ОСНИВАЧКИ АКТ

Postavio: bcvk 04-11-2021

ОСНИВАЧКИ АКТ

На основу члана 7. и  члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007,  83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018)члана 5.став 3.у члана 6.Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016 број 13/2019), члана 2.и 3. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/2011, 104/2016, 95/18), као и члана 35. Статута општине Бела Црква (Службени лист општине Бела Црква број 8/2008, 1/2009, 3/2010 и 4/2014….. ), на седници Скупштине општине Бела Црква, која је одржана дана _____ донета је следећа

 

 

О Д Л У К А О ИЗМЕНАМАИ ДОПУНАМАОСНИВАЧКОГ АКТА

ДРУШТВЕНОГЈАВНОГ  УСЛУЖНОГ  ПРЕДУЗЕЋА

«“БЕЛОЦРКВАНСКА ЈЕЗЕРА” БЕЛА ЦРКВА» БЕЛА ЦРКВА

 

 

 I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

 

 Усклађивање оснивачког акта

 Члан 1.

 

Овом Одлуком врши се измена и допуна Одлуке о промени оснивачког акта  Друштвеног јавног услужног  предузећа ''“Белоцркванска језера” Бела Црква број 152/16 од 30.9.2016 године којим је измењена и допуњена Одлука о оснивању  Друштвеног јавног услужног  предузећа ''“Белоцркванска језера” Бела Црква'' Бела Црква

које је уписано у регистар у регистар Агенције за привредне регистре Решењем бр. БД.42955/2005 од 5.9.2006.године, ради усклађивања са статусном променом припајања.

 

 

Оснивање јавног предузећа

 Члан 2.

 

 

Ради трајног обављања делатности од општег интереса и редовног задовољења потреба корисника и пружања комуналних услуга на територији Општине Бела Црква које су од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица као што су: обезбеђивања услова за одржање и уређење свих површина на белоцркванским језерима на територији општине Бела Црква; снабдевање водом за пиће; пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода; управљање комуналним отпадом; градски и приградски превоз путника;управљање гробљима и сахрањивање; погребна делатност; управљање јавним паркиралиштима; управљање пијацама;одржавање улица и путева; одржавање чистоће на површинама јавне намене; обезбеђивање јавног осветљења; одржавање јавних зелених површина; димничарске услуге; делатност зоохигијене основаноје Друштвено јавно услужно предузеће “Белоцркванска језера” Бела Црква  Бела Црква (у даљем тексту: ДЈУП “Белоцркванска језера” Бела Црква )

 

 

 

 

 

 

 

Циљеви оснивања

Члан 3.

 

Јавно предузеће оснива се и послује ради обезбеђивања услова трајног и несметаногобављања делатности од општег интереса, одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета и  уредног задовољавања потреба крајњих корисника услуга. У смислу члана 2. наведене делатности посебно обухватају:

 

-уређење, одржавање и заштита и коришћење водених површина,обала, водног дна,отворених плажа и зелених површина уз “Белоцркванска језера” Бела Црква

-коришћење, уређење и одржавање јавних и рекреативних површина уз “Белоцркванска језера” Бела Црква,шеталишта, површина за рекреацију игралишта, фискултурних терена

-пројектовање, изградњу и одржавање објеката који су у функцији заштите, унапређења и презентације језера као добара од општег интереса

-снабдевање водом за пићекаозахватање, пречишћавање, прерада и испорука воде водоводном мрежом до мерног инструмента потрошача, обухватајући и мерни инструмент;

-пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних водаје сакупљање, одвођење, пречишћавање и испуштање отпадних, атмосферских и површинских вода са површина јавне намене, односно од прикључка корисника на уличну канализациону мрежу, третман отпадних вода у постројењу за пречишћавање, црпљење, одвоз и третирање фекалија из септичких јама;

-управљање комуналним отпадомје сакупљање комуналног отпада, његово одвожење, третман и безбедно одлагање укључујући управљање, одржавање, санирање и затварање депонија, као и селекција секундарних сировина и одржавање, њихово складиштење и третман;

-градски и приградски превоз путникаје превоз путника унутар насељених места или између насељених места која се налазе на територији јединице локалне самоуправе, који обухвата јавни линијски превоз аутобусом, тролејбусом, трамвајем, метроом, жичаром, путничким бродом, скелом и чамцем за привредне сврхе, као и обезбеђивање места за укрцавање и искрцавање путника (станица, стајалишта и плутајућих објеката за пристајање пловила која врше превоз путника у домаћој линијској пловидби и сл. као саобраћајних објеката који се користе у тим видовима превоза);

-управљање гробљима и сахрањивање је: управљање и одржавање гробља; одржавање гробног места и наплата накнаде за одржавање гробног места; обезбеђивање, давање у закуп и продаја уређених гробних места; покопавање и ексхумација посмртних остатака, кремирање и остављање пепела покојника; одржавање објеката који се налазе у склопу гробља (мртвачница, капела, розаријум, колумбаријум, крематоријум); одржавање пасивних гробаља и спомен-обележја;

 -погребна делатност је преузимање и превоз посмртних остатака од места смрти, односно места на коме се налази умрла особа (стан, здравствена установа, институти за судску медицину и патологију, установе социјалне заштите и друга места) и превоз до места одређеног посебним прописом (патологије, судске медицине, гробља, крематоријума, аеродрома, пословног простора погребног предузећа у ком постоје прописани услови за смештај и чување покојника), организација сахране и испраћаја са прибављањем потребне документације за организацију превоза и сахрањивања, чување посмртних остатака у расхладном уређају и припремање покојника за сахрањивање;

- управљање јавним паркиралиштима је услуга одржавања јавних паркиралишта и простора за паркирање на обележеним местима (затворени и отворени простори), организација и вршење контроле и наплате паркирања, услуга уклањања непрописно паркираних, одбачених или остављених возила, премештање паркираних возила под условима прописаним овим и другим посебним законом, постављање уређаја којима се по налогу надлежног органа спречава одвожење возила, као и уклањање, премештање возила и постављање уређаја којима се спречава одвожење возила у случајевима предвиђеним посебном одлуком скупштине јединице локалне самоуправе којом се уређује начин обављања комуналне делатности управљања јавним паркиралиштима, као и вршење наплате ових услуга;

-обезбеђивање јавног осветљења обухвата одржавање, адаптацију и унапређење објеката и инсталација јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне намене;

