Јавна набавка горива

Postavio: bcvk 09-04-2020

Конкурсна документација

 

 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

Јавно предузеће „Белоцрквански водовод и канализација

Бела Црква

Дејана Бранкова бр. 22

 

 

ЈАВНА НАБАВКАМАЛЕ ВРЕДНОСТИбр. 03/2020

НАБАВКАДОБАРА – ГОРИВА

 

 

 

Рок за достављање понуда: 22.04.2020. до 11:25

Отварање понуда: 22.04.2020. у 11:30

 

 

Бела Црква

Април2020. године

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник РС” бр.124/12, 14/2015и 68/2015) и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (“Сл. гласник РС” 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредностиброј 04/2019, деловодни број 1.03.232-01/2020од дана 7.04.2020. године и Решења о образовању комисије за јавну набавкумале вредности03/2020, деловодни број 1.03.232-02/2020од дана 7.04.2020. године, Комисија за спровођење поступка јавне набавке припремила је:

 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавкумале вредностинабавка добара – горива бр.03/2020

 

      

 

Конкурсна документација садржи:

1.

Општи подаци о јавној набавци

2.

Подаци о предмету јавне набавке

3.

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.

4.

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. иизчл. 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова

5.

Упутство понуђачима како да сачине понуду

6.

Образац општи подаци о понуђачу

7.1

Образац понудеПАРТИЈА 1

7.2

Образац понудеПАРТИЈА 2

8.1

Образац структуре ценe са упутством како да се попуниПАРТИЈА 1

8.2

Образац структуре ценe са упутством како да се попуниПАРТИЈА 2

9.

Образац изјаве о независној понуди

10.

Образац изјаве у циљу спречавања корупције и сукоба интереса

11.

Образац изјаве о испуњености услова  из чл. 75. Ст. 1. Законатачке од 1) до 4)

12.

Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. ст. 2 закона

13.

Образац изјаве о достављању бланко соло менице

14.

Модел уговора

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

 

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац                                         ЈП „Белоцрквански водовод и канализација“ Бела Црква

Седиште и адреса наручиоца          Бела Црква, Дејана Бранкова бр. 22.

Телефон                                              013/853-049                          

 

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавкамале вредностисе спроводи у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

 

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке мале вредности број 03/2020су добра – горива.

 

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке мале вредности се спроводи ради закључења Уговора о јавној набавци.

 

5. Напоменауколико је у питању резервисана јавна набавка

Није у питању резервисана јавна набавка.

 

6. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација

Не спроводи се електронска лицитација.

 

7. Контакт (лице или служба)

Лице за контакт: Јелена Милидраговић

Е - mail адреса: bel.vod.pravnik@gmail.com

 

 

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавкемале вредностиброј 03/2020су добра– Горива

Ознака из општег речника набавке:09100000 - Горива

 

2.Партије

Предмет јавне набавкемале вредностије обликован по партијама:

 

1. ПАРТИЈА 1 - Евро Дизел, према стандарду СРПС ЕН 590,ознака из општег речника набавке 09134200;

 

2. ПАРТИЈА 2 - Евро премијум БМБ 95, према стандарду СРПС ЕН 228, ознака из општег речника набавке 09132000;

 

 

 

3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

 

 

Спецификација горива са количинама

 

ПАРТИЈА 1:

 

Назив горива

Јединица  мере

Количина

Евро Дизел, према стандарду СРПС ЕН 590

l

6.500

 

 

 

 

 

ПАРТИЈА 2:

 

Назив горива

Јединица  мере

Количина

Евро премијум БМБ 95, према стандарду СРПС ЕН 228

l

6.500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ПОНУЂАЧА И ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛ.75. И ИЗ ЧЛ. 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

 

 

 

Право на учешће у поступку има понуђач ако испуњава услове из члана 75. ичлан  76. ЗЈН:

 1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
 2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
 3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
 4. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке - ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом
 5. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:

 1. Уз понуду понуђач доставља изјаву којом потврђује да ће приликом потписивања уговора или најкасније у року од 5 дана од данапотписивања уговора доставити регистровану бланко соло меницу са меничним овлашћењем на износ од 10% од укупне вредности предметне набавке без ПДВ-а, за добро извршење уговора, као и картон депонованих потписа.
 2. Уз понуду понуђач мора доставити сертификат о акредитацији лабораторије са акредитиционим бројем од стране акредитиционог тела Србије о контроли квалитетагорива према стандардуSRPS ISO/IEC 17025.

