Контрола исправности воде за пиће и испитивање отпадних вода

Postavio: bcvk 19-03-2020

Конкурсна документација

 

 

 

ЈП ''БЕЛОЦРКВАНСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА''

БЕЛА ЦРКВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА

                   јавна набавкамале вредности – контрола  исправности

воде за пиће и  испитивање отпадних вода број 01/20

 

 

 

 

 

Рок за достављање понуда

       30.03.2020.године до 12  часова

Отварање понуда

30.03.2020. године у 12:05 часова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март  2020. године

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и68/2015 ), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 01/20,1.03.168-01/1од 5.03.2020. године и Решењао образовању комисије за јавну набавку 01/20 број 1.03.168-02/20од 5.03.2020. године, припремљена је:

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

 јавнанабавкa мале вредностиконтрола  исправности воде за пиће и испитивање отпадних вода

ЈН број 01/20

 

 

 

 

Конкурсна документација садржи:

 

 

Поглавље

Називпоглавља

Страна

I

Општи подаци о јавној набавци

3

II

Подаци о предмету јавне набавке

4

 

 

 

 

III

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.

 

 

5

 

 

 

 

IV

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова

 

8

 

V

Упутство понуђачима како да сачине понуду

14

VI

Образац понуде

21

VII

Модел уговора

24

 

VIII

Образац структуре ценe са упутством како да се попуни

27

 

IX

Образац трошкова припреме понуде

28

X

Образац изјаве о независној понуди

29

 

XI

Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

 

 

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: ЈП''Белоцрквански водовод и канализација''Бела Црква

Адреса: ул.Дејана Бранкова 22

Интернет страница:www.bcvk.rs

 

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи упоступку јавне набавке мале вредности, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

 

 

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 01/20сууслуге- контрола  исправности воде за пиће и испитивање отпадних вода

 

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

 

 

5. Контакт (лице или служба)

Лице за контакт: Катарина Секуловић

Е - mail адреса : tehnicka.sluzba@bcvk.rs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

 

 

 

 1. Предмет јавне набавке

 

Предмет јавне набавке брoj 01/20су услуге–контрола  исправности воде за пиће и  испитивање отпадних вода

Назив и ознака из општег речника јавне набавке: 71900000-7 – лабораторијске услуге

 

2.Партије

 

Предмет јавне набавке мале вредности је обликован по партијама:

 

1. ПАРТИЈА 1 –  контрола исправности воде за пиће (физичко хемијска и бактериолошка анализа воде за пиће)

2. ПАРТИЈА 2 – испитивање отпадних вода

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

 

 

 

 

ПАРТИЈА 1.

 

ФИЗИЧКО – ХЕМИЈСКА И БАКТЕРИОЛОШКА АНАЛИЗА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ

 

            Хигијенска исправност воде за пиће утврђује се систематским вршењем основних и периодичних прегледа у једнаким размацима у току године, тј. у току месеца у зависности од броја ЕС (Правилник о хигијенској исправности воде за пиће).

            Хигијенска исправност воде за пиће водоводног система општине Бела Цркваутврдила би се вршењем основних, периодичних и годишњег прегледа воде за пиће.

            Списак са тачним адресама узорковања на водоводној мрежи сачиниће наручилац у договору са належном службом изабраног извођача. У зависности од својих потреба наручилац задржава право да промени списак места узорковања на водоводној мрежи. Наручилац задржава право да по потреби (услед ванредних околности), захтева од понуђача ванредне анализе воде.

 

            Понуђач је у обавези да поступа у складу са прописима којима се регулише узорковање, анализа и израда стручног мишљења о хигијенској исправности воде за пиће:

 

            Пoнуђачје у обавезида испуњава законом прописане услове:

 

 1. Законом о водама  ( ,,Сл. гласникРС‘‘, бр. 30/2010 ,93/2012,101/16,95/18-др.Закон) је забрањено коришћење воде која се користи за пиће, санитарно – хигијенске потребе и воде за купање, ако не постоји доказ овлашћене здравствене установе о извршеним лабораторијским анализама на здравствену исправност (чл. 203, став 1, тачка 1)
 2. Законом о здравственој заштити (,,Сл. гласник РС‘‘, бр.25/19) је прописано, између осталог, да су овлашћене здравствене установе које врше лабораторијску проверу здравствене исправности воде за пиће, институти и заводи за јавно здравље (чл. 121. и 122).
 3. Понуђач, као овлашћена здравствена установа мора да испуњава услове у погледу кадрова, опреме и просторија који су прописани Правилником о условима у погледу стручних кадрова, просторија и опреме које морају да испуњавају здравствене и друге организације за вршење анализа и суперанализа намирница и предмета опште употребе (,,Службени лист СРЈʼʼ, бр. 4/92, 7/2001  и

            60/2002).