-управљање пијацама је комунално опремање, одржавање објеката на пијацама (пијачног пословног простора, укључујући и киоске и тезге на отвореном простору), давање у закуп тезги на пијацама и организација делатности на затвореним и отвореним просторима који су намењени за обављање промета пољопривредно-прехрамбених и других производа;

-одржавање улица и путева у градовима и другим насељима је извођење радова којима се обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја и чува и унапређује употребна вредност улица, путева, тргова, платоа и сл.;одржавање чистоће на јавним површинама је чишћење и прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других јавних површина, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина, одржавање и пражњење посуда за отпатке на јавним површинама, као и одржавање јавних чесми, бунара, фонтана, купалишта, плажа и тоалета као комуналних објеката;

-одржавање јавних зелених површинаје уређење, текуће и инвестиционо одржавање, реконструкција и санација зелених, рекреативних површина и приобаља; -димничарске услуге обухватају чишћење и контролу димоводних и ложних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја, вађење и спаљивање чађи у димоводним објектима, преглед новоизграђених и дограђених димоводних и ложишних објеката и уређаја и мерење емисије димних гасова и утврђивање степена корисности ложишног уређаја, осим у случајевима када наведене послове обављају правна лица или предузетници овлашћени у складу са законом којим је уређена област цевоводног транспорта гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуције гасовитих угљоводоника, као и законом којим је уређена област ефикасног коришћења енергије;

-делатност зоохигијенеобухвата послове: хватања, превоза, збрињавања, смештаја напуштених и изгубљених животиња у прихватилиште; контроле и смањења популације изгубљених и напуштених паса и мачака; нешкодљивог уклањања и транспорта лешева животиња са јавних површина и објеката за узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет животиња до објеката за сакупљање, прераду или уништавање споредних производа животињског порекла на начин који не представља ризик по друге животиње, људе или животну средину; спровођења мера за смањење популације глодара, инсеката и штетних микроорганизама мерама дезинфекције, дезинсекције и дератизације на јавним површинама.

-друге делатности одређене Статутом

 

 

Предмет одлуке

 Члан 4.

 

Овом Одлуком, у складу са Законом о јавним предузећима, регулисана су права и обавезе оснивача и ДЈУП „Белоцркванска језера” Бела Црквау обављању делатности од општег интереса, а нарочито:

- назив и седиште оснивача;

- пословно име и седиште  ДЈУП “Белоцркванска језера” Бела Црква  ;

- претежна делатност ;

- права, обавезе и одговорности оснивача према ДЈУП “Белоцркванска језера” Бела Црква  и ДЈУП “Белоцркванска језера” Бела Црква   према оснивачу;

- услови и начин утврђивања и распоређивања добити, односно начин покрића губитака и сношењу ризика;

- услови и начини задуживања ДЈУП “Белоцркванска језера” Бела Црква  ;

- заступање  ДЈУП “Белоцркванска језера” Бела Црква ;

- износ основног капитала, као и опис, врста и вредност неновчаног улога;

- органи  ДЈУП “Белоцркванска језера” Бела Црква  ;

- имовина која се не може отуђити;

- располагање (отуђење и прибављање) стварима у јавној својини која су пренета у својину ДЈУП “Белоцркванска језера” Бела Црква   у складу са законом;

- заштита животне средине;

- друга питања од значаја за несметано обављање делатности за коју се оснива  ДЈУП “Белоцркванска језера” Бела Црква

 

ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ

 

Оснивач јавног предузећа

 

Члан 5.

 

Оснивач  ДЈУП “Белоцркванска језера” Бела Црква  је:

 

Општина Бела Црква, улица Милетићева број 2, матични број 08108005.

 

Права оснивача остварује Скупштина општине.

 

 Правни статус

 Члан 6.

 

ДЈУП “Белоцркванска језера” Бела Црква  има статус правног лица, са правима, обававезама и одговорностима утврђеним законом.

 

ДЈУП “Белоцркванска језера” Бела Црква  у правном промету са трећим лицима има сва овлашћења и иступа у своје име и за свој рачун.

 

Одговорност за обавезе јавног предузећа

 

Члан 7.

 

ДЈУП “Белоцркванска језера” Бела Црква  за своје обавезе одговара целокупном својом имовином.

 

Оснивач не одговара за обавезе  ДЈУП “Белоцркванска језера” Бела Црква , осим у случајевима прописаним законом.

 

Оснивач је дужан да се делатности од општег интереса из члана 2. обавља несметано и у континуитету.

 

Заступање и представљање јавног предузећа

Члан 8.

 

 ДЈУП “Белоцркванска језера” Бела Црква  заступа и представља директор.

 

III ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ

 

Пословно име јавног предузећа

 

Члан 9.

 

ДЈУП “Белоцркванска језера” Бела Црква  послује под следећим пословним именом:

Друштвено јавно услужно предузеће „Белоцркванска језера” Бела Црква.

 

Скраћено пословно име је ДЈУП „Белоцркванска језера” Бела Црква.

 

О промени пословног имена одлучује Надзорни одбор ДЈУП”Белоцркванска језера” Бела Црква, уз сагласност оснивача.

 

Седиште јавног предузећа

 

Члан 10.

 

Седиште ДЈУП “Белоцркванска језера” Бела Црква  је у Белој Цркви, улица Пролетерскаброј 2.

 

О промени седишта одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача.

 

Печат, штамбиљ и знак јавног предузећа

 

Члан 11.

 

ДЈУП „Белоцркванска језера” Бела Црква поседује свој печат и штамбиљ са исписаним текстом на српском језику и ћириличним писмом.

 

Печат је округлог облика, и садржи пуно пословно име и седиште ДЈУП„Белоцркванска језера” Бела Црква.

 

Штамбиљ је правоугаоног облика и садржи пуно пословно име, седиште ДЈУП „Белоцркванска језера” Бела Црква и место за датум и број.

 

ДЈУП „Белоцркванска језера” Бела Црква има свој знак који садржи назив и седиште ДЈУП„Белоцркванска језера” Бела Црква, а који ће бити дефинисан Статутом ДЈУП„Белоцркванска језера” Бела Црква.

 

 

Упис јавног предузећа у регистар

 

Члан 12.

 

ДЈУП „Белоцркванска језера” Бела Црква се за обављање своје делатности од општег интереса, утврђене овом одлуком, уписује у регистар у складу са законом којим се уређује правни положај привредних друштава и поступак регистрације, у складу са законом.

 

Унутрашња организација јавног предузећа

 

Члан 13.

