НАЦРТ УГОВОРА О ПРИПАЈАЊУ

Postavio: bcvk 04-11-2021

НАЦРТ УГОВОРА О ПРИПАЈАЊУ

На основу члана 486, 490. и 491. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019) чланом 22. став 1.тачка 8.и чланом 69. став 7.Закона о јавним предузећима ( „Сл. гласник РС", бр. 15/2016 и 88/2019) Уговорне стране

 

 

1. ДРУШТВЕНО ЈАВНО УСЛУЖНО ПРЕДУЗЕЋЕ „БЕЛОЦРКВАНСКА ЈЕЗЕРА БЕЛА ЦРКВА“ из Беле Цркве, улица Пролетерска 2, матични број:08596085, ПИБ:100866886 кога заступа Сава Стефанов  в.д. директора( У даљем тексту: Друштво стицалац)

 

и

 

јавна предузећа означена као Друштва преносиоци ( У даљем тексту: Друштва преносиоци):

 

2.ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „БЕЛОЦРКВАНСКИ КОМУНАЛАЦ БЕЛА ЦРКВА“  из Беле Цркве, улица Хајдук Вељква број 2, матични број: 08677425, ПИБ:100866101, кога заступа Шиман Ировић в.д. директора

 

3.ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ „БЕЛОЦРКВАНСКИ  ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА  БЕЛА ЦРКВА“ из Беле Цркве, улица Дејана Бранкова 22, матични број:08677409, ПИБ:100867539, кога заступа Драгутин Јовановић в.д. директора,

 

4.ЈАВНО АУТОТРАНСПОРТНО ПРЕДУЗЕЋЕ БЕЛА ЦРКВА  из Беле Цркве, улица 1. Октобар бб, матични број:08807370, ПИБ:103263093, кога заступа Иван Јаникић, в.д.директора ,

 

сви заједно означени у даљем тексту као Уговорне стране,

 

заједнички и сагласно  дана 27.09.2021 године,  утврдили су:

 

НАЦРТ  УГОВОРА

О СТАТУСНОЈ ПРОМЕНИ ПРИПАЈАЊА

 

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Надзорни одбори Друштава преносилаца и Друштва стицаоца су започели са активностима и припремом документације за спровођење поступка статусне промене припајања Друштава преносилаца Друштву стицаоцу, у складу са законом, и то преношењем целокупне имовине и обавеза  Друштава преносилаца,чиме би Друштва Преносиоци престала да постоје без спровођења поступка ликвидације.

Одредбама Закона о привредним друштвима одређена је обавеза учесника у статусној промени, да Нацрт Уговора о статусној промени  доставе Регистру привредних субјеката Агенције за привредне регистре ради објављивања на интернет страници Агенције за привредне регистре, и да Нацрт уговора о статусној промени објаве на својим интернет страницама (обавештење о спровођењу статусне промене).

Имајући у виду наведено, Уговорне стране су сачиниле Нацрт Уговора о статусној промени припајања следеће садржине:

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О УЧЕСНИЦИМА СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ ПРИПАЈАЊА

 

Члан 1.

Регистровани подаци код Агенције за привредне регистре – Регистар привредних друштава о уговорним странама као учесницима статусне промене припајања:

Друштво стицалац :

Друштвено јавно услужно предузеће „Белоцрквенска језера Бела Црква“ из Беле Цркве, улица Пролетерска 2, матични број: 08596085, ПИБ:100866886 кога заступа Сава Стефанов  в.д. директор, датум оснивања 15.11.1994.године, са шифром и претежном делатности 81.30 - Услуге уређења и одржавања околине, чији је оснивач Општина Бела Црква , матични број: 08108005, улица Милетићева број 2, Бела Црква са 100% удела, са уписаним и уплаћеним новчаним капиталом у износу од 25.000,00 РСД на дан уплате. Предузеће послује и преко два огранка. Огранак Белоцркванска језера ЈП Бела Црква-Огранак Белоцркванска језера, шифра делатности 55.30-Делатност кампова,ауто-кампова и кампова за туристичке приколице, улица Језерска бб, Бела Црква, чији је заступник Сава Стефанов и  Огранак Белоцркванска језера ЈП Бела Црква- Огранак RELAX,  шифра делатности 553.0- Делатност кампова, ауто-кампова и кампова за туристичке приколице, улица Београдска бб, место Врапчев гај, општина Бела Црква, чији је заступник Сава Стефанов.