 

 

 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

 

 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

 

1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.

 

2)Потврде надлежног суда, односно надлежне полицијске управе.

 

3)Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

 

4)Лиценца – дозвола за обављање енергетске делатности – трговина моторним идругим горивима на станицама за снабдевање возила, утврђене Законом о енергетици („Сл. гласник РС“ бр. 145/2014) издате од стране Агенцијеза енергетику Републике Србије. Лиценца коју понуђач треба да достави мора бити важећа, без обзира на моменат издавања дозволе као и за све време трајања уговора за предметну јавну набавку.

 

5) Потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу 12.). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

 

 

Понуђач може да уместо доказа о испуњености услова из тачке 1) 2) 3)и 4)достави Изјаву дату под пуном материјалном и кривичном одговорношћу (Образац изјаве, дат је у поглављу 11.)

 

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

 1. Уз понуду понуђач доставља изјаву којом потврђује да ће приликом потписивања уговора или најкасније у року од 5 дана од дана потписивања уговора доставити регистровану бланко соло меницуса меничним овлашћењем на износ од 10% од укупне вредности предметне набавке без ПДВ-а, за добро извршење уговора, као и картон депонованих потписа.(Образац изјаве, дат је у поглављу 13.)
 2. Уз понуду понуђач мора доставити сертификат о акредитацији лабораторије са акредитиционим бројем од стране акредитиционог тела Србије о контроли квалитета горива према стандардуSRPS ISO/IEC 17025.

 

Наручилац ће одбити као неприхватљиве све понуде које не испуњавају услове из јавног позива и конкурсне документације.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

 

Ако понуђач има седиште у држави у којој се не издају докази предвиђени Законом о јавним набавкама и конкурсном документацијом, понуђач може, уместо доказа приложити своју писмену изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу, односно изјаву оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

 

Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 (пет) дана од дана настанка промене у било којем од података обавезних за учешће у поступку, о тој промени писмено обавести Наручиоца и да је документује на прописан начин.

 

 

НАКНАДНО ДОСТАВЉАЊЕ НАВЕДЕНИХ ДОКАЗА НИЈЕ МОГУЋЕ.

 

 

 

5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

 

На основу члана 61. став 4. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл.гласникРС“124/12, 14/2015и 68/2015)ичлана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (“Сл. гласник РС” 86/2015), ЈП „Белоцрквански  водовод и канализација” Бела Црква:

 

 

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви обрасци, изјаве и документи који се достављају уз понуду морају бити на српском језику. Уколико су документи изворно на страном језику, морају бити преведени на српски језик од стране овлашћеног судског тумача.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуда мора да буде поднета на преузетом, оригиналном обрасцу понуде из конкурсне документације. Понуђач треба да достави понуду у писаном облику. Понуда се саставља тако што понуђач читко уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације.

Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив,адресупонуђача и број телефона. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу:   

            ЈП „Белоцрквански водовод и канализација“ Бела Црква, Дејана Бранкова бр. 22.

           

са назнаком: “ПОНУДА – НЕ ОТВАРАТИ”ЗА ЈНМВбр. 03/2020“ , и навести број партије за коју се конкурише

 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до22.04.2020. године, до 11:25часова

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно Наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи:

 

У случају заједничке понуде и понуде са подизвођачем, све у складу како је предвиђено конкурсном документацијом.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл.75. ст.2. Закона...), који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона и мора бити достављен уз понуду.