 

ДЈУП „Белоцркванска језера” Бела Црква послује са радним јединицима у оквиру предвиђених делатности.

 

Актом директора ДЈУП„Белоцркванска језера” Бела Црква, уређује се унутрашња организација и систематизација послова.

 

 IV. ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

 

 Претежна делатност

 

Члан 14.

 

Претежна делатност ДЈУП „Белоцркванска језера” Бела Црква је:

 

81.30 Услуге уређења и одржавања околине

 

ДЈУП „Белоцркванска језера” Бела Црква поред послова обухваћених претежном делатношћу, може да обавља и друге делатности утврђене овим Оснивачким актом.

 

Јавно комунално предузеће обавља следеће делалности:

- 38.11 Скупљање отпада који није опасан;

- 38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан;

- 38.32 Поновна употреба разврстаних материјала;

- 39.00 Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом;

- 47.89 Трговина на мало тезгама и пијацама;

- 70.10 Управљање економским субјектом;

- 70.22 Консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем;

- 71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање;

- 71.20 Техничко испитивање и анализе;

- 46.76 Трговина на велико и мало осталим полупроизводима;

- 46.77 Трговина на велико отпатцима и остацима;

- 49.41 Друмски превоз терета;

- 52.10 Складиштење;

- 81.22 Услуге осталог чишћења зграда и опреме;

- 81.29 Услуге осталог чишћења;

- 81.30 Услуге уређења и одржавања околине

- 96.03 Погребне и сродне делатности;

- 96.09 Остале непоменуте личне услужне делатности;

- 01.30 Гајење садног материјала;

- 41.20 Изградња стамбених и нестамбених зграда;

- 43.10 Рушење и припрема градилишта;

- 43.21 Постављање електричних инсталација;

- 43.30 Завршни радови у грађевинарству;

- 43.99.Остали непоменути специфични грађевински радови;

- 52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају;

- 01.19 Гајење осталих једгногодишњих и двогодишњих биљака;

- 02.10 Гајење шума и остале шумске делатности;

- 02.20 Сеча дрвећа;

- 02.40 Услужне делатности у вези са шумарством;

- 42.22 Изградња електричних и телекомуникационих водова;

- 49.31  Градски и приградски копнени превоз путника.

- 49.39 Остали превоз путника у копненом саобраћају

- 52.21 Услужне делатности у копненом саобраћај

- 47.99Продаја хране и пића посредством аутомата

- 47 Препродаја пакованих/припремљених пића

- 56.10 Делатности ресторана и покретних угоститељских објеката

-56.30 Услуге припремања и послуживања пића

- 3.12 Слатководни риболов

-36.00 Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

-37.00 Уклањање отпадних вода

-42.21 Уградња цевовода

-43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизованих система

-46.32 Трговина на велико месом и производима од меса

-46.33 Трговина на велико млечним производима, јајима, јестивим уљима и мастима

-46.34 Трговина на велико пићима

-46.37 Трговина на велико кафом, чајевима, какаом и зачинима

-46.38 Трговина на велико осталом храном, укључујући рибу, љускаре и мекушце

-46.39 Неспецијализована трговина на велико храном, пићима и дуваном

-47.11Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном

-47.21 Трговина на мало воћем и поврћем у специјализованим продавницама

-47.22 Трговина на мало месом и производима од меса у специјализованим продавницама

-47.24 Трговина на мало хлебом, тестенином, колачима и слаткишима у специјализованим продавницама

-47.29 Остала трговина на мало храном у специјализованим продавницама

-47.89 Трговина на мало осталом робом на тезгама и пијацама

-52.10 Складиштење

-52.20 Пратеће активности у саобраћају

-55.10 Хотели и сличан смештај

-55.30 Делатност кампова, ауто-кампова и кампова за туристичке приколице

-56.30 Услуге припремања и послуживања пића

-68.10 Куповина и продаја властитих некретнина

-68.20 Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима

-68.31 Делатност агенција за некретнине

-68.32 Управљање некретнинама за накнаду

-73.20 Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења

-79.11 Делатност путничких агенција

-93.19 Остале спортске делатности

-93.29 Остале забавне и рекреативне делатности

 

 

ДЈУП „Белоцркванска језера” Бела Црква може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом.

 

О промени делатности ДЈУП„Белоцркванска језера” Бела Црква, као и о обављању других делатности које служе обављању претежне делатности, одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача, у складу са законом.

 

Услови за обављање делатности као делатности од општег интереса

 

Члан 15.

 

ДЈУП „Белоцркванска језера” Бела Црква може да отпочне обављање делатности кад надлежни државни орган утврди да су испуњени услови за обављање те делатности у погледу:

 

1) техничке опремљености;

2) кадровске оспособљености;

3) безбедности и здравља на раду;

4) заштите и унапређења животне средине;

5) других услова прописаних законом.

 

Оснивање зависних друштава

 

 Члан 16.

 

ДЈУП„Белоцркванска језера” Бела Црква може да оснује зависно друштво капитала за обављање делатности из члана 2. ове Одлуке, као и друштво капитала за обављање делатности која није делатност од општег интереса,у складу са Законом о привредним друштвима.

 

ДЈУП „Белоцркванска језера” Бела Црква према зависном друштву капитала из става 1. овог члана, има права, обавезе и одговорности које има општина Бела Црква, као оснивач према ДЈУП „Белоцркванска језера” Бела Црква .

 

На одлукеиз става 1.овог члана сагласност даје Скупштина општине.

 

 V. ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

 

Основни капитал

 Члан 17.

 

Основни капитал ДЈУП „Белоцркванска језера” Бела Црква Бела Црква уписан код Агенције за привредне регистре чини уписани новчани капитал у износу од143.661,39 RSD и 10.000,00 USD а укупан уплаћени капитализноси 311.084,64  РСД .

 

 

 Имовина јавног предузећа

 Члан 18.

 

Имовину ДЈУП „Белоцркванска језера” Бела Црква чине право својине на покретним и непокретним стварима, новчаним средствима и хартијама од вредности и друга имовинска права која су пренета у својину ДЈУП„Белоцркванска језера” Бела Црква, укључујући и право коришћења на стварима у јавној својини општине Бела Црква.

 

 

ДЈУП „Белоцркванска језера” Бела Црква може користити средства у јавној и другим облицима својине, у складу са законом, одлуком оснивача и посебним уговором којим се регулишу међусобни односи, права и обавезе ДЈУП „Белоцркванска језера” Бела Црква са једне и општине, као оснивача, са друге стране.

 

 

Члан 19.