Друштва преносиоци су:

Јавно комунално предузеће „Белоцрквански комуналац Бела Црква“  из Беле Цркве, улица Хајдук Вељква број 2, матични број: 08677425, ПИБ:100866101, кога заступа Шиман Ировић в.д. директора, датум оснивања 10.9.1998.године, са шифром и претежном делатности 8130 - Услуге уређења и одржавања околине, чији је оснивач Општина Бела Црква , матични број: 08108005, улица Милетићева број 2, Бела Црква са 100% удела, са уписаним и уплаћеним новчаним капиталом у износу од 118.661,39 РСД на дан уплате.

 

Јавно предузеће за водовод и канализацију „Белоцрквански водовод и канализација Бела Црква“ из Беле Цркве, улица Дејана Бранкова 22, матични број:08677409, ПИБ:100867539, кога заступа Драгутин Јовановић в.д. директора, основано 10.9.1998.године, са шифром и претежном делатношћу: 3600 - Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде,  чији је оснивач Општина Бела Црква , матични број: 08108005, улица Милетићева број 2, Бела Црква са 100% удела,уписани новчани капитал  износи 5.000,00 УСД   и уплаћеним новчаним капиталом у износу од 25.627,50 РСД  на дан уплате.

 

Јавно аутотранспортно предузеће Бела Цркваиз Беле Цркве, улица 1. Октобар бб, матични број: 08807370, ПИБ:103263093, кога заступа Иван Јаникић, в.д.директора , основано 28.11.2003.године, са шифром и претежном делатношћу 4931 - Градски и приградски копнени превоз путника, чији је оснивач Општина Бела Црква , матични број: 08108005, улица Милетићева број 2, Бела Црква са 100% удела,уписани новчани капитал износи 5.000,00 УСД и уплаћенимновчанимкапиталому износу од 141.795,75 РСД  на дан уплате. Предузеће послује и преко огранака Бела Црква ЈП Бела Црква-Огранак ЈАТП Бела Црква, шифра делатности 5630 - Услуге припремања и послуживања пића, улица Првог октобра бб, општина Бела Црква чији је заступник Иван Јаникић.

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 2.

Овим уговором регулишу се права, обавезе и одговорности у вези са статусном променом припајања и то: услови под којима се врши пренос целокупне имовине, права и обавеза са Друштва преносилаца на Друштво стицаоца, повећање основног капитала Друштва стицаоца, прелазак и замена удела члана Друштва преносиоца са уделом код члана стицаоца, одговорност за обавезе Друштава преносилаца, брисање Друштава преносилаца из Регистара привредних субјеката без спровођења поступка ликвидације, као и друга питања у складу са законом.

Предмет овог уговора је статусна промена припајања у којој учествују уговорне стране и то тако што ће се Јавно комунално предузеће „Белоцрквански комуналац Бела Црква, Јавно предузеће за водовод и канализацију „Белоцрквански водовод и канализација“ Бела Црква и Јавно аутотранспортно предузеће Бела Црква припојитиДруштвеном јавном услужном предузећу „Белоцрквaнска језера Бела Црква“ и престати да постоје без спровођења поступка ликвидације,  док ћеДруштвено јавно услужно предузеће „Белоцрквaнска језера Бела Црква“ наставити  да послује  под истим именом као универзални сукцесор друштава која су статусном променом припајања престала да постоје.

ЦИЉ И  УСЛОВИ  ПРИПАЈАЊА

Члан 3.

Друштво стицалац и Друштва преносиоци су јавна предузећа чији је оснивач Општина Бела Црква.