 

3.ПАРТИЈЕ

Предмет јавне набавке је обликован по партијама:

 

1. ПАРТИЈА 1 - Евро Дизел, према стандарду СРПС ЕН 590,ознака из општег речника набавке 09134200;

 

2. ПАРТИЈА 2 - Евро премијум БМБ 95, према стандарду СРПС ЕН 228, ознака из општег речника набавке 09132000;

 

 

4. ПОНУДАСА ВАРИЈАНТАМА

Понуде са варијантама нису дозвољене.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:

ЈП „Белоцрквански водовод и канализација“ Бела Црква, Дејана Бранкова бр. 22.

 са назнаком:

Измена понудеза јавну набавкудобара –“Горива”,ЈНМВбр. 03/2020, партија __ - НЕ ОТВАРАТИ”,или

Допуна понуде за јавну набавкудобара –“Горива”,ЈНМВбр. 03/2020, партија __ - НЕ ОТВАРАТИ”,или

Опозив понуде за јавну набавкудобара –“Горива”,ЈНМВбр.03/2020, партија __ - НЕ ОТВАРАТИ”,или

Измена и допуна понудеза јавну набавкудобара –“Горива”,ЈНМВбр. 03/2020, партија __ - НЕ ОТВАРАТИ”,

 

На полеђини коверте или на кутији навести називи адресупонуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуденаведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

 Понуђач у Обрасцу понуденаводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико Уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној документацији, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст.4. тач.1)до 6)Закона и то податке о:

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној документацији, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

 

9. НАЧИН И УСЛОВИПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања -одложено плаћање45 данаод данапријемaфактуре (рачуна) за испоручене количине горива у складу са Законом о роковима извршења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ број 119/2012и 68/2015).

Плаћање се врши уплатом на рачун добављача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

9.2. Захтев у погледу места и рока испоруке добара:

Испорука ће се вршити сукцесивно према потребама Наручиоца, на пумпним станицама понуђача. Понуђач мора да поседује најмање 1 пумпну станицу – малопродајни објекат на територији Општине Бела Црква, на удаљености од максимум 5 km од седишта Наручиоца.

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда, у складу са чланом 90. Закона о јавним набавкама.

У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

9.4. Додатни захтев у погледу квалитета

Уз понуду понуђач је обавезан да достави сертификат о акредитацији лабораторије са акредитиционим бројем од стране акредитиционог тела Србије о контроли квалитета горива према стандардуSRPS ISO/IEC 17025.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Обавеза понуђача и Наручиоца да изврше рачунску проверуцена изпонуде.

 

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне срединеи Министраству пољопривреде и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

 

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Уз понуду понуђач је дужан да доставипопуњену, потписану и оверену печатом изјаву којом потврђује да ће приликом потписивања уговора или најкасније у року од 5 дана од дана потписивања уговора доставити регистровану бланко соло меницуса меничним овлашћењем на износ од 10% од укупне вредности предметне набавке без ПДВ-а, за добро извршење уговора, као и картон депонованих потписа.

 

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

 

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДА

Заинтересовано лице може, у писаном облику, у складу са чланом 63.Закона о јавним набавкама,тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понудена адресу:ЈП “Белоцрквански водовод и канализација” Бела Црква, Дејана Бранкова бр. 22, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки.  Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом:

 

Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације,ЈНМВ  “Горива”,бр. 03/2020

 

Ако Наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

 

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршитиконтролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

 

16. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ И ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ којим потврђује да понуђачније испуњавао  своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти  предмет набавке, за период од предходне три године.

Доказ из предходног става може бити:

 1. правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
 2. исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;
 3. исправа о наплаћеној уговорној казни;
 4. рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
 5. извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;
 6. изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
 7. доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
 8. други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен конкурсном документацијом, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из тачке 1), који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.

 

17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.