 

Средства у јавној својини могу се улагати у капитал ДЈУП„Белоцркванска језера” Бела Црква, у складу са законом и актима Скупштине општине.

 

По основу улагања средстава из става 1.овог члана општина стиче уделе у ДЈУП„Белоцркванска језера” Бела Црква, као и права по основу тих удела.

 

Капитал у ДЈУП „Белоцркванска језера” Бела Црква подељен на уделе уписује се у регистар.

 

Повећање и смањење оснивачког капитала

 

Члан 20.

 

О повећању или смањењу основног капитала ДЈУП „Белоцркванска језера” Бела Црква одлучује Скупштна општине, као оснивач у складу са законом.

 

Средства јавног предузећа

Члан 21.

 

ДЈУП„Белоцркванска језера” Бела Црква, у обављању својих делатности, стиче и прибавља средства из следећих извора:

- продајом производа и услуга;

- из кредита;

- из донација и поклона;

- из буџета оснивача и буџета Републике Србије, буџета аутономне покрајине;

- из осталих извора, у складу са законом.

 

Расподела добити

 

Члан 22.

ДЈУП „Белоцркванска језера” Бела Црква је дужно да део остварене добити уплати у буџет општине Бела Црква, по завршном рачуну за претходну годину.

 

Висина и рок за уплату добити из става 1.овог члана утврђује се у складу са законом и Одлуком о буџету општине за наредну годину.

 

 Начела за одређивање цене услуга

 

Члан 23.

 

Елементи за образовање цена производа и услуга ДЈУП „Белоцркванска језера” Бела Црква уређују се посебном одлуком, коју доноси Надзорни одбор, уз сагласност оснивача, у складу са законом.

 

Висина накнаде за услуге формира се у складу са начелима прописаним законом којим је уређена комунална делатност, и то:

1) начелом „потрошач плаћа“;

2) начелом „загађивач плаћа“;

3) начелом довољности цене да покрије пословне расходе;

4) начелом усаглашености цена комуналних услуга са начелом приступачности;

5) начелом непостојања разлике у ценама између различитих категорија потрошача, сем ако се разлика заснива на различитим трошковима обезбеђивања комуналне услуге.

 

Цене производа и услуга предузећа

 

Члан 24.

Елементи за одређивање цена комуналних услуга су :

1) пословни расходи исказани у пословним књигама и финансијским извештајима;

2) расходи за изградњу и реконструкцију објеката комуналне инфраструктуре и набавку опреме, према усвојеним програмима и плановима вршиоца комуналне делатности на које је јединица локалне самоуправе дала сагласност;

3) добит вршиоца комуналне делатности.

 

Средства која су намењена за финансирање обнове и изградње објеката комуналне инфраструктуре исказују се посебно и могу се употребити само за те намене.

 

Усвајање захтева за измену цена

 

 Члан 25.

 

ДЈУП „Белоцркванска језера” Бела Црква је обавезно да захтев за измену цена производа и услуга укључи у свој годишњи програм пословања, у складу са чланом 27. ове Одлуке.

 

Када се значајније промене вредности елемената, који су укључени у методологију за обрачунавање цена, ДЈУП „Белоцркванска језера” Бела Црква  може да током пословне године да поднесе оснивачу детаљно образложен захтев за одобрење измене цена комуналних услуга, заједно са изменама годишњег програма пословања.

 

Измене годишњег програма пословања са предлогом за измену цена достављају се Скупштини општине.

 

Унапређење рада и развоја предузећа

Члан 26.

 

Унапређење рада и развоја ДЈУП „Белоцркванска језера” Бела Црква заснива се на дугорочном и средњорочном плану рада и развоја.

 

Плановима и програмом рада из става 1.ове Одлуке, утврђују се пословна политика и развој предузећа, одређују се непосредни задаци и утврђују средства и мере за њихово извршавање.

 

Планови и програми рада Јавног комуналног предузећа морају се заснивати на законима којима се уређују одређени односи у делатностима којима се бави ДЈУП „Белоцркванска језера” Бела Црква .

 

 

Планови и програми

 

Члан 27.

 

Планови и програми ДЈУП „Белоцркванска језера” Бела Црква су:

 

- Годишњи програм пословања;

- Средњорочни план пословне стратегије и развоја предузећа;

- Дугорочни план пословног развоја и стратегије  предузећа;

- Финансијски планови и

- Други планови и програми (посебни програми за коришћење субвенције, гаранције или других средстава)

 

Планови и програми ДЈУП „Белоцркванска језера” Бела Црква из става 1. Алинеја 1,2,3 и 4 овог члана, достављају се Скупштини општине најкасније до 1. децембра текуће године за наредну годину.

 

Планови и програми се сматрају донетим када на њих сагласност да Скупштина општине.

 

Члан 28.

 

Годишњи, односно трогодишњи програм пословања ДЈУП „Белоцркванска језера” Бела Црква  садржи, нарочито:

 

1) планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама;

2) планиране набавке;

3) план инвестиција;

4) планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка;

5) елементе за целовито сагледавање цена производа и услуга;

6) план зарада и запошљавања;

7) критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију.

 

Измене и допуне годишњег, односно трогодишњег програма пословања могу се вршити искључиво из стратешких и државних интереса или уколико се битно промене околности у којима јавно предузеће послује.

 

Члан 29.

 

Ако Надзорни одбор  ДЈУП „Белоцркванска језера” Бела Црква до почетка календарске године не донесе годишњи, односно трогодишњи програм пословања, до доношења тог програма зараде запосленима се обрачунавају и исплаћују на начин и под условима утврђеним годишњим, односно трогодишњим програмом пословања за претходну годину.

 

Члан 30.

 

ДЈУП „Белоцркванска језера” Бела Црква је дужно да Скупштини општине доставља тромесечне извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања.

 

Извештај из става 1.овог члана доставља се у року од 30 дана од дана истека тромесечја.

 

 

VI. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА

 

Права оснивача

 

Члан 31.

 

По основу учешћа у основном капиталу ДЈУП „Белоцркванска језера” Бела Црква општина, као оснивач има следећа права:

 

- право управљања  ДЈУП „Белоцркванска језера” Бела Црква на начин утврђен Статутом ДЈУП„Белоцркванска језера” Бела Црква.