Повезаност уговорних страна преко заједничког оснивача као и њихова тржишна повезаност је основа за ово припајање које се врши у циљу унапређења пословања Друштва стицаоца са аспекта економичности, смањења трошкова пословања, квалитетнијег и ефикаснијег обављања комуналних делатности, побољшања процеса рада, рационализације ресурса и ефикаснијег управљања и унапређења свих послова који произилазе из делатности које уговорне стране обављају.

Програм рада, пословања и финансијски план Друштава преносилаца за 2021.годину примењиваће се и након спровођења статусне промене припајања до усвајања новог, обједињеног програма рада, пословања и финансијског плана Друштва стицаоца, ако ови документи нису у супротности са програмом рада, пословања и финансијског плана Друштва стицаоца за 2021.годину  и у мери у којој је то могуће.

ПРЕТПОСТАВКЕ  ПРИПАЈАЊА

Члан 4.

Уговорне стране сагласно констатују да су испуњене законске претпоставке за припајање и то:

-            да је Нацрт уговора закључендана 27.09.2021године у складу са Одлукама Надзорних одбора Уговорних страна о покретању поступка припајања и Одлуком Скупштине општине Бела Црква  од 30.09.2021  године о давању сагласности на Одлуке о покретању поступка за статусну промену -припајање

 

-  Обзиром да се статусна промена припајање спроводи између једночланих јавних предузећа, а да је једини члан-оснивач у свим јавним предузећима  општина Бела Црква, Надзорни одбори јавних предузећа која учествују у статусној промени су донели одлуку да се финансијски извештаји (члан 490.став 1.тачка 2.), извештаји ревизора о извршеној статусној промени (члан 490.став 1.тачка 3.), извештаји директора(члан 490.став 1.тачка 4) не сачињавају, јер се једини члан свих предузећа Општина Бела Црква са истим сагласила, како је то одређено одредбама члана 490.ставовима 4, 5 и 6.Закона о привредним друштвима.

 

-    Одлуке о статусној промени  припајања је донете су на седницама надзорних

     одбора уговорних страна, а статусна промена припајања се врши уз сагласност

     Оснивача Друштва преносилаца и Друштва стицаоца.

 

ОСНОВНИ  КАПИТАЛ  УГОВОРНИХ  СТРАНА

Члан 5.

Укупан уписани и уплаћени новчани основни капитал, уписом у регистар Агенције за привредне регистре, Друштва стицаоца Друштвеног јавног услужног предузећа „Белоцркванска језера Бела Црква“ износи 25.000,00 РСД на дан уплате, удео једног члана-оснивача општине Бела Црква је 100% у укупном оснивачком капиталу.

 

Укупан уписани новчани основни капитал Друштва преносиоцаЈавног комуналног предузећа „Белоцрквански комуналац Бела Црква“ износи 118.661,39 РСД , а уплаћени износи 118.661,39 РСД на дан уплате, удео једног члана-оснивача општине Бела Црква је 100% у укупном основном капиталу.

 

Укупан уписани новчани основни капитал Друштва преносиоца Јавног предузећа за водовод и канализацију „Белоцрквански водовод и канализација Бела Цркваизноси 5.000,00 УСД , а уплаћени износи 25.627,50 РСД (против вредност 2.500,00 УСД) на дан уплате, удео једног члана-оснивача општине Бела Црква је 100% у укупном оснивачком капиталу.

 

Укупан уписани новчани основни капитал Друштва преносиоца Јавног аутотранспортног предузећа Бела Цркваизноси 5.000,00 УСД , а уплаћени износи 141.795,75 РСД (против вредност 2.500,00 УСД)  на дан уплате, удео једног члана-оснивача општине Бела Црква је 100% у укупном оснивачком капиталу.

 

Повећање основног капитала Друштва стицаоца као последица статусне промене

Члан 5 а.

