Контрола исправности воде за пиће и испитивање отпадних вода

Postavio: bcvk 19-03-2020

Позив за подношење понуда

 

ЈП „БЕЛОЦРКВАНСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

БЕЛА ЦРКВА, ДЕЈАНА БРАНКОВА 22

БРОЈ: 01/20

ДАНА: 17.03.2020.године

БЕЛА  ЦРКВА

 

 

  На основу члана 55. став 1. тачка 2., члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС број 124/12,14/15 и 68/15 у даљем тексту Закон),

 

                                               ЈП „БЕЛОЦРКВАНСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

    26340 Бела Црква,Дејана Бранкова 22,интернет страница www.bcvk.rs

Објављује

                                                                                    ПОЗИВ

                                                                     За подношење понуда

 

 За јавну набавку услуга:контрола  исправности воде за пиће и  испитивање отпадних вода

 

  1. Врста наручиоца : Јавно предузеће – локална самоуправа.
  2. Врста поступка јавне набавке :  предметна јавна набавка се спроводи у поступку јн мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама  („Службени гласник  РС“бр 124/12,14/15,68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
  3. Врста предмета јавне набавке:  

Ознака из општег речника набавке : 71900000-7 – лабораторијске услуге

  1. Критеријум,елементи критеријума за доделу уговора: најнижа понуђена цена.
  2. Начин преузимања конкурсне документације,односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна: Конкурсна документација може да се преузме на Порталу управе за јавне набавке или на интернет страници www.bcvk.rs
  3. Начин подношења понуда и рок за подношење понуда: Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и позивом за подношење понуда.

Понуде се достављају на адресу ЈП „Белоцрквански водовод и канализација“ Дејана Бранкова 22, 26340 Бела Црква до 30.03.2020.године до 12  часова.

Понуде које пристигну до наведеног рока сматраће се благовременим. Понуда коју наручилац није примио у року за подношење понуда,односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се понуде могу подносити,сматраће се неблаговременом.

Наручилац ће након окончања поступка отварања понуда,неблаговремену понуду вратити неотворену понуђачу,са назнаком да је поднета неблаговремено.

У року за подношење понуда понуђач може да измени,допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи кoји део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити мења своју понуду.

Понуда се подноси непосредно (лично)  или путем поште на адресу ЈП „Белоцрквански водовод и канализација“ Дејана  Бранкова 22,26340 Бела Црква са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 01/20. На полеђини коверте навести назив понуђача адресу,бр. телефона контакт особе и број факса.

Понуде се достављају у затвореним ковертама. Пожељно је да сва документа у понуди буду повезана траком у целини и запечаћена,тако да се не могу накнадно убацивати,одстрањивати или замењивати појединачни листови.

Понуђачи самостално као група понуђача могу доставити само једну понуду.

Понуда мора да важи 60 (шездесет) дана од дана јавног отварања понуда.

  1. Место , време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама ЈП „Белоцрквански водовод и канализација“ Дејана Бранкова 22,26340 Бела Црква 30.03.2020.године  са почетком у 12:05часова.
  2. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача,који ће своја овлашћења предати Комисији пре отварања понуда. Овлашћење мора да буде заведено код понуђача,оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.
  3. Рок за доношење одлуке: Наручилац ће донети одлуку  у року од 3 дана од  дана отварања понуда.
  4. Лице за контакт : Катарина Секуловић, mail: tehnicka.sluzba@bcvk.rs