 

     Након доделе уговора извршилац је у обавези да:

 

•     Након утврђивања евентуалне хигијенске неисправности појединачног узорка воде за пиће одмах телефоном и електронским путем о томе обавести наручиоца и 24 часа од давања усменог обавештења достави наручиоцу писмени извештај са предлогом мера које је неопходно предузети ради отклањање узрока неисправности

•     Наручиоцу, у писменој форми, доставља месечне извештаје и годишњи извештај о здравственој исправности воде за пиће, који морају да садрже стручно мишљење лекара специјалисте. Месечни извештаји  се достављају најкасније до 15 ог за претходни месец, а годишњи извештај почетком године а најкасније до 15 ог фебруара, за претходну годину.

 

            Посебни услови наручиоца:

•     Услови транспорта: Узорковање, транспорт узорака и анализе воде за пиће на терену, обављају се према стандардима SRPSEN ISO 5667 серије.

•     Да у случају потребе хитне контроле, на захтев наручиоца може извршити узорковање воде за пиће у најкраћем могућем року.

 

 

Место

узорковања

Планирани број узорака на месечном нивоу

Врста узорка

Укупно годишње

узорака

Регионалниводовод, Калуђерово,

Јавна чесма Сига

 

21

2

6

 

Основни А преглед

Основни А преглед

Основни А преглед

 252

Стручно мишљење,

24

Стручно мишљење,

6

Стручно мишљење

 

Место

узорковања

Планиран број узорака на

годишњем нивоу

Врста узорка

Укупно узорака годишње

 Регионалниводовод, Калуђерово,

Јавна чесма Сига,

ЦС и бунари на изворишту у Стражи

 

1годишње, 7узорака

 

1 годишње, 1 узорак

1 годишње, 1 узорак

 

1  годишње, 8 узорака

Периодични Б преглед

Периодични Б преглед

Периодични Б преглед

 

 

 

        17

стручно мишљење

 

У зависности од својих потреба наручилац задржава право да промени списак места узорковања на водоводној мрежи.

У случају микробиолошке неисправности воде за пиће према налогу надлежне инспекције одрадити узорковање,анализу и извештај x3.

 

Понуђач се обавезује да у случају предвиђеним Правилником о хигијенској исправности воде за пиће (,,Службени гласник РС‘‘, бр. 42/98 и 44/99) извршити и додатне анализе у В и Г обиму.

 

 

 

 

ПАРТИЈА 2.

 

АНАЛИЗА-ИСПИТИВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА

 

                Узорковање отпадних вода вршиће се на основу Правилника о начину и условима за мерење количине и испитивање квалитета отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима ( '' Сл. гласник РС ''  бр. 33/2016 ).

            Анализа отпадних вода утврдила би се на основу узетих узорака:

 Место узорковања:

 1. Излив отпадне воде у отворени канал (6 анализа годишње);
 2. Отворени канал код моста (4 пута годишње квартално по 1 узорак);
 3. Отворени канал пре улива у реку Неру (4 пута годишње квартално по 1 узорак).

 

Укупно 14 узорака .

 

 

                Преглед отпадних вода обухвата следеће:

           

            Понуђач је у обавези да поступа у складу са прописима којима се регулише узорковање, анализа и израда стручног мишљења о квалитету отпадних вода и то:

1. Законом  о заштити животне средине (,,Службени гласник РС‘‘, бр. 135/04, 36/09,36/09  43/11 – одлука УС , 14/16,76/18,95/18- др.Закон);

2. Законом  о водама (,,Службени гласник РС‘‘, бр. 30/10 ,93/12, 101/16,95/18 – др.Закон);

3. Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у води и роковима за њихово достизање ( Сл.гласник РС бр. 67/11,48/12 и 1/16 ).

 

 

            Пoнуђачје у обавезида испуњава законом прописане услове:

 

            Да поседује овлашћење Министарства пољопривреде и заштите животне средине  РС за узорковање, физичка, хемијска и микробиолошка испитивања отпадних вода.