По основу статусне промене припајања повећава се основни капитал Друштва стицаоца,те ћенакон спровођења поступка статусне промене припајања бити једнак збиру вредности основног капитала Друштава преносилаца и Друштва стицаоца. Укупан уписани капитал износиће 143.661,39 РСД и 10.000,00 УСД, а укупан уплаћени капитал износиће311.084,64  РСД .

Једини члан-оснивач свих Друштва преносилаца општина Бела Црква је истовремено једини члан-оснивач Друштва стицаоца, који ће након спровођења статусне промене припајања имати сва права која је имао у Друштвима преносиоцима.

Удео јединог члана-оснивача општине Бела Црква у Друштву стицаоцу, након спровођења статусне промене припајања, износиће 100% у укупном основном капиталу.

 

ИМОВИНА  И  НАЧИН  ПРЕНОСА ИМОВИНЕ

Члан 6.

Укупна вредност имовине Друштава преносилаца која се преноси на стицаоца ,  исказана по последњем финансијском извештају на дан 30.06 2021 год. износи 156.816.932,55 и то имовина 

Јавног комуналног предузећа „Белоцрквански комуналац Бела Црква''у износу од 48.883.392,70 и то по следећој структури:

КЛАСА О

ИМОВИНА - 14.070.643,92

Уписани неуплаћени улози.................................................................................165.038,19

Лиценце................................................................................................................322.500,00

Грађевински објекти............................................................................................684.449,26

    *капела на православном гробљу..................................................................  65.829,02

    *надстрешница за булдожер........................................................................... 75.000,00

    *портирница на депонији................................................................................. 28.125,00

    *шахта на депонији......................................................................................... 305.056,08

    *локална мрежа на депонији........................................................................... 55.274,01

    *портирница на депонији................................................................................155.165,15

Возила.............................................................................................................10.897.805,96

    *ТРАКТОР ИМТ 539-1710...........................................................................................0,00

    *ТРАКТОРСКА ПРИКОЛИЦА.....................................................................................0,00

    *АУТОСМЕЋАР СЦАНИА..........................................................................................0,00

    *Т.М.ФАП 1823 Б/38/4X2БТС........................................................................1.194.114,25

    *АУТОЋИСТИЛИЦА ЈОХНСТОН ЦX200.....................................................1.448.066,67

    *КОМБИНОВАНА МАСИНА ЈЦБ.................................................................2.015.081,67

    *ЈУГО ПОЛОВНИ.................................................................................................3.166,67

    *ЧЕТВОРОЦИКЛ Кнеwаy АТВ 10......................................................................61.156,08

    *ЛАДА НИВА 4X4 СА ТНГ...............................................................................728.750,00

    *ЛАДА 4X4 .......................................................................................................151.780,88

    *ЛАДА НИВА...............................................................................................................0,00

    *КАМИОН МЕРЦЕДЕС БЕНЗ .....................................................................2.394.889,74

    *ТРАКТОР ИМТ.............................................................................................2.900.800,00

Опрема .............................................................................................................1.925.017,18

Канцеларијске машине.........................................................................................75.833,33

КЛАСА1 ЗАЛИХЕ..............................................................................................1.094.039,20

КЛАСА2 ПОТРАЖИВАЊА ............................................................................33.718.709,58

 Потраживања од купаца...............................................................................30.707.538,47

 Остала потраживања...........................................................................................12.000,00

 Новчана средства на рачунима......................................................................2.326.974,11

 Премије осигурања............................................................................................684.197,00

ИМОВИНСКО СТАЊЕ КАПИТАЛА -                                                                  25.274.221,77

Државни уплаћени капитал................................................................................118.661,39

Остали државни капитал...............................................................................20.227.540,18

Уписани а неуплаћени капитал..........................................................................165.419,60

Нераспоређена добит......................................................................................4.762.600,60

 

 

 

 

 

Јавног предузећа за водовод и канализацију „Белоцрквански водовод и канализација Бела Црквау износу од 93.500.506,31и то по следећој  структури:

       КЛАСА 0            47.863.175,09

1. ПОКРЕТНЕ СТВАРИ(канц.мат.ситан мат.и др) .........................................2.128.932,07