 

18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту цену која је уједно и најнижа понуђена цена, додатникритеријум за оцењивањепонуда су услови плаћања, односно уговор ће бити додељен оном понуђачу који понуди дужи рок одложеног плаћања.

 

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

 

20. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ И РОКУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Захтев за заштиту права може се поднети у складу са чланом 149. Закона о јавним набавкама и у роковима одређеним наведеним законом.Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје Наручиоцу непосредно или поштом препоручено са повратницом.Копију захтева за заштиту права Подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права и објављује обавештење на Порталу јавних набавки о поднетом захтеву.Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 60.000,00 динара.Захтеву за заштиту права мора да садржи све податке прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама.

 

21. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Уговор о јавној набавци не може бити закључен пре истека рока за подношење захтева за заштиту права предвиђеног Законом о јавним набавкама.Наручилац ће у року од 8 дана од протека рок за подношење захтева за заштиту правапозвати Понуђача којем је додељен уговор, да приступи потписивању.Ако Понуђач којем је додељен уговор, не приступи закључењу уговора или одбије да закључи уговор, Наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим Понуђачем (чл.113. ст. 3. Закона о јавним набавкама).

22. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

6. ОБРАЗАЦ ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

 

ЈАВНА НАБАВКА БР. 03/2020

за набавку горива

ПАРТИЈА ____ (навести број Партије)

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:

 

 

 

Адреса понуђача:

 

 

 

Матични број понуђача:

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

 

Шифра делатности:

 

Име особе за контакт:

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail):

 

Телефон:

 

 

 

Телефакс:

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке:

 

 

 

Лице одговорно за потписивање уговора:

 

 

 

 

ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

 

Напомена:заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

 

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1.

Назив подизвођача:

 

Адреса:

 

Матични број:

 

Порески идентификациони број:

 

Име особе за контакт:

 

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

 

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

 

2.

Назив подизвођача:

 

Адреса:

 

Матични број:

 

Порески идентификациони број:

 

Име особе за контакт:

 

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

 

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

 

 

Напомена:

Образац „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1.

Назив учесника у заједничкој понуди:

 

Адреса:

 

Матични број:

 

Порески идентификациони број:

 

Име особе за контакт:

 

2.

Назив учесника у заједничкој понуди:

 

Адреса:

 

Матични број:

 

Порески идентификациони број:

 

Име особе за контакт:

 

3.

Назив учесника у заједничкој понуди:

 

Адреса:

 

Матични број:

 

Порески идентификациони број:

 

Име особе за контакт:

 

 

 

Напомена:

Образац „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

 ПАРТИЈА 1

ЈАВНА НАБАВКАМАЛЕ ВРЕДНОСТИБРОЈ 03/2020 - Набавка добра – горива

 

 

Понуђач ____________________________________________________________

Понуда бр. ____________________ од _____________________ 2020. године

 

Назив добра

Јединица мере

Количина

Појединачна цена

Укупна цена без ПДВ-а

1.

Евро Дизел, према стандарду СРПС ЕН 590

l

6.500

 

 

ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а:

 

ПДВ:

 

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом

 

           

 

 

Цена без ПДВ-а            ___________________________________________________________

ПДВ                                ___________________________________________________________

Укупна цена са ПДВ-ом ___________________________________________________________

Словима без ПДВ-а      ___________________________________________________________

 

Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу је ____%

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач је ____________________________.

( попуњава се у случају ангажовања подизвођача)

 

      Рок плаћања - одложено плаћање 45данаод дана пријема фактуре.

___________________________________________________________________

(Уписати удаљеност у km – максимално 5 km и адресу бензиске станице)

                                    (минималан рок је 30 дана)

            (Сертификат о акредитацији лабораторије са акредитиционим бројем од стране        акредитиционог тела Србије о контроли квалитета горива према стандардуSRPS         ISO/IEC 17025; да/не)

 

 

      Место и датум                                                                             ПОНУЂАЧ

____________________                                                        ___________________

 

 

     М.П.

