Јавна набавка водоводног материјала

Postavio: bcvk 08-05-2020

Обавештење о закљученом уговору

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

Назив наручиоца : ЈП „Белоцрквански водовод и канализација“

Адреса наручиоца: Бела Црква, Дејана Бранкова 22

Интернет страница наручиоца : www.bcvk.rs

Врста наручиоца : Јавно предузеће

Врста предмета : Добра

Предмет јавне набавке је набавка добра водоводни материјал ознака из ОРН 65100000

Уговорена вредност: 2.400.000 без ПДВ-а; 3.000.000 са ПДВ-ом

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена

Број примљених понуда: 1

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 467.078,00   динара без ПДВ-а

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 560.493,60   динара без ПДВ-а

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  не

Понуђена цена:      467.078,00  динара без ПДВ-а

                                 560.493,60  динара са ПДВ-ом.

Датум доношења одлуке о додели уговора:24.04.2020.године

Датум закључења уговора:4.05.2020.године

Основни подаци о добављачу: Унипрогрес доо,Рума,Владимира Назора бб

Период важења уговора: 12 месеци