НАМЕШТАЈ..........................................................................................................345.067,42

РАЧ.МАШИНЕ...................................................................................................1.783.864,65

2. ОПРЕМА(машине,оппрема).......................................................................9.894.524,43

ВОЗИЛА...............................................................................................................933.186,13

ПИК АП СКАЛА...............................................................................................................0,00

Застава корал1,1 економик...........................................................................................0,00

Застава ривал......................................................................................................140.220,00

ФАП 1921.............................................................................................................146.633,67

ЗАСТАВА СКАЛА 1,1 ПОЛИ...........................................................................................0,00

ФИАТ ПАНДА.......................................................................................................173.316.62

ФИАТ ПАНДА 1.2 ВАН ........................................................................................302.249,21

ПЕУГЕОТ 406......................................................................................................170.766,63

ЈУГО КОРАЛ 55 ..............................................................................................................0,00

РОВОКОПАЦ..................................................................................................................0,00

КАМИОН РИВАЛ............................................................................................................0,00

ЦИСТЕРНА МЕРЦЕДЕС................................................................................................0,00

АУТОСЛИВНИК ФАП 1414.............................................................................................0,00

УКУПНО    933.186,13

 

ОСТАЛА ОПРЕМА............................................................................................8.961.388,30

3. ПРАВНА СВОЈИНА(грађевински објекти)................................................35.839.718,59

ВОДОВОДНА МРЕЖА НИП-2007 ......................................................27.400.303,60

ВОДОВОДНА МРЕЖАРЕГ.РАЗ.РС .................................................................8.439.414,99

КЛАСА 1 ОБРТНА ИМОВИНА     

             ИНВЕНТАР У УПРЕБИ........................................................................1.783.343,05

КЛАСА  2 ОБРТНА ИМОВИНА .................................................................... 43.853.988,17

                НОВЧАНА СРЕДСТВА.................................................................... 3.975.994,56

                ПОТРАЖИВАЊА ПО  ОСНОВУ ПРОДАЈЕ...................................37.640.649,39

                ПОТРАЖИВАЊА ЗА НАКБАДУ ШТЕТА ............................................382.064,07

                УНАПРЕД ОБРАЧУНАТЕ ПРЕМИЈЕ ОСИГ....................................2.199.080,15

УКУПНА ИМОВИНА.......................................................................................93.500.506,31

КЛАСА 4 ОБАВЕЗЕ.........................................................................................66.598.745,88

ДОБАВЉАЧИ ......................................................................................................330.090,94

ОБАВЕЗЕ ЗА НЕТО ЗАРАДЕ...........................................................................1.534.158,93

ОБАВЕЗЕ ПДВ.....................................................................................................401.958,35

ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ –ДОНАЦИЈЕ.......................................................... 63.967.631,07

ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ..............................................................................................364.906,59  

 

Јавног аутотранспортног предузећаБела Црква у износу од 14.433.033,54 и то по следећој структури:

КЛАСА 0   - 8.372.842,54

  *МИНИ БУС КРАФТЕР .................................................................................................0,00

  * МИНИ БУС МЕРЦЕДЕС-СПРИНТЕР........................................................................0,00

  *МЕРЦЕДЕС 308 МИНИБУС.......................................................................................0,00

  *ШТАЈЕР МИНИ БУС................................................................................................   0,00

  *ИВЕЦО СОР 10,5....................................................................................................... 0,00

  *ТАМ 130 ......................................................................................................................0,00

  *МУЛТИПЛА ФИАТ........................................................................................................0,00

  *СЦАНИА ИРИЗАР ........................................................................................1.164.824,54

  *СОР ТИОЦ 10,5 ТУРИСТ.................................................................................605.981,00

  *БУС................................................................................................................1.298.588,00