 

7.2ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

 ПАРТИЈА 2

ЈАВНА НАБАВКАМАЛЕ ВРЕДНОСТИБРОЈ 03/2020 - Набавка добра – горива

 

 

Понуђач ____________________________________________________________

Понуда бр. ____________________ од _____________________ 2020. године

 

Назив добра

Јединица мере

Количина

Појединачна цена

Укупна цена без ПДВ-а

1.

Евро премијум БМБ 95, према стандарду СРПС ЕН 228

l

6.500

 

 

ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а:

 

ПДВ:

 

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом

 

           

 

 

Цена без ПДВ-а            ___________________________________________________________

ПДВ                                ___________________________________________________________

Укупна цена са ПДВ-ом ___________________________________________________________

Словима без ПДВ-а      ___________________________________________________________

 

Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу је ____%

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач је ____________________________.

( попуњава се у случају ангажовања подизвођача)

 

      Рок плаћања - одложено плаћање45 данаод дана пријема фактуре.

 

___________________________________________________________________

(Уписати удаљеност у km – максимално 5 km и адресу бензиске станице)

                                    (минималан рок је 30 дана)

            (Сертификат о акредитацији лабораторије са акредитиционим бројем од стране        акредитиционог тела Србије о контроли квалитета горива према стандардуSRPS         ISO/IEC 17025; да/не)

 

 

      Место и датум                                                                             ПОНУЂАЧ

____________________                                                        ___________________

     М.П

8.1ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

ПАРТИЈА 1

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ03/2020

Набавка добра – горива

ПАРТИЈА 1

Назив добра

Јединица

мере

Појединачна цена без ПДВ-а

ПДВ-а

 

Износ ПДВ-а

 

Цена са ПДВ-ом

1

2

3

4

5

6

7

1

Евро Дизел, према стандарду СРПС ЕН 590

l

 

20%

 

 

 

У колону 4. понуђач је дужан да упише појединачну цену без обрачунатог ПДВ-       а.

 

            У колону 6. уписује износ обрачунатог ПДВ-а.

 

            У колону 7. понуђач је дужан да упише укупну цену са обрачунатим ПДВ-ом.

 

 

 

 

 

 

 

      Место и датум                                                                             ПОНУЂАЧ

____________________                                                        ___________________

     М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

ПАРТИЈА 2

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 03/2020

Набавка добра – горива

 

 

ПАРТИЈА 2

Назив добра

Јединица

мере

Појединачна цена без ПДВ-а

ПДВ-а

 

Износ ПДВ-а

 

Цена са ПДВ-ом

1

2

3

4

5

6

7

1

Евро Премијум, према стандарду СРПС ЕН 228

l

 

20%

 

 

 

У колону 4. понуђач је дужан да упише појединачну цену без обрачунатог ПДВ-       а.

 

            У колону 6. уписује износ обрачунатог ПДВ-а.

 

            У колону 7. понуђач је дужан да упише укупну цену са обрачунатим ПДВ-ом.

 

 

 

 

 

 

 

      Место и датум                                                                             ПОНУЂАЧ

____________________                                                        ___________________

     М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

 

Назив правног – физичког лица ________________________________________

Седиште и адреса ___________________________________________________

Матични број : ______________________

ПИБ : ______________________________

Датум: ______________ 2020. године.

 

 

 

 

У складу са чл. 26. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС 124/12, 14/2015 и 68/2015) као и чл. 16. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације (Сл. гласник РС 86/2015), у јавној набавцимале вредности број03/2020 објављеној на Порталу јавних набавки, за потребе наручиоца ЈП „Белоцрквански водовод и канализација“ Бела Црква, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу :

 

 

И З Ј А В Љ У Ј Е М О

 

 

Да смо понуду поднели независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима ( чл. 3. став 1, тачка 5.ЗЈН).