 

            Након доделе уговора извршилац је у обавези да:

            Наручиоцу у писменој форми за сваки појединачни преглед доставља извештај о испитивању отпадних вода,као и годишњи извештај који мора да садржи стручно мишљење .

 

            Посебни услови наручиоца:

•     Услови транспорта: Узорковање, транспорт узорака и анализе отпадних вода  на терену, обављају се према стандардима SRPSEN ISO 5667 серије.

•     Да у случају потребе хитне контроле, на захтев наручиоца може извршити узорковање отпадних водазаконом предвиђеном року.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.   ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

 

 1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.  ЗАКОНА

 

 1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
 2. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
 3. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре(чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
 4. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);
 5. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке – Решење Министарства здравља РС и овлашћење Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС

 

      Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатностикоја је на снази у време подношења понуде(чл. 75. ст. 2. Закона).

 1. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке ,мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке ,дефинисане чл.76.Закона и то:

У погледу пословног капацитета:

Доказ : Писмена изјава на меморандуму понуђача ,дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу.

У погледу кадровског капацитета:

Доказ : Писмена изјава понуђача ,дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу.

 1. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона

 

 1. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона .

 

 

 

.

 1. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

 

 

 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

 

1)         Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:

2)         Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

3)         Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова.

Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;

4)         Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

5)         Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона - Доказ: Дозвола за обављање делатности која је предмет јавне набавке издата од надлежног министарства за издавање дозволе, коју понуђач доставља у виду неоверене копије. Дозвола мора бити важећа.

6)         Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XI). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ДОДАТНИ УСЛОВИ:

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1)         Услов: У погледу пословног капацитета - Доказ: Писмена изјава на меморандуму понуђача дата под кривичном и материјалном одговорношћу.

2)         Услов: У погледу кадровског капацитета-Доказ: Писмена изјава на меморандуму понуђача дата под кривичном и материјалном одговорношћу.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. 

 

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

 

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

 

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре (Регистар привредних субјеката,Регистар понуђача) не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1-4.

 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.  ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

                                               

 

И З Ј А В У

 

Понуђач  _____________________________________________  у поступку јавне набавке   мале вредности –контрола  исправности воде за пићеи отпадних вода 01/20, испуњава све услове из чл. 75.  Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијомза предметну јавну набавку,и то:

 1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
 2. Понуђач и његов законски заступник нисуосуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

 

 1. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

 

 

 

Место:_____________                                                            Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                       

 

Напомена:Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

                                               

 

И З Ј А В У

 

Подизвођач____________________________________________ у поступку јавне набавкемале вредности- контрола  исправности воде за пићеи отпадних водаброј 01/20испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијомза предметну јавну набавку,и то:

 1. Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
 2. Подизвођачи његов законски заступник нисуосуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

 

 1. Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

 

 

 

 

 

Место:_____________                                                           Подизвођач

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                       

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

 

 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

 

Понуђач подноси понуду на српском језику.

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара – Понуда за јавну набавку мале вредности -  контрола  исправности воде за пићеи  испитивање отпадних вода01/20– не отварати, на адресу: ЈП''Белоцрквански водовод и канализација'' Бела Црква, ул. Дејана Бранкова 22, 26340Бела Црква.

На полеђини коверте или на кутији навести назив,адресу телефон и контакт особу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца30.03.2020. године до 12часова

  

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом и неће се отварати, а по окончању поступка отварања биће враћенепонуђачу, са назнаком да је неблаговремена.

Понуда мора бити јасна, читко попуњена, сви обрасци оверени потписом и печатом од стране понуђача.

  

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом  оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу  који морају бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

 

Понуда мора да садржи:

Образац изјаве о испуњавању обавезних  услова из члана 75 Закона ( Образац IV 3 ) 

Решење Министарства здравља РС и овлашћење Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС

Попуњен,потписан и печатом оверен образац понуде ( Образац VI )

Попуњен,потписан и печатом оверен модел уговора ( Образац VII )

Попуњен, потписан и печатом оверен образац структуре цене упутством како да се попуни ( Образац VIII )

Попуњен,потписан и печатом оверен образац изјаве о независној понуди (Образац X)

Попуњен,потписан и печатом оверен образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75.ст.2 Закона ( Образац XI )

 

 3.ПАРТИЈЕ

 

Набавка је обликована по партијама,Партија 1 -контрола исправности воде за пиће и Партија 2-испитивање отпадних вода.

Понуђач мора понудити све артикле из обрасца понуде,уписати јединичне цене и укупне цене за сваки артикал као и укупну цену за целокупну набавку.Понуда која не буде сачињена на описан начин биће одбијена као неприхватљива.