 

- право на учешће у расподели добити ДЈУП „Белоцркванска језера” Бела Црква ;

 

- право да буду информисани о пословању ДЈУП„Белоцркванска језера” Бела Црква;

 

-право да учествују у расподели ликвидационе или стечајне масе, након престанка     ДЈУП „Белоцркванска језера” Бела Црква стечајем или ликвидацијом, а по измирењу обавеза

 

 - друга права у складу са законом.

 

Обезбеђење општег интереса

 

Члан 32.

 

Ради обезбеђења општег интереса у делатности за коју је ДЈУП „Белоцркванска језера” Бела Црква основано, Скупштина општине даје сагласност на:

 

- Статут ДЈУП „Белоцркванска језера” Бела Црква ;

- давање гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења за послове који нису из оквира делатности од општег интереса;

- располагање (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су пренета у својину ДЈУП„Белоцркванска језера” Бела Црква, веће вредности, која је у непосредној функији обављања делатности од општег интереса

- улагања капитала;

- статусне промене;

- акт о процени вредности капитала и исказивању тог капитала у акцијама, као и на програм и одлуку о својинској трансформацији и

 - друге одлуке којима се уређује обављање делатности од општег интереса у складу са законом и овим уговором.

 

Члан 33.

 

 Општинско веће даје сагласност на:

 

1. Акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места.

 

2. Претходну сагласност на повећање броја запослених.

 

Континуирано и квалитетно пружање услуга

 

Члан 34.

 

ДЈУП „Белоцркванска језера” Бела Црква је дужно да делатност од општег интереса за коју је основано обавља на начин којим се обезбеђује стално, континуирано и квалитетно пружање услуга крајњим корисницима.

 

Несметано функционисање постројења и опреме

 

Члан 35.

 

ДЈУП „Белоцркванска језера” Бела Црква је дужно да предузима мере и активности за редовно одржавање и несметано функционисање постројења и других објеката неопходних за обављање своје делатности, у складу са законима и другим прописима којима се уређују услови обављања делатности од општег интереса због које је основано.

 

Поремећај у пословању

 

Члан 36.

 

У случају поремећаја у пословању ДЈУП„Белоцркванска језера” Бела Црква, Скупштина општине предузеће мере којима ће обезбедити услове за несметан рад и пословање предузећа у обављању делатности од општег интереса, у складу са законом, а нарочито:

 

- разрешење Надзорног одбора и директора,

- ограничење права огранка ДЈУП „Белоцркванска језера” Бела Црква да иступа у правном промету са трећим лицима,

- ограничење у погледу права располагања појединим средствимау јавној својини,

- друге мере одређене законом којим се уређују услови и начин обављања делатности од општег интереса и овом Одлуком.

 

Члан 37.

 

У случају поремећаја у пословању ДЈУП„Белоцркванска језера” Бела Црква, Општинско веће предузеће мере којима ће обезбедити услове за несметан рад и пословање предузећа у обављању делатности од општег интереса, у складу са законом, а нарочито: - промену унутрашње организације Јавног комуналног предузећа.

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. ПОСЛОВАЊЕ ПОД ТРЖИШНИМ УСЛОВИМА

 

Пословање под тржишним условима

 

 Члан 38.

 

ДЈУП „Белоцркванска језера” Бела Црква послује по тржишним условима, ради стицања добити, у складу са законом.

 

Пружање услуга корисницима са територије других општина.

 

Члан 39.

 

У обављању своје претежне делатности, ДЈУП „Белоцркванска језера” Бела Црквасвоје производе и услуге може испоручивати, односно пружати и корисницима са територије других општина и градова, под условом да се ни на који начин не угрожава стално, континуирано и квалитетно снабдевање крајњих корисника са територије општине Бела Црква.

 

Испоруку производа и пружање услуга из става 1.овог члана ДЈУП “Белоцркванска језера” Бела Црква обавља у складу са посебно закљученим уговорима.

 

VIII ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

 

Органи јавног предузећа

 

Члан 40.

 

Управљање у ДЈУП „Белоцркванска језера” Бела Црква  је организовано као једнодомно.

 

Органи предузећа су:

1) Надзорни одбор;

2) Директор.

 

 

Члан 41.

 

Надзорни одбор  ДЈУП „Белоцркванска језера” Бела Црква има три члана, од којих је један председник.

 

Председника и чланове надзорног одбора ДЈУП„Белоцркванска језера” Бела Црква, од којих је један члан из реда запослених, именује Скупштина општине, на период од четири године, под условима, на начин и по поступку утврђеним законом, статутом општине и овом Одлуком.

 

Члан надзорног одбора из реда запослених предлаже се на начин и по постпку који је утврђен Статутом ДЈУП„Белоцркванска језера” Бела Црква.

 

 

 

 

Услови за чланове Надзорног одбора

 

 Члан 42.

 

За председника и члана надзорног одбора ДЈУП „Белоцркванска језера” Бела Црква именује се лице које испуњава следеће услове:

 

1) да је пунолетно и пословно способно;

2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;

3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2) овог члана;

4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима Јавног комуналног предузећа;

5) да познаје област корпоративног управљања или област финансија;

6) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;

7) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:

- обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;

- обавезно психијатријско лечење на слободи;

- обавезно лечење наркомана;

- обавезно лечење алкохоличара;

- забрана вршења позива, делатности и дужности.

 

Председник и чланови надзорног одбора дужни су да се додатно стручно усавршавају у области корпоративног управљања, у складу са Програмом за додатно стручно усавршавање који утврђује Влада.

 

 Члан 43.

 

Представник запослених у надзорном одбору мора испуњавати услове из члана 39. Одлуке, као и додатна два услова:

 

1) да није био ангажован у вршењу ревизије финансијских извештаја предузећа у последњих пет година и

 

2) да није члан политичке странке.

 

Члан 44.

 

Надзорни одбор, директор и извршни директор не могу предлагати представника запослених у надзорном одбору.

 

Престанак мандата чланова Надзорног одбора

 

Члан 45.

 

Мандат председнику и члановима Надзорног одбора престаје истеком периода на који су именовани, оставком или разрешењем.

 

Председник и чланови Надзорног одбора разрешавају се пре истека периода на који су именовани, уколико:

 

1) предузећене достави годишњи, односно трогодишњи програм пословања у роковима прописаним законом;

 

2) Надзорни одбор пропусти да предузме неопходне мере пред надлежним органима у случају постојања основане сумње да одговорно лице јавног предузећа делује на штету јавног предузећа несавесним понашањем или на други начин;

 

3) се утврди да делује на штету предузећа несавесним понашањем или на други начин;

 

4) у току трајања мандата буде осуђен на условну или безусловну казну затвора.

