Јавна набавка водоводног материјала

Postavio: bcvk 14-04-2020

Питања и одговори

ЈП „БЕЛОЦРКВАНСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

БЕЛА ЦРКВА ,ДЕЈАНА БРАНКОВА 22

БРОЈ:ЈН  02/20

ДАНА: 13.04.2020.ГОДИНЕ

 

ПРЕДМЕТ : ОДГОВОРИ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА  У ВЕЗИ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБРА- НАБАВКА ВОДОВОДНОГ МАТЕРИЈАЛА

 

ПИТАЊЕ:

  1. У поглављу IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75.и 76. Закона и упутсво како се доказује испуњеност тих услова, на страни 8.конкурсне документације стоји:

1.2.         Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:

 Понуђач мора да поседује стандарде ISO : 9001,ISO :14001,OHSAS 18001.

Питање : да ли се уважава сертификат ISO 45001уместо траженог  OHSAS18001?

ОДГОВОР :

  1. Уважава  се сертификат ISO 45001 уместо траженог  OHSAS18001.