Изјаву достављамо као саставни део понуде - конкурсне документације а ради учешћа у поступку јавне набавке.

 

 

 

 

 

 

 

 

Место и датум:

М.П.

ПОНУЂАЧ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ У ЦИЉУ СПРЕЧАВАЊА КОРУПЦИЈЕ И СУКОБА ИНТЕРЕСА

 

 

Назив правног – физичког лица ________________________________________

Седиште и адреса ___________________________________________________

Матични број : ______________________

ПИБ : ______________________________

Датум: ______________ 2020. године.

 

 

 

У својство овлашћеног лица, дајем:

 

 

 

ИЗЈАВУ

У ЦИЉУ СПРЕЧАВАЊА КОРУПЦИЈЕ И СУКОБА ИНТЕРЕСА

 

 

 

Под пуном и кривичном одговорношћу у циљу спречавања корупције и увођења заштите интегритета поступка јавне набавке мале вредностиброј  03/2020предмет набавке: горива, 09100000– горива, изјављујем: моралном, материјалном одговорношћу

1. Да лица која су израђивала конкурсну документацију не наступају као понуђачи или као подизвођачи или у заједничкој понуди

2. Да повезана лица у смислу Закона о порезу на добит правних лица (супружници, ванбрачни партнери, крвни сродници у правој линији, крвни сродници у побочној линији закључно са трећим степеном сродства, усвојилац или усвојеник, лица између којих је извршен преносуправљачких права и друга лица у смислу Закона)не наступају као понуђачи или као подизвођачи или у заједничкој понуди

 

 

Изјаву дајем у складу са чланом 21. став 1. и чланом 23. став 1. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

 

 

Место и датум:

М.П.

ПОНУЂАЧ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКЕ ОД 1) ДО 4)

 

Назив правног – физичког лица ________________________________________

Седиште и адреса ___________________________________________________

Матични број : ______________________

ПИБ : ______________________________

Датум: ______________ 2020. године.

 

 

На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС 124/12, 14/2015и 68/2015)

 

 

 

 

И З Ј А В А

 

Име и презиме одговорног лица 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем као одговорно лице, привредног субјекта ____________________________________________ учесника у поступку јавне набавке мале вредности бр. 03/2020, да испуњавамо све прописане услове за учешће из члана 75. став 1. у поступку набавке, наведене у позиву за прикупљање понуда и конкурсној документацији и то:

 

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

4) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.

 

 

 

 

                                                                                                          ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

 

                                                                      М.П.               __________________________ 

 

 

 

 

 

12. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

 

 

Назив правног – физичког лица ________________________________________

Седиште и адреса ___________________________________________________

Матични број : ______________________

ПИБ : ______________________________

Датум: ______________ 2020. године.

 

 

 

У својство овлашћеног лица, дајем:

 

 

 

 

 

ИЗЈАВУ

о поштовању мера заштита на раду

јавна набавка у отвореном поступку број 03/2020  набавка горива

09100000– Горива

 

 

 

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да поштујем обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да сам ималац права интелектуалне својине.

 

 

 

 

 

 

 

Место и датум:

М.П.

ПОНУЂАЧ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ

 

 

Назив правног – физичког лица ________________________________________

Седиште и адреса ___________________________________________________

Матични број : ______________________

ПИБ : ______________________________

Датум: ______________ 2020. године.

 

 

 

И З Ј А В А

 

Овом изјавом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу неопозиво изјављујемо да ћемо у складу са уговором за јавну набавку добара – набавка горива, ЈНМВброј 03/2020, наручиоца ЈП „Белоцрквански водвод и канализација” Бела Црква, Дејана Бранкова бр. 22, приликом потписивања уговора или у року од 5 дана од дана потписивања уговора, а на име средстава финансијског обезбеђења за добро извршење посла, доставити:

- уредно потписану и регистровану сопствену бланко соло меницу, у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а.

Уз меницу ћемо доставити копију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке која је наведена у меничном овлашћењу – писму.