 

Председник и чланови Надзорног одбора којима је престао мандат, дужни су да врше своје дужности до именовања новог надзорног одбора, односно именовања новог председника или члана надзорног одбора, а најдуже шест месеци.

 

Надлежност Надзорног одбора

 

Члан 46.

 

 Надзорни одбор:

 

1) доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење;

 

2) доноси годишњи, односно трогодишњи програм пословања јавног предузећа, усклађен са дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја из тачке 1) овог члана;

 

3) усваја извештај о степену реализације годишњег, односно трогодишњег програма пословања;

 

4) усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности;

 

5) усваја финансијске извештаје;

 

6) доноси Статут Јавног предузећа;

 

7) надзире рад директора;

 

8) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске извештаје и политику управљања ризицима;

 

9) доноси одлуку о расподели добити Јавног предузећа, односно начину покрића губитка;

 

10) доноси инвестиционе програме и критеријуме за инвестициона улагања;

 

11) даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу са овим законом, статутом и одлуком оснивача;

 

12) доноси одлуку о давању или одузимању прокуре;

 

13)закључује уговор о раду са директором, у складу са законом којим се уређују радни односи;

 

14) доноси одлуку о располагању (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су пренета у својину Јавног предузећа, велике вредности, која је у непосредној функцији обављања делатности од општег интереса, утврђених оснивачким актом;

 

15) доноси одлуку о висини цена услуга;

 

16) одлучује о улагању капитала Јавног предузећа;

 

17) одлучује о статусним променама Јавног предузећа;

 

18) одлучује о оснивању зависних друштава капитала;

 

19) одлучује о смањењу и повећању капитала Јавног предузећа;

 

20) одлучује о издавању, продаји и куповини удела, као и продаји удела у Јавном предузећу или куповини удела или акција у другом предузећу, односно привредном друштву;

 

21) доноси акт о исплати стимулације директора и извршног директора;

 

22) врши друге послове у складу са законом, овом одлуком и Статутом.

 

Одлуке из става 1.тач. 1), 2), 6), 9), 14), 15), 19), 20), и 22) овог члана Надзорни одбор доноси уз сагласност Скупштине општине.

 

Одлуке из става 1.тач. 16), 17) и 18) овог члана Надзорни одбор доноси уз претходну сагласност Скупштине општине.

 

Одлуке из става 1.тач. 21) овог члана Надзорни одбор доноси уз претходну сагласност Скупштине општине.

 

 Члан 47.

 

Надзорни одбор одлучује већином гласова својих чланова.

 

Надзорни одбор не може пренети право на одлучивање о питањима из свог делокруга на директора или другог запосленог у Јавном предузећу.

 

Накнада за рад

Члан 48.

 

Председник и чланови Надзорног одбора  ДЈУП „Белоцркванска језера” Бела Црква имају право на одговарајућу накнаду за рад у надзорном одбору.

 

Висина накнаде из става 1.овог члана, утврђује се у складу подзаконским актима.

 

 Директор

Члан 49.

 

Директора  ДЈУП „Белоцркванска језера” Бела Црква именује Скупштина општине на период од четири године, а на основу спроведеног јавног конкурса.

 

Директор ДЈУП „Белоцркванска језера” Бела Црква заснива радни однос на одређено време.

 

Директор предузећа је функционер који обавља јавну функцију.

 

Директор не може имати заменика.

 

Надлежности директора

 Члан 50.

 

1) представља и заступа Јавно комунално предузеће;

2) организује и руководи процесом рада;

3) води пословање Јавног комуналног предузећа;

4) одговара за законитост рада Јавног комуналног предузећа, за реализацију одлука и других аката Скупштине општине, председника општине и Општинског већа;

5) предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног прдузећа и одговоран је за њихово спровођење;

6) предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања Јавног комуналног предузећа и одговоран је за његово спровођење;

7) предлаже финансијске извештаје;

8) предлаже доношење посебног програма коришћења средстава из буџета општине (субвенције, гаранције или коришћење других средства);

9) извршава одлуке Надзорног одбора;

10) бира извршне директоре;

11) бира представнике Јавног комуналног предузећа у скупштини друштва капитала чији је једини власник Јавно комунално предузеће, по претходно прибављеној сагласности Скупштине општине;

12)закључује уговоре о раду са извршним директорима, у складу са законом којим се уређују радни односи;

13) доноси акт о систематизацији;

14) редлаже Надзорном одбору доношење акта о исплати стимулације извршним директорима;

15) предлаже Надзорном одбору доношење одлука и других аката из делокруга директора;

16) одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у складу са законом, колективним уговором и Статутом предузећа;

17) доноси план набавки за текућу годину;

18) доноси одлуке у поступцима јавних набавки и набавки на које се не примењује закон о јавним набавкама,

19) врши друге послове одређене законом, овом Одлуком и Статутом Јавног комуналног предузећа.

 

 

Услови за избор директора

Члан 51.

 

За директора ДЈУП„Белоцркванска језера” Бела Црква, може бити именовано лице које испуњава следеће услове:

 

1) да је пунолетно и пословно способно;

2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;

3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2) овог члана;

4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима Јавног комуналног предузећа;

5) да познаје област корпоративног управљања;

6) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;

7) да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;

8) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;

9) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:

- обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;

- обавезно психијатријско лечење на слободи;

- обавезно лечење наркомана;

- обавезно лечење алкохоличара;

- забрана вршења позива, делатности и дужности.

 

Услови за именовање директора из става 1.овог члана прописани су законом, а Статутом Јавног комуналног предузећа могу бити одређени и други услови које лице мора да испуни да би било именовано за директора предузећа.

 

Извршни директор

Члан 52.

Директор може бирати извршне директоре за вођење послова из одређених области од значаја за успешно функционисање ДЈУП„Белоцркванска језера” Бела Црква.

 

Извршни директор за свој рад одговара директору. Извршни директор обавља послове у оквиру овлашћења које му је одредио директор, у складу са овом Одлуком и Статутом Јавног комуналног предузећа.

 

Извршни директор не може имати заменика.

 

Извршни директор мора бити у радном односу у Јавном предузећу.

 

Члан 53.

 

За извршног директора ДЈУП „Белоцркванска језера” Бела Црква бира се лице које испуњава услове:

 

1) да је пунолетно и пословно способно;

 

2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;

 

3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2) овог члана;

 

4) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;

 

5) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;

 

6) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:

- обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;

- обавезно психијатријско лечење на слободи;

- обавезно лечење наркомана;

- обавезно лечење алкохоличара;

 - забрана вршења позива, делатности и дужности.