  *БУС МАСТЕР 2,5 ДЦЗ.....................................................................................813.449,00

  *ТУРИСТИЧКИ ВОЗИЋ..................................................................................4.490.000,00

КЛАСА 1 -  110.033,00

КЛАСА 2 – 6.071,301,08

  *ПОТРАЖИВАЊА ОД КУПАЦА ....................................................................5.637.600,10

  *ПОТРАЖИВАЊА ОД ЗАПОСЛЕНИХ..............................................................271.900,00

  *НОВЧАНА СРЕДСТВА.....................................................................................161.800,98

КЛАСА 3 - КАПИТАЛ -  5.148.551,22

*ОСНОВНИ ДРЖАВНИ КАПИТАЛ......................................................................141.795,75

*ОСТАЛИ ДРЖАВНИ КАПИТАЛ......................................................................3.365.107,51

*НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ...........................................................................1.641.647,96

 

 

 

Укупне обавезе Друштава преносиоца које  се преносе на стицаоца ,  исказане по последњем финансијском извештају на дан 30.06 2021 год. износи 91.723.790,42 и то обавезе

Јавног комуналног предузећа „Белоцрквански комуналац''Бела Црквау износу од 18.356.169,22 и то по следећој структури:

Краткор.позајмице – СО Бела Црква ................................................................5.000.000,00

Добављачи ..........................................................................................................3.438.690,58

Обавезе БРУТО II................................................................................................4.146.465,99

Обавезе за ПДВ ......................................................................................................503.679,00

Обавезе за порез на добит ...................................................................................190.016,88

Одложени приходи – субвенције .......................................................................5.000.000,00

Одложени приходи ПИО Караш Нера ....................................................................77.316,77

 

Јавног предузећа за водовод и канализацију „Белоцрквански водовод и канализација '' у износу од 66.598.745,88

Добављачи .............................................................................................................330.090,94

Обавезе за нето зараде ......................................................................................1.534.158,93

Обавезе ПДВ ..........................................................................................................401.958,35

Одложени приходи –донације .........................................................................63.967.631,07

Остале обавезе ......................................................................................................364.906,59

 

Јавног аутотранспортног предузећаБела Црква у износу од 6.768.875,32

Добављачи ..........................................................................................................6.019.735,72

Обавезе БРУТО II...................................................................................................740.939,99

Обавезе за порез на добит ........................................................................................8.199,61

 

Целокупна имовина и обавезе Друштава преносилаца прелазе на Друштво стицаоца на основу одредаба овог Уговора.

Имовина и обавезе Друштава преносилаца прелазе на Друштво стицаоца са даном уписа статусне промене у Регистар привредних друштава код Агенције за привредне регистре.

 

Основ за пренос имовине и обавеза са Друштава преносилаца на Друштво стицаоца ће бити Решење о  регистрацији  припајања  Друштава преносилаца  Друштву стицаоца које доноси Агенција за привредне регистре.

 

Имовина и обавезе Друштава преносилаца преноси се на Друштво стицаоца на следећи начин:

 

а) новчана средства на пословним рачунима Друштава преносилаца код банака, биће пренетана рачуне Друштва стицаоца, на основу овог уговора,

 

б) право својине на покретним стварима – основна средства, ситан инвентар и др. пренеће се Друштву стицаоцу на основу рачуноводственог стања, у складу са овим уговором,

 

в) право својине, односно право коришћења на непокретним стварима, укључујући и

непокретности у ванкњижној својини, односно ванкњижном праву коришћења, као и друга стварна права на тим непокретностима, пренеће се на Друштво стицаоца, уписом својине, односно права коришћења или другог стварног права у јавне евиденције о непокретностима и правима на њима,односно преносом права на непокретностима које нису уписане у јавне евиденције, у складу са законом,

 

г) сва права, обавезе, одговорности и погодности из уговора које су закључили Друштва преносиоци који нису у потпуности извршени и представљају основ права и обавеза за Друштва преносиоце, прелазе на Друштво стицаоца које ступа у наведене уговоре на место Друштава преносилаца, ако није шта друго уговорено,

 