 

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измена понудеза јавну набавкуконтрола  исправности воде за пићеи  испитивање отпадних водабр 01/20- НЕ ОТВАРАТИ”или

Допуна понудеза јавну набавку контрола исправности воде за пиће и  испитивање отпадних водабр.01/20НЕ ОТВАРАТИ”или

Опозив понудеза јавну набавкуконтрола исправности воде за пићеи  испитивање отпадних вода бр. 01/20- НЕ ОТВАРАТИ”  или

            на адресу наручиоца : ЈП''Белоцрквански водовод и канализација“'' Бела Црква, ул. Дејана Бранкова 22, 26340Бела Црква.

На полеђини коверте или на кутији навести називи адресупонуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде  понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуденаводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова   у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

 

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова  у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

 

9. НАЧИН И УСЛОВИПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Плаћање за извршене услуге вршиће се по истеку месеца у којем су услуге пружене,на основу испостављене и обострано оверене фактуре у року усклађеном са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама,односно у року из усвојене понуде а који не може бити дужи од 45 дана од дана пријема фактуре .

Плаћање се врши уплатом на рачун  изабраног понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

 

9.2. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

9.3. Захтеви у погледу начина вршења услуге

након закључења уговора изабрани понуђач је у обавези да:

9.4. Захтев у погледу рекламације

У случају да наручилац констатује да су утврђени недостаци у квалитету пружања услуга,изабрани понуђач је дужан  да исте отклони најкасније у року од 24 сата од пријема рекламације упућене од стране наручиоца.

9.5. Захтев у погледу важења уговора

Уговор се закључује на одређено време,на период од 12 месеци.

9.6. Уговорна казна и накнада штете

У случају неиспуњења или несавесног или делимичног испуњења уговорних обавеза,уговорна казна износи 5% од укупно уговорене вредности услуге.

Уколико изабрани понуђач не изврши услуге у уговореном року,наручилац има право да за сваки дан закашњења ,захтева уговорену казну од два промила од укупне вредности уговора,с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 5% укупне уговорене вредности.

9.7.Захтев у погледу средства обезбеђења за добро извршење посла који мора да достави изабрани понуђач:

Меницу за добро извршење посла. Изабрани понуђач се обавезује да на дан закључења уговора ,а најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговора,преда наручиоцу бланко сопствену меницу за добро извршење посла,која ће бити са клаузулама:безусловна и платива на први позив,у висини од 10% од уговорене вредности без ПДВ-а,са роком важности најмање 5 дана дуже од истека рока за коначно извршење посла.

9.8. Посебни услови наручиоца:

*  Услови транспорта :Узроковање транспорт узорака и анализе воде за пиће на терену обавља се према стандардима SRPS EN ISO 5667-1:2008,SRPS EN ISO 5667-3:2007,SRPS EN ISO 5667-5:2008,SRPS EN ISO 19458-1:2009

* Да у случају потребе хитне контроле,на захтев наручиоца може извршити узорковање воде за пиће у року од 1 сата

* Узорковање ће се вршити у сарадњи са наручиоцем (заједничко узорковање)

 

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност,са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

 

Цена се може  мењати након закључења уговора у складу са Законом о акцизама , као и услед раста или смањења произвођачких цена.Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

 

11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поштена адресу наручиоца, електронске поште или факсом)тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације,јавна набавка мале вредности  контрола  исправности воде за пићеи  испитивање отпадних вода бр.01/20.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 5или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20.Закона.

 

13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача .

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршитиконтролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

 

14. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

 

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је дау тренутку закључења уговорапреда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловнаиплатива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%,  (уместо 10% из тачке 12. Упутства понуђачима како да сачине понуду)од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 60 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

 

 

15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума најнижа понуђена цена.

 

16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

 

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену,као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача која је пре пристигла.

 

17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине.

 

18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

 

19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву  на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

 

 Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из чл. 149. става 3. , сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана објављивања Одлуке о додели уговора на Порталу јавних набавки . Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликомподношења претходног захтева.

 

 Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од:

1) 60.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда;

2) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

3) 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара;

4) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

5) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000 динара, уколико је набавка обликована по партијама;

6) 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара;

7) 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.

( број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права , сврха: ЗЗП назив наручиоца, број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права , корисник: Буџет Републике Србије).