 

Поред услова из става 1.овог члана, лице које се бира за извршног директора мора имати три године радног искуства на пословима за које ће бити задужен у јавном предузећу.

 

Јавно комунално предузеће не може имати више од седам извршних директора, а број извршних директора утврђује се Статутом ДЈУП „Белоцркванска језера” Бела Црква .

 

 

Зарада директора и извршног директора

 Члан 54.

 

Директор и извршни директор имају право на зараду, а могу имати и право на стимулацију, у складу са подзаконским актом.

 

Одлуку о исплати стимулације директора и извршног директора доноси Надзорни одбор  ДЈУП„Белоцркванска језера” Бела Црква, уз сагласност Скупштине општине.

 

Одлука о исплати стимулације извршног директора доноси се на предлог директора.

 

Поступак именовања директора

 

Члан 55.

 

Директор ДЈУП „Белоцркванска језера” Бела Црква именује се након спроведеног јавног конкурса, у складу са законом, подзаконским актима, Статутом општине и овом Одлуком.

 

Јавни конкурс спроводи Комисија за спровођење конкурса за избор директора.

 

Комисија јединице локалне самоуправе има пет чланова, од којих је један председник.

 

Комисију из става 3.овог члана образује Скупштина општине.

 

Председник и чланови комисије не могу бити народни посланици, посланици у скупштини аутономне покрајине, одборници у скупштини општине Бела Црква, као ни изабрана, именована и постављена лица у органима општине.

 

Члан 56.

 

Одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор директора ДЈУП „Белоцркванска језера” Бела Црква доноси Скупштина општине, на предлог Општинског већа.

 

Иницијативу за доношење одлуке из става 1.овог члана може покренути и Надзорни одбор ДЈУП„Белоцркванска језера” Бела Црква, преко Општинске управе.

 

Општинска управа доставља Општинском већу текст огласа о јавном конкурсу.

 

Оглас о јавном конкурсу садржи нарочито: податке о предузећу, пословима, условима за именовање директора ДЈУП„Белоцркванска језера” Бела Црква, месту рада, стручној оспособљености, знањима и вештинама које се оцењују у изборном поступку и начину њихове провере, року у коме се подносе пријаве, податке о лицу задуженом за давање обавештења о јавном конкурсу, адресу на коју се пријаве подносе, као и податке о доказима који се прилажу уз пријаву.

 

Оглас о јавном конкурсу за избор директора  ДЈУП „Белоцркванска језера” Бела Црква  објављује се у "Службеном гласнику Републике Србије", у Службеном листу општине Бела Црква, у најмање једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије, као и на интернет страници општине Бела Црква.

 

Рок за објављивање огласа из става 4.овог члана у "Службеном гласнику Републике Србије" не може бити дужи од осам дана од дана доношења одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора јавног предузећа.

 

Пријава на јавни конкурс за избор директора јавног предузећа подноси се у року од 30 дана од дана објављивања јавног конкурса у "Службеном гласнику Републике Србије".

 

Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Комисија одбацује закључком против кога није допуштена посебна жалба.

 

Члан 57.

 

Решење о именовању директора је коначано.

 

Решење о именовању директора са образложењем, објављује се у ''Службеном гласнику РС'', Службеном листу општине Бела Црква и на интернет страници општине Бела Црква.

 

Члан 58.

 

Именовани кандидат дужан је да ступи на функцију у року од осам дана од дана објављивања решења о именовању у "Службеном гласнику Републике Србије".

 

Рок из става 1.овог члана, из нарочито оправданих разлога, може се продужити за још осам дана.

 

Мандат директора

 

Члан 59.

 

Мандат директора престаје истеком периода на који је именован, оставком или разрешењем.

 

Поступак за именовање директора покреће се шест месеци пре истека периода на који је именован, односно у року од 30 дана од дана подношења оставке или разрешења.

 

Оставка директора

 

Члан 60.

 

Оставка се у писаној форми подноси Скупштини општине.

 

Разрешење

Члан 61.

 

Предлог за разрешење директора ДЈУП„Белоцркванска језера” Бела Црква подноси Општинско веће.

 

Предлог из става 1.овог члана може поднети и Надзорни одбор ДЈУП„Белоцркванска језера” Бела Црква, преко надлежне Општинске управе.

 

Предлог за разрешење мора бити образложен, са прецизно наведеним разлозима због којих се предлаже разрешење и доставља се директору који има право да се у року од 20 дана изјасни о разлозима због којих се предлаже разрешење.

 

Пошто директору пружи прилику да се изјасни о постојању разлога за разрешење и утврди потребне чињенице, Општинско веће, предлаже Скупштини општине доношење одговарајућег решења.

 

Против решења о разрешењу жалба није допуштена, али се може водити управни спор.

 

Члан 62.

 

Директор се разрешава пре истека периода на који је именован уколико:

1) У току трајања мандата престане да испуњава услове за директора Јавног комуналног предузећа из члана51. ове одлуке;

2) Друштво не достави годишњи, односно трогодишњи програм пословања у роковима прописаним чланом  27. ове одлуке;

3) Се утврди да је, због нестручног, несавесног обављања дужности и поступања супротног пажњи доброг привредника и пропуста у доношењу и извршавању одлука и организовања послова у ,ДЈУП „Белоцркванска језера” Бела Црква дошло до знатног одступања од остваривања основног циља пословања  предузећа, односно од плана пословања предузећа;

4) Се утврди да делује на штету ДЈУП „Белоцркванска језера” Бела Црква кршењем директорских дужности, несавесним понашањем или на други начин;

5) Извештај овлашћеног ревизора на годишњи финансијски извештај буде негативан;

6) У току трајања мандата буде осуђен на условну или безусловну казну затвора;

7) У другим случајевима прописаним законом.

 

 

Члан 63.

 

Директор ДЈУП „Белоцркванска језера” Бела Црква може бити разрешен пре истека периода на који је именован уколико:

1) Јавно комунално предузеће не достави тромесечни извештај у року прописаном чланом 30. ове одлуке;

2) Јавно комунално предузеће не испуни планиране активности из годишњег, односно трогодишњег програма пословања;

3) Јавно комунално предузеће утроши средства за одређене намене изнад висине утврђене програмом пословања за те намене, пре прибављања сагласности на измене и допуне годишњег, односно трогодишњег програма пословања;

4) Јавно комунално предузеће не спроводи усвојен годишњи, односно трогодишњи програм пословања, у делу који се односи на зараде или запошљавање из члана 66. Закона о раду;

5) Јавно комунално предузеће врши исплату зараде без овере обрасца из члана 66. Закона о раду;

6) Не примени предлоге комисије за ревизију или не примени рачуноводствене стандарде у припреми финансијских извештаја;

7) Јавно комунално предузеће не поступи по препорукама из извештаја овлашћеног ревизора;

8) Не извршава одлуке надзорног одбора;

9) У другим случајевима прописаним законом.