д) права интелектуалне својине, ауторска и друга сродна права и друга права Друштава преносилаца, преносе се на Друштво стицаоца, на основу овог уговора, у складу са законом на начин прописан за пренос одговарајуће врсте права,

 

ђ) дозволе, лиценце и друга слична права дата Друштвима преносиоцима, преносе се на Друштво стицаоца на основу овог уговора, у складу са законом на начин прописан за пренос дозволе, лиценце или другог сличног права,

 

е) дугови и друге новчане и друге обавезе Друштава преносилаца према било којој трећој страни, укључујући без ограничења повериоце и сауговараче из уговора које су Друштва преносиоци закључили, као и припадајуће фискалне обавезе Друштава преносилаца, преносе се на Друштво стицаоца, по сили закона, у складу са овим уговором,

 

ж) права и обавезе која произилазе из свих примљених или датих инструменaта обезбеђења плаћања (гаранција, меница и др.), укључујући и права за настале пријављене а нерешене штете и за настале непријављене штете и обавезе које произилазе из уговора о осигурању, преносе се на Друштво стицаоца, у складу са овим уговором.

 

Друштва преносиоци закључењем овог уговора дају изричиту, безусловну и неопозиву сагласност да Друштво стицалац на основу овог уговора и након регистрације статусне промене, изврши упис својине, односно права коришћења и других стварних права на непокретностима у јавне евиденције о непокретностима и правима на њима

 

ДАТУМ ПРИПАЈАЊА И ДАТУМ ПРЕСТАНКА ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ ДРУШТАВА ПРЕНОСИЛАЦА

Члан 7.

Дан припајања је 01.01.2022 године.

Последњи дан обављања делатности Друштава  преносилаца  је 31.12.2021.године.

Датум до кога се трансакције Друштава преносилаца сматрају, по Закону о рачуноводству, рачуноводственим извештајима, трансакцијама обављеним у име Друштва стицаоца је 31.12.2021 године.

Вредности исказане у финансијским извештајима Друштава преносилаца исказују се у финансијским извештајима Друштва стицаоца после припајања, у складу са прописима којима се уређује рачуноводство и  ревизија.

Пословне промене настале између датума припајања и дана уписа у Регистар привредних субјеката обухватају се  у пословним  књигама Друштва  стицаоца.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ  О  СПРОВОЂЕЊУ СТАТУСНЕПРОМЕНЕ И ЗАШТИТА ПОВЕРИЛАЦА

Члан 10.

Нацрт Уговора о припајању објављује се у складу са Законом о привредним друштвима на интернет страницама Друштава преносилаца и Друштва стицаоца као и на интернет страници Агенције за привредне регистре најкасније 60 дана пре дана одржавања седнице скупштине на којој се доноси одлука о статусној промени.

Нацрт Уговора о статусној промени припајања мора бити објављен непрекидно најмање 60 дана, рачунајући од дана објављивања до дана регистрације, а приступ Нацрту мора бити омогућен свим заинтересованим лицима без обавезе идентификације и без накнаде. Објављивањем овог Нацрта сматра се да су повериоци обавештени о статусним променама.

Повериоцима који су познати уговорним странама, а чија потраживања износе најмање 2.000.000,00 динара у противвредности било које валуте по средњем курсу Народне банке Србије на дан објаве из члана 495. став 2. Закона о привредним друштвима, упутиће се и писано обавештење о спровођењу статусне промене, које садржи елементе овог уговора, у складу са одредбом 491.став 2 Закона о привредним друштвима, најкасније 30 дана пре дана одржавања седнице скупштине на којој се доноси одлука о статусној промени.

 

 

 

 

 

 

ПРАВНЕ ПОСЛЕДИЦЕ ПРИПАЈАЊА НА ЗАСТУПНИКЕ И ЗАПОСЛЕНЕ У ДРУШТВИМА ПРЕНОСИОЦИМА

Члан 11.

Директорима и регистрованим заступницима Друштава преносилаца (директори огранка и остали заступници), престају дужности и овлашћења даном регистрације статусне промене у Регистру привредних друштава код Агенције за привредне регистре. Исто важи и за овлашћења дата за вођење управног поступка.

