Јавна набавка водоводног материјала

Postavio: bcvk 24-04-2020

Одлука о додели уговора

БЕЛА ЦРКВА,ДЕЈАНА БРАНКОВА 22

БРОЈ:1.03.229-05/20

ДАНА:24.04.2020.године

БЕЛА ЦРКВА

 

 

 

 На оснoву члана 108. Закона о јавним набавкама  (Службени гласник РС бр.124/12,14/15 и 68/15) и  Извештаја  о стручној оцени понуда број 229-04/20  од 23.04.2020.године доносим следећу

 

 

О Д Л У К У  О  Д О Д Е Л И   У Г О В О Р А

 

 

   У  поступку јн мале вредности за јавну набавку добра водоводни материјал,број ЈН 02/20                       

 

 

 1. Уговор се додељује понуђачу Унипрогрес доо ,Рума ,Владимира Назора бб  ,понуда број 241 -01/20  од 16.04.2020. године
 2. Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца у року од три дана од дана доношења.

 

 

 

                                                                    Образложење

 

 

Наручилац је дана 03.04.2020. године донео Одлуку о покретању  поступка јавне набавке мале вредности  број 02/20  за јавну набавку  добра водоводни материјал,а дана 8.04.2020.године објавио је позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца www.bcvk.rs .

За наведену јавну набавку наручилац је упутио јавни  позив понуђачима.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца пристигла  је  1 (једна) понуда.

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.

У извештају о стручној оцени понуда бр.1.03.229-04/20  од 23.04.2020 .године Комисија за јавне набавке је констатовала следеће:

 1. Предмет јавне набавке -  Подаци о јавној набавци добра водоводни материјал  број 02/20

        Ознака из ОРН: 65100000– водоводни материјал

 1. Процењена вредност јавне набавке је 2.400.000,00 без ПДВ-а

 

 1. Основни подаци о понуђачима- У поступку је учествовао један понуђач:
  1. Унипрогрес доо из Руме,Владимира Назора бб

 

 1. Подаци о одбијеним понудама
 2. Одбијених понуда нема.
 3. Критеријум за оцењивање понуда
 4. Критеријум за оцењивање понуда је најниже понуђена цена.
 5. Ранг листа понуђача

Ранг листа понуђача чије су понуде прихватљиве:

 1. Унипрогрес доо Рума
 2. Понуђач коме се додељује уговор

Комисија после стручне оцене понуда констатује да је најповољнија понуда понуђача Унипрогрес  доо  из Руме  и предлаже наручиоцу да се овом понуђачу додели уговор.

Изабрани понуђач извршава набавку самостално.

 

Имајући у виду наведено,одлучено је као у диспозитиву ове одлуке.

 

 

Упутство о правном средству :Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права наручиоцу  а копију истовремено доставља Републичкој комисији,у року од 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    Вд Директор

                                                                                                              Драгутин Јовановић