 

Члан 64.

 

Скупштина општине разрешава или може разрешити директора Јавног комуналног предузећа под условима предвиђеним законом.

 

Суспензија директора

 

Члан 65.

Уколико у току трајања мандата против директора буде потврђена оптужница, Скупштина општине доноси решење о суспензији директора Јавног комуналног предузећа.

 

Суспензија траје док се поступак правноснажно не оконча. Вршилац дужности директора

 

Члан 66.

 

Скупштина општине може именовати вршиоца дужности директора до именовања директора јавног предузећа по спроведеном јавном конкурсу или у случају суспензије директора.

 

Период обављања функције вршиоца дужности директора не може бити дужи од једне године.

 

Исто лице не може бити два пута именовано за вршиоца дужности директора. Вршилац дужности директора мора испуњавати услове за именовање директора јавног предузећа из члана 51.ове Одлуке.

 

Вршилац дужности има сва права, обавезе и овлашћења која има директор јавног предузећа.

 

IХ ПОРЕМЕЋАЈИ У РАДУ УСЛЕД ВИШЕ СИЛЕ

 

Поремећаји у пословању

 

Члан 67.

 

 У случају поремећаја у пословању ДЈУП „Белоцркванска језера” Бела Црква , Скупштина општине, може предузети мере прописане законом, ради обезбеђења услова за несметано функционисање  ДЈУП „Белоцркванска језера” Бела Црква и обављање делатности од општег интереса, а нарочито:

 

- промену унутрашње организације ДЈУП „Белоцркванска језера” Бела Црква ;

- разрешење Надзорног одбора и директора и именовање привременог органа ;

- ограничење права појединих делова ;

- ограничење у погледу права располагања појединим средствима у јавној својини. - друге мере одређене законом којим се одређују делатности од општег интереса.

 

За време ратног стања или непосредне ратне опасности, у складу са одлуком Владе, Скупштина општине може у  ДЈУП „Белоцркванска језера” Бела Црква утврдити организацију за извршавање послова од стратешког значаја за Републику Србију, аутономну покрајину или општину Бела Црква.

 

Остваривање права на штрајк

 

Члан 68.

 

У јавном комуналном предузећу право на штрајк остварује се у складу са законом.

У случају да у јавном комуналном предузећу нису обезбеђени услови за остваривање редовног процеса рада услед више силе, Скупштина општине, ако оцени да могу наступити штетне последице за живот и здравље људи или њихову безбедност и безбедност имовине или друге штетне неотклоњиве последице, поступа у складу са законом.

 

Унутрашња организација

Члан 69.

 

Статутом, општим актима и другим актима ДЈУП „Белоцркванска језера” Бела Црква ближе се уређују унутрашња организација Јавног комуналног предузећа, делокруг органа и друга питања од значаја за рад и пословање Јавног комуналног предузећа, у складу са законом и овим одлуком.

 

Радни односи

Члан 70.

 

Права, обавезе и одговорности запослених из радног односа уређују се колективним уговором Јавног комуналног предузећа у складу са законом и актима оснивача.

 

Колективни уговор Јавног комуналног предузећа мора бити сагласан са законом, општим и посебним колективним уговором.

 

Безбедност и здравље запослених на раду

 

Члан 71.

 

Права, обавезе и одговорности у вези са безбедношћу и здрављем на раду остварују се у складу са законом и прописима донетим на основу закона, а ближе се уређују колективним уговором, општим актима  ДЈУП „Белоцркванска језера” Бела Црква или уговором о раду.

 

Заштита животне средине

 

Члан 72.

 

ДЈУП „Белоцркванска језера” Бела Црква је дужно да у обављању своје делатности обезбеђује потребне услове за заштиту и унапређење животне средине и да спречава узроке и отклања штетне последице које угрожавају природне и радом створене вредности човекове средине.

 

Статутом  ДЈУП „Белоцркванска језера” Бела Црква детаљније се утврђују активности предузећа ради заштите животне средине, сагласно закону и прописима оснивача који регулишу област заштите животне средине.

 

Јавност рада предузећа

 

Члан 73.

Јавно комунално предузеће дужно је да на својој интернет страници објави:

 

1) радне биографије чланова Надзорног одбора, директора и извршних директора;

2) организациону структуру;

3) годишњи, односно трогодишњи програм пословања, као и све његове измене и допуне, односно извод из тог програма ако јавно предузеће има конкуренцију на тржишту;

4) тромесечне извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања;

5) годишњи финансијски извештај са мишљењем овлашћеног ревизора;

6) друге информације од значаја за јавност.

 

Доступност информација

 

 Члан 74.

 

Доступност информација од јавног значаја ДЈУП „Белоцркванска језера” Бела Црква врши у складу са одредбама закона који регулише област слободног приступа информацијама од јавног значаја.

 

Пословна тајна

Члан 75.

 

Пословном тајном сматрају се исправе и подаци утврђени одлуком директора или Надзорног одбора ДЈУП „Белоцркванска језера” Бела Црква чије би саопштавање неовлашћеном лицу било противно пословању предузећа и штетило би његовом пословном угледу и интересима.

 

X СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ

 

Општи акти

 

Члан 76.

 

Општи акти  ДЈУП„ Белоцркванска језера” Бела Црква су Статут и други општи акти утврђенизаконом.

 

Статут је основни општи акт ДЈУП„ Белоцркванска језера” Бела Црква.

 

Други општи акти морају бити у сагласности са Статутом ДЈУП “Белоцркванска језера” Бела Црква

 

Појединични акти које доносе органи и овлашћени појединци у предузећу, морају бити у складу са општим актима ДЈУП „Белоцркванска језера” Бела Црква .

 

 

 

XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 77.

 

Јавно комунално предузеће дужно је да Статут и друга општа акта усагласи са законом и овом Одлуком у року од ____дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

 

Члан 78.

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивањау ''Службеном листу општине Бела Црква”.

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА

БРОЈ:
ДАТУМ:

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