 

20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

 

21. ПЕРИОД ЗА КОЈИ СЕ ЗАКЉУЧУЈЕ УГОВОР

Уговор о јавној набавци се закључује на период од 12 месеци од дана потписивања уговора.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

 

 

Понуда  за јавну набавку мале вредности контрола  исправности воде за пићеи  испитивање отпадних вода бр. 01/20

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:

 

 

 

 

Адреса понуђача:

 

 

 

 

Матични број понуђача:

 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

 

 

Име особе за контакт:

 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail):

 

 

Телефон:

 

 

 

 

Телефакс:

 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке:

 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора

 

 

 

 

          Датум                                                                                            Понуђач

 

________________                        М.П.                                         __________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

 

А) САМОСТАЛНО

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена:заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

 

 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

           

 

1)

 

Назив подизвођача:

 

 

 

 

Адреса:

 

 

 

 

Матични број:

 

 

 

 

Порески идентификациони број:

 

 

 

Име особе за контакт:

 

 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

 

 

 

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

 

 

2)

 

Назив подизвођача:

 

 

 

 

Адреса:

 

 

 

 

Матични број:

 

 

 

 

Порески идентификациони број:

 

 

 

Име особе за контакт:

 

 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

 

 

 

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

 

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

 

 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

           

 

1)

 

Назив учесника у заједничкој понуди:

 

 

 

 

Адреса:

 

 

 

 

Матични број:

 

 

 

 

Порески идентификациони број:

 

 

 

Име особе за контакт:

 

 

2)

 

Назив учесника у заједничкој понуди:

 

 

 

 

Адреса:

 

 

 

 

Матични број:

 

 

 

 

Порески идентификациони број:

 

 

 

Име особе за контакт:

 

 

3)

 

Назив учесника у заједничкој понуди:

 

 

 

 

Адреса:

 

 

 

 

Матични број:

 

 

 

 

Порески идентификациони број:

 

 

 

Име особе за контакт:

 

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII МОДЕЛ УГОВОРА

 

 

 

 

            Уговор о услугама контроле  исправности воде за пиће и  испитивање отпадних вода

 

Закључен између:

 

 

1. ЈП '' Белоцрквански водовод и канализација'' Бела Црква, ул. Дејана Бранкова 22, ПИБ 100867539, матични број 08677409, које заступавддиректор Драгутин Јовановић,  ( наручилац услуге ),

 

2.___________________________________________________,ул.___________________бр.___, место_____________ПИБ____________, матични број________________, кога заступа директор___________________________( пружалац услуге )

 

 

 

чл. 1

 

           

            Предмет уговора  су услугe -  анализе воде по Партији ______у складу са понудом понуђача број _____ од _____2020.године, која је изабрана као најповољнија у поступку јавне набаваке мале вредности контроле исправности воде за пићеи отпадних вода број 01/20.

 

чл. 2

 

            Пружалац услуге се обавезује да сукцесивно пружа услуге по Партији ______ на територијиопштине Бела Црква и насељеног места Стражакоја се спроводи у циљу утврђивања хигијенске исправности воде (Партија 1) и/или   испитивање -анализе отпадних вода (Партија 2)по важећим законским прописима

            Хигијенска исправност воде за пиће утврђује се вршењем основних прегледа, периодичних прегледа и годишњег прегледа.

            Оквирни број прегледа је према подацима из техничке спецификације која је саставни део усвојене понуде.

Анализа отпадних вода врши се узорковањем отпадних вода из техничке спецификације која је саставни део усвојене понуде.

 

чл. 3

 

            Наручилац је обавезан да у договору са пружаоцем услуге сачини списак са адресама места узорковања по Партији ________.

            Уговорне стране су сагласне да наручилац услуге може у зависности од својих потреба да мења места узорковања по партији __________, о чему је обавезан да одмах писменим путем обавести пружаоца услуге.

 

 

чл. 4

 

            Број узорака воде за пиће(Партија 1) и/или анализа отпадних вода(Партија 2) из техничке спецификације може се повећати:

 

            У овим случајевима на захтев наручиоца услуге пружалац услуге мора извршити узорковање по Партији 1у року од једног сата, од момента пријема захтева.

 

чл. 5

 

            Уколико анализе укажу на неисправност воде по Партији ______, пружалац услуга је обавезан да телефонским или електронским путем о томе обавести наручиоца и да усмено предложи интервентне мере које је неопходно предузети ради отклањања уочене неисправности воде за пиће и/илиотпадних вода.

