти са натписом „Понуда за куповину половне грађевинске машине јавним надметањем – НЕ ОТВАРАТИ на адресу ЈП „Белоцрквански водовод и канализација“,Бела Црква,Дејана Бранкова 22,26340 Бела Црква.

На дан јавног надметања,понуђачи уз понуду прилажу:

-         Доказ о уплати кауције (Кауција се плаћа на рачун 205-37609-72,код Комерцијалне банке са назнаком „кауција за јавно надметање радне машине“,о чему ће ЈП „Белоцрквански водовод и канализација“ издати извод из банке,оверен својим печатом и исти издати уплатиоцу на дан јавног надметања и

-         Изјаву да су сагласни са условима јавног надметања.

 

На лицитацији може учествовати лице у своје име и за свој рачун ,односно законски заступник правног лица,односно друго лице уз оверено пуномоћје лица у чије име и за чији рачун иступа.ЈП „Белоцрквански водовод и канализација“ задржава предмет јавног надметања до уплате целокупне купопродајне цене,а учесник јавног надметања који је понудио највишу цену дужан је на дан јавног надметања да потпише купопродајни уговор,а у року од 3 дана од дана потписивања уговора да исплати купопродајн цену у целости,у супротном уговор неће имати важност,а ЈП „Белоцрквански водовод и канализација“ може продати предмет јавног надметања следећем најповољнијем понуђачу.

Учесницима који одустану од јавног надметања или чије понуде не буду прихваћене кауција ће се вратити одмах по завршеку надметања. Кауција се не враћа учеснику који понуди највишу цену,јер се иста урачунава у купопродајну цену,затим у случају да исто лице после окончаног јавног надметања одустане од потписивања уговора или не изврши у року уплату купопродајне цене у целости,па ће се кауција сматрати капаром као одустаницом.

Потписивањем изјаве о учешћу на лицитацији учесници су сагласни да су понудили почетну цену.

Све остале информације можете добити путем телефона 013 853049.

 

 

 

 

                                                                                                                                             Вд  Директор

                                                                                                                                        Драгутин Јовановић