 

Ова средства финансијског обезбеђења достављамо уколико будемо изабрани по јавној набавци ЈНМВброј 03/2020– набавка горива.

 

 

 

      Место и датум:                                                      Потпис овлашћеног лица понуђача:

____________________                                                   ______________________________

М.П.

 

 

 

Напомена:

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача, или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац.

 

 

 

 

 

14. МОДЕЛ УГОВОРА

 

ЈП ''Белоцрквански водовод и канализација'' Бела Црква

Број: ____________

Дана:____________2020. године

Бела Црква

 

 

1. ЈП ''Белоцрквански водовод и канализација'' Бела Црква, Дејана Бранкова бр. 22, текући рачун број 205-37609-72кодБанке „Комерцијална банка“  АД Београд,матични број 08677409, шифра делатности 3600, ПИБ 100867539,кога заступавддиректорДрагутин Јовановић (у даљем тексту: Купац), са једне стране и

 

2.__________________________________________са седиштем у _____________ улица __________________________________број_____,текућирачун број ______________________ код_________________________,матичниброј ____________________,ПИБ_________________,кога заступа____________________________(у даљем тексту: Продавац)

 

 

УГОВОР  О  КУПОПРОДАЈИ

 

под следећим условима:

 

Члан 1.

Уговорене стране констатују:

- да је купац на основу Одлуке и Позива за доделу набавке горива јавне набавкемале вредностиброј 03/2020  набавка горива од 7.04.2020. годинезапочео поступак јавне набавке добра.

- да је купац у складу са Законом о јавним набавкама на основу продавчеве понуде и Одлуке о додели уговора  број __________ од ________2020. године, изабрао продавца за испоруку добара по ПАРТИЈИ ____ као понуђача са најнижом понуђеном ценом.

 

Члан 2.

Предмет овог уговора је куповина и испорука добара по Партији ____ за потребе Купца ЈП ''Белоцрквански водовод и канализација'' Бела Црквакоји се закључује на период од годину дана од датума закључења уговора, од стране Продавца__________________________________________________, ау свему према понуди Купца бр. ____________ од ______________ године и техничким карактеристикама (спецификацији) и захтевима из конкурсне документације која чини саставни део овог Уговора.

Овај уговор се закључује по спроведеном поступку доделе јавне набавке у отвореном поступку, применом критеријума најниже понуђене цене.

 

Члан 2

(напомена: овај члан се попуњава и биће наведен ако понуђач ангажује подизвођача)

ПОНУЂАЧ за набавку добара, за Партију____ _________________________________________________ (опис добра) ангажујеПОДИЗВОЂАЧА ______________________________________________. ПОНУЂАЧ је одговоран и за пропусте које би ПОДИЗВОЂАЧ учинио приликом извршења послова предвиђених овим уговором.

У уговору Подизвођач __________________________________ (навести назив Подизвођача) учествује у делу јавне набавке на пословима:_______________________________________________________________.

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач је ______%. или

 

Члан 2.б

(напомена: овај члан се попуњава и биће наведен ако ако заједнички наступа група понуђача)

Привредни субјекти_________________________________________________наступају као група Понуђача у јавној набавци за Партију ____ (опис добра) на основу Споразума којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.

 

Члан 3.

Уговорне стране констатују да су постигле сагласности за закључење правног посла купопродаје добара по Партији _____ путем малопродајних објеката Продавца.

 

Члан 4.

            Уговорене стране су сагласне да ће у периоду закључења уговора, Продавац продати, а Купац купити, као крајњи потрошач на малопродајним објектима Продавца, врсте нафтних деривата које су наведене у Конкурсној документацији по Партији ___.

 

Члан 5.

Цене робе одређују се у износу утврђеном прописом надлежног органа, односно ценовником Продавца, који важи на дан испоруке.

