Јавна набавка електричне енергије

Postavio: bcvk 13-12-2019

Одлука о додели уговора

 ЈП"БЕЛОЦРКВАНСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"

БЕЛА ЦРКВА,ДЕЈАНА БРАНКОВА 22

БРОЈ:1.03.775-06/19

ДАНА: 12.12.2019.године

БЕЛА ЦРКВА

 

 

 

 На оснoву члана 108. Закона о јавним набавкама  (Службени гласник РС бр.124/12,14/15 и 68/15) и  Извештаја  о стручној оцени понуда број 1.03.775-05/19  од 11.12.2019.године доносим следећу

 

 

О Д Л У К У  О  Д О Д Е Л И   У Г О В О Р А

 

            У отвореном поступку за јавну набавку добра електрична енергија,број ЈН 05/19                       

 

 

 1. Уговор се додељује понуђачу ЈП ЕПС  Београд, Макензијева 37/II, понуда број 869 -01/19 од 9.12.2019. године
 2. Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца у року од три дана од дана доношења.

 

 

 

                                                                    Образложење

 

 

Наручилац је дана 1.11.2019. године донео Одлуку о покретању  отвореног поступка јавне набавке  број 05/19 за јавну набавку  добра електричне енергије,а дана 7.11.2019.године објавио је позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца www.bcvk.rs .

За наведену јавну набавку наручилац је упутио јавни  позив понуђачима.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца пристигле су 2 (две) понуде.

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.

У извештају о стручној оцени понуда бр.1.03.775-05/19 од 11.12.2019.године Комисија за јавне набавке је констатовала следеће:

 1. Предмет јавне набавке -  Подаци о јавној набавци добра електрична енергија  број 05/19

        Ознака из ОРН: 0931000 – електрична енергија

 2)  Процењена вредност јавне набавке је 12.000.000,00 без ПДВ-а :

 1. Основни подаци о понуђачима- У поступку је учествовало два понуђача:

 

 

 1. Подаци о одбијеним понудама
  • Одбијених понуда нема

 

 1. Критеријум за оцењивање понуда
  • Критеријум за оцењивање понуда је најниже понуђена цена.

Чланом 107.став 2.ЗЈН прописано је да прихватљиве понуде наручилац рангира применом критеријума за доделу уговора одређеног у позиву за подношење понуда и конкурсној документацији. Оцењивање и рангирање понуда,Комисија је вршила применом критеријума „најнижа понуђена цена“.

 1. Ранг листа понуђача:

 

Ред.бр.

Назив /име понуђача

Понуђена цена (без ПДВ-а)

1.

 ЈП ЕПС ,Београд, Макензијева 37/II 

ВТ 62,48е- 7.343,27 динара

НТ 40,18e – 4.722,35 динара

2.

Хеп Енергија ,Милутина Миланковића 9 ж, Нови  Београд

ВТ 64,54 е – 7.585,38 динара

НТ 43,03 е – 5.057,31 динара

 

 

Цена у понуди исказује се у еврима, а за прерачун и оцену понуде у динарима користи се средњи девизни курс Народне банке Србије на дан када је започето отварање понуда.

 

Чланом 107.став 3.ЗЈН прописано је да наручилац након спроведеног поступка стручне оцене понуда,на основу извештаја комисије,доноси одлуку о додели уговора,ако је прибавио најмање једну прихватљиву понуду.

 

 1. Понуђач коме се додељује уговор

На основу  прегледа и оцене понуда, спроведене у складу са ЗЈН и конкурсном документацијом, Комисија предлаже да поступак јавне набавке добра електрична енергија  ЈН 04/18 оконча доношењем одлуке о додели уговора понуђачу ЕПС Снабдевање Београд. Изабрани понуђач извршава набавку самостално.

 

Имајући у виду наведено,одлучено је као у диспозитиву ове одлуке.

 

Упутство о правном средству :Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права  у року од 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.Захтев се подноси наручиоцу са доказом о уплати таксе ,а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

 

 

 

 

 

                                                                                                                    Вд Директор

                                                                                                              Драгутин Јовановић

 

 

Доставити :