Јавна набавка водоводног материјала

Postavio: bcvk 13-04-2020

Исправка грешке у конкурсној документацији

 

 

ПРЕДМЕТ : ИСПРАВКА ГРЕШКЕ

 

 Врши се исправка  грешке у конкурсној документацији за јавну набавку добра –водоводни материјал редни број  ЈН 02/20  тако што се на страни 7.Конкурсне документације,поглавље  IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА тачка 1.          УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА брише следеће:

5)            Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке: лиценцу за снабдевање електричном енергијом, коју је издала Агенција за енергитику или адекватан документ предвиђен прописима државе у којој страни понуђач има седиште (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона);