Јавна набавка горива

Postavio: bcvk 24-04-2020

Одлука о додели уговора

 ЈП"БЕЛОЦРКВАНСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"

БЕЛА ЦРКВА,ДЕЈАНА БРАНКОВА 22

БРОЈ:1.03.232-05/20

ДАНА:24.04.2020.године

БЕЛА ЦРКВА

 

 

 

  

 

 На оснoву члана 108. Закона о јавним набавкама  (Службени гласник РС бр.124/12,14/15 и 68/15) и  Извештаја  о стручној оцени понуда број 232-04/20 од 23.04.2020.године доносим следећу

 

 

О Д Л У К У  О  Д О Д Е Л И   У Г О В О Р А

 

 

   У  поступку јн мале вредности за јавну набавку добра гориво,број ЈН 03/20                       

 

 

1.         Уговор се додељује понуђачу Милетић комерц доо , за партије 1. и 2. ЈН 03/20  понуда број 244-01/20   од 21.04.2020. године

2.         Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца у року од три дана од дана доношења.

 

 

 

                                                                    Образложење

 

 

Наручилац је дана 7.04.2020. године донео Одлуку о покретању  поступка јавне набавке мале вредности  број 03/20  за јавну набавку  добра гориво,и дана 9.04.2020.године објавио је позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца www.bcvk.rs .

За наведену јавну набавку наручилац је упутио јавни  позив понуђачима.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца пристигле  су 2 (две) понуде.

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.

У извештају о стручној оцени понуда бр.1.03.232-04/20  од 23.04.2020.године Комисија за јавне набавке је констатовала следеће:

1)         Предмет јавне набавке -  Подаци о јавној набавци добра гориво  број 03/20 ,подељено у 2 партије

        Ознака из ОРН: – 09100000

2)         Процењена вредност јавне набавке је 1.720.000,00 без ПДВ-а

 

3)         Основни подаци о понуђачима- У поступку је учествовало два понуђача:

1.          Лукоил Србија ад Београд

2.        Милетић комерц доо,Шалудовац

4)         Подаци о одбијеним понудама

-           Одбијених понуда нема.

5)         Критеријум за оцењивање понуда

-           Критеријум за оцењивање понуда је најниже понуђена цена.

6)         Ранг листа понуђача

Ранг листа понуђача чије су понуде прихватљиве:

1.  Милетић комерц доо,Шалудовац

2.   Лукоил Србија ад Београд

 

7)         Понуђач коме се додељује уговор

На основу стручне оцене понуда ,Комисија констатује да је најповољнија понуда понуђача Милетић комерц доо заведена под бројем 244 -01/20  и предлаже наручиоцу да се овом понуђачу додели уговор .Изабрани понуђач извршава набавку самостално.

 

Имајући у виду наведено,одлучено је као у диспозитиву ове одлуке.

 

 

Упутство о правном средству :Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права наручиоцу  а копију истовремено доставља Републичкој комисији,у року од 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    Вд Директор

                                                                                                               Драгутин Јовановић