            Пружалац услуга у случају из претходног става овог члана је обавезан да у року од 24 сата од давања усменог обавештења достави наручиоцу услуге писмени извештај са предлогом мера које је неопходно предузети ради отлањања уочене неисправности воде за пиће и/илиотпадних вода.

            Уколико пружалац услуга врши анализу воде за пиће и отпадних вода за трећа лицана местима која нису на списку узорковања воде за пиће и отпадних вода, а налазе се у систему јавног водовода, пружалац услуге је обавезан да ако уочи неисправност воде за пиће и отпадних вода о томе обавести наручиоца услуге као у ставу 1 и ставу 2 овог члана.

 

чл. 6

 

            Пружалац услуге је обавезан да на основу анализа узорака воде за пиће  и отпадних вода

 

чл. 7

 

            Укупна цена за услуге анализе по Партији ____које су предмет овог уговора износи___________________динара без пдв-а, а укупна цена са пдв-ом износи___________________динара.

            У цену услуге су урачунати сви трошкови за извршење услуге ( транспортни трошкови од седишта пружаоца услуге до места узорковања, сви трошкови према евентуалним подизвођачима, трошкови израде свих извештаја и стручних мишљења..)

 

чл. 8

 

            Наручилац услуге ће пружаоцу услуге вршити плаћање у року од 45 дана од дана настанка ДПО.

 

чл. 9

 

            Пружалац услуге се обавезује да услуге врши стручно и савесно по прописаној методологији стандардним методама у обиму и по динамици како је утврђено у усвојеној понуди, а у складу са важећим прописима.

            Пружалац услуге је обавезан да у случају да наручилац услуге констатује недостатке у квалитету извршених услуга отклони недостатке у року од 24 сата од момента пријема рекламације од стране наручиоца.

 

 

чл. 10

 

            Уговор се закључује на период од годину дана.

            Уговор може да се раскине у случају неиспуњавања или неизвршавања обавеза предвиђених овим уговором или услед промењених околности , са отказним роком од 30 дана, од дана када једна уговорна страна достави другој уговорној страни писмено обавештење о раскиду уговора.

 

чл. 11

 

            Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове реше споразумно, у супротном је надлежан Привредни суд у Панчеву.

 

чл. 12

 

            Уговор је сачињен у четири истоветна примерка од којих два задржава наручилац услуге, а два пружалац услуге.

 

 

 

 

 

 

            Понуђач                                                                                     Наручилац                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

 

 

 

ПАРТИЈА 1

 

Ред.бр.

Назив и опис услуге

Кол.

Јединична цена без ПДВ-а

Јединична цена са ПДВ-ом

Укупна цена без ПДВ-а

Укупна цена са ПДВ-ом

 

        1

  2

        3

       4

5(2*3)

6(2*4)

1.

Преглед А

 

 

 

 

 

2.

Преглед Б

 

 

 

 

 

3.

Годишњи извештај о здравственој безбедности воде за пиће

 

 

 

 

 

 

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А     ________________  ДИНАРА

 

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ   ________________   ДИНАРА

 

 

ПАРТИЈА 2

 

 

услуга

укупна цена без ПДВ-а

укупна цена са ПДВ-ом

Узорковање,анализа, израда стручног мишљења  отпадних вода и израда годишњег извештаја  (количина 14)

 

 

 

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А     ________________  ДИНАРА

 

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ   ________________   ДИНАРА

 

 

 

     Датум                                           МП                                   Потпис понуђача

_____________                                                                       __________________

 

 

 

 

НАПОМЕНА :Образац структуре цене понуђач мора да попуни ,овери печатом и потпише,чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. У случају математичке грешке меродавна је јединична цена понуђене услуге без ПДВ-а.

 

 

 

IX  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

 

 

 

 

У складу са чланом 88. став 1.Закона, понуђач ____________________   доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

 

ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

 

 

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

 

 

 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

                                                                            (Назив понуђача)

даје:

 

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈПОНУДИ

 

 

                                     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступкујавне набавке мале вредности – контрола  исправности воде за пићеи  испитивање отпадних вода бр. 01/20  поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

 

 

 

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

 

 

 

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

 

 

 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

 

 

ИЗЈАВУ

 

Понуђач...............................у поступку јавне набавке мале вредности контрола  исправности воде за пићеи  испитивање отпадних водабр. 01/20поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

 

 

 

          Датум                                                                                            Понуђач

 

________________                        М.П.                                       __________________

 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.