Јавна набавка електричне енергије

Postavio: bcvk 30-12-2019

Обавештење о закљученом уговору

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

Назив наручиоца : ЈП „Белоцрквански водовод и канализација“

Адреса наручиоца: Бела Црква, Дејана Бранкова 22

Интернет страница наручиоца : www.bcvk.rs

Врста наручиоца : Јавно предузеће

Врста предмета : Добра

Предмет јавне набавке је набавка добра електрична енергија.

 Ознака из општег речника набавке : 09310000.

Уговорена вредност: ВТ 62,48   E /MWH -  7.343,27 динара без ПДВ-а 

 НТ  40,18  E /MWH - 4.722,35  динара  без ПДВ-а

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена

Број примљених понуда: 2

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: ВТ   64,54   E /MWH -7.585,38   НТ    43,05   E /MWH  -5.057,31  динара  без ПДВ-а

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: ВТ 62,48   E /MWH -  7.343,27динара без ПДВ-а  НТ  40,18  E /MWH - 4.722,35  динара  без ПДВ-а

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  не

Понуђена цена: ВТ 62,48   E /MWH -  7.343,27  динара без ПДВ-а 

НТ  40,18  E /MWH - 4.722,35  динара  без ПДВ-а

Датум доношења одлуке о додели уговора:  12.12.2019.године

Датум закључења уговора:27.12.2019.године

Основни подаци о добављачу:  ЈП ЕПС ,Београд ,Макензијева 37

Период важења уговора: 12 месеци