Запослени у Друштвима преносиоцима настављају да раде код Друштва стицаоца које преузима све опште акте Друштава преносилаца и уговоре о раду са запосленима, у складу са одредбама Закона о раду.

Сви запослени у Друштвима преносиоцима у складу са списком запослених који је сачињен у поступку припајања и чини саставни део овог Нацрта уговора, настављају да раде у Друштву стицаоцу са даном регистрације статусне промене у Регистру привредних друштава код Агенције за привредне регистре.

Списак запослених из претходног става овог члана биће усклађен са стварним стањем уговора о раду са запосленима на дан регистрације статусне промене у Регистру привредних друштава код Агенције за привредне регистре и Друштво стицалац ће преузети све уговоре о раду са запосленима који важе на дан регистрације статусне промене.

Уговори о привременим и повременим пословима и други уговори закључени за рад ван радног односа у Друштвима преносиоцима, који важе на дан регистрације статусне промене у Регистру привредних друштава код Агенције за привредне регистре, прелазе на Друштво стицаоца које ступа у ове уговоре као универзални правни следбеник Друштава преносилаца, у складу са законом и овим уговором.

СУДСКИ    ПОСТУПЦИ

Члан 12.

Друштво стицалац ће одмах након  регистрације  статусне промене припајања  код Агенције за привредне регистре, обавестити судове и друге органе пред којима се воде поступци у којима је неко од Друштава преносилаца странка у поступку, да је оно престало да постоји, и да ће у поступцима, у којима је то допуштено, поступак наставити Друштво стицалац, као правни следбеник Друштва  преносиоца.

 

СТУПАЊЕ НА СНАГУ  УГОВОРА О ПРИПАЈАЊУ

Члан 13.

Овај Уговор ступа на снагу кад се кумулативно испуне следећи услови:

-када га одлуком о статусној промени одобре Надзорни одбори друштава која учествују у статусној промени

-када Скупштина општине Бела Црква донесе одлуку о давању сагласности на статусну промену припајања

-када га потпишу законски заступници Друштава који учествују у статусној промени

-када се код надлежног јавног бележника овере потписи законских заступника у складу са Законом о овери потписа, преписа и рукописа.

На дан статусне промене, у складу са одредбама Закона о рачуноводству и Закона о ревизији, Друштва преносиоци и Друштво стицалац ће извршити ванредни попис имовине и обавеза.

Друштво стицалац ће, по истеку рока од 30 дана од дана ступања на снагу Уговора о статусној промени  припајања, извршити регистрацију статусне промене  припајањакод Агенције за привредне регистре.

Измене и допуне  Оснивачког акта Друштва стицаоца ће се  регистровати у складу са законом.

Саставни део овог уговора јесте:

1.Предлог Одлуке о изменама и допунама Оснивачког акта Друштва стицаоца

2.Списак запослених у Друштвима преносиоцима који настављају да раде код Друштва стицаоца

Овај Уговор о припајању, уз осталу неопходну документацију, представља основ за регистрацију статусне промене код Агенције за привредне регистре у складу са законом.

Члан 14.

Овај Уговор је сачињен у 12  (дванаест) истоветних примерака од којих по 2 (два) примерка припадају сваком уговарачу, а стали примерци служе за потребе овере код надлежног органа и пријављивања статусне промене код АПР-а.

 

 

 

ПОТПИСНИЦИ  УГОВОРА:

 

ДРУШТВА ПРЕНОСИОЦИ:                                                ДРУШТВО  СТИЦАЛАЦ:

___________________________                                               _________________________

  Јавно комунално предузеће                          Друштвено јавно услужно предузеће                 „Белоцрквански комуналац Бела Црква“      „Белоцркванска језера Бела Црква „                                                               

 

___________________________

Јавно предузеће за водовод и канализацију

„Белоцрквански водовод и канализација Бела Црква“

 

_____________________________

Јавно аутотранспортно предузеће Бела