Под даном испоруке, у смислу одредби овог Уговора, подразумева се дан кад је извршено утакање у возило Купца на малопродајном објекту- бензинској станици.

Купац се обавезује да Продавцу достави информацију о свакој промени о броју возила или другим подацима (статусним или организационим променама).

Уговорена вредност не може прећи процењену вредност јавне набавке која износи________________динара (попуњава Купац) без обрачунатог ПДВ-а.

 

Члан 6.

Овлашћени радник Купца је дужан да приликом преузимања добара по Партији ___ својим потписом потврди преузете количине.

 

Члан 7.

Продавац се обавезује да Купцу испоручи робу чији је квалитет дефинисан у техничкој спецификацији конкурсне документације, односно у обрасцу понуде.

 

Члан 8.

Купац се обавезује да вредност преузете робе плати на текући рачун Понуђача, у року од _______ дана од дана пријема фактуре.

Продавац се обавезује да фактуре испоставља благовремено, како би Купац такође благовремено извршио своју обавезу.

            Продавац је обавезан да у фактури, односно отпремници која мора бити потписана од стране овлашћеног лица Купцакоје је примило робу, наведе регистарски број возила у које је извршено утакање горива,  и искаже врсту и преузете количинеса појединачним ценама без ПДВ-а и укупном ценом.

 

Члан 9.

Продавац се обавезује да приликом потписивања уговора или у року од 5 дана од дана потписивања уговора достави наручиоцу, као финансијско обезбеђење једну бланко соло меницу за добро извршење уговора, у висини од 10% од вредности понуде, што износи укупно ________________ динара без ПДВ, заједно са захтевом за регистрацију менице код надлежне банке и картон депонованих потписа.

 

 

Члан 10.

Продавац се ослобађа обавезе даље испоруке робе уколико Купац не извршава обавезе преузете овим уговором или је то не могуће због дејства више силе и аката надлежних државних органа или поремећаја на тржишту.

 

Члан 11.

Ако би због ванредних догађаја, који се нису могли предвидети у време закључења уговора, испуњења обавеза за једну странку постало претерано отежано, или би јој нанело претерано велики губитак, она може тражити да се уговор  измени или раскине.

            Купацзадржава право на једнострани раскид уговора у случају неиспуњења уговорених обавеза од стране Продавца, а Продавацу случају неизвршавања уговорених обавеза од стране Купца.

У случају отказа овог уговора сва потраживања доспевају на једнократну наплату са последњим даном отказног рока.

 

Члан 12.

Уговорне стране су сагласне да све битне измењене околности које утичу на елементе овог уговора регулисатипутем анекса.

 

Члан 13.

Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове који проистекну из овог уговора решавају споразумно, у супротном уговарају надлежност Привредног суда у Панчеву.

 

Члан 14.

За све односе између Купца и Продавцакоји проистекну из примене овог уговора, а нису овим посебно регулисани, примењиваће се одредбе Закона о јавним набавкама, Закона о облигационим односима и другим прописима који регулишу ову област.

 

Члан 15.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака од којих свака страна задржава по два примерка.

 

 

 

 

У Белој Цркви, дана ________ 2020. године,

 

 

 

 

                За Купца:                                                                        За Продавца:

 

      ______________________                                                      _____________________       

               директор                                                                       

                                                                          

 

                        М.П.                                                                                          М.П.

 

 

 

 

Напомена:

Модел уговора понуђач мора да потпише (овлашћено лице) и овери печатом чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора.

У слуцају подношења понуде са учешћем подизвођача модел уговора потписује и оверава пецатом понуђач, а у случају подношења заједницчке понуде  уговор потписује и оверава печатом онај понуђач који је овлашћен да у име свих понуђача из групе понуђача  сагласно споразуму који је група понуђача доставила уз понуду

У случају подношења понуде са учешћем подизвођача односно заједницке понуде у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача односно сви подизвођачи.

 

Посебна напомена:

Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор након сто му је уговор додељен наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце