Јавни позив

Postavio: bcvk 31-05-2019

Јавни позив- Јавно надметање

ЈАВНИ ПОЗИВ

 

Јавно надметање

Број : 1.03.391-01/19

Дана : 31.05.2019.године

 

 

  На основу члана 33.став 2.Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр.72/11, 88/13, 105/14, 104/16-др.закон, 108/16,113/17 и 95/18) , Одлуке о продаји основног средства путем јавног надметања,  донете од стране Надзорног одбора ЈП „Белоцрквански водовод и канализација“  Бела Црква број 1.01.26-06/19  од 15.04.2019.године

 

 

 

ЈП „БЕЛОЦРКВАНСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ БЕЛА ЦРКВА

ОБЈАВЉУЈЕ

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ

ЗА ПРОДАЈУ ПОЛОВНИХ ВОЗИЛА

 

 

Предмет јавног надметања ради продаје су половна возила,следећих техничких карактеристика:

Врста : теретно возило 

-           Марка и тип: ZASTAVA SKALA 1.1 POLY LP

-           Број шасије: VX1128A0001302946

-           Број мотора: 128A0641621633

-           Година производње:2007.година

-           Снага мотора у KW: 43

-           Запремина мотора  :  1116 ccm:

ПОЧЕТНА ЦЕНА : 83.949,00 динара +  ПДВ

Врста : теретно возило 

-           Марка и тип: ZASTAVA SKALA 1.1 POLY LC

-           Број шасије:VX1128A0001302946

-           Број мотора:128A0641621633

-           Година производње:2005.година

-           Снага мотора у KW: 40.5

-           Запремина мотора  :  1116 ccm:

ПОЧЕТНА ЦЕНА : 63.471,00 динара +  ПДВ

Врста : путничко возило 

-           Марка и тип: ZASTAVA KORAL IN 1.1 EK

-           Број шасије: VX1145A0001110447

-           Број мотора: 128A0641620316

-           Година производње:2007.година

-           Снага мотора у KW: 40.4

-           Запремина мотора  :  1116 ccm:

ПОЧЕТНА ЦЕНА : 98.581,00 динара +  ПДВ

Врста : теретно возило 

-           Марка и тип: ZASTAVA RIVAL 35.8 HC 

-           Број шасије: ZCFC355010Z002110

-           Број мотора: 81400727001227686

-           Година производње: 1991.година

-           Снага мотора у KW: 55

-           Запремина мотора  :  2499 ccm:

ПОЧЕТНА ЦЕНА : 212.917,00 динара +  ПДВ

 

 

ВОЗИЛА НИСУ РЕГИСТРОВАНА.

 

Јавно надметање ће се одржати дана 17.06.2019.године у  11 часова у просторијама ЈП “Белоцрквански водовод и канализација“,Дејана Бранкова 22,Бела Црква. Предметна возила се продају у виђеном стању без права на рекламацију.

Заинтересована лица могу разгледати предметна возила сваког радног дана од 7-13 часова у пословном простору ЈП „Белоцрквански водовод и канализација“ у улици Дејана Бранкова број  22 у Белој Цркви.

Јавно надметање ће се одржати ако истом буде присуствовао најмање један заинтересован купац за половно возило.

Право учешћа на јавном надметању имају лица која  потпишу Изјаву да су сагласни са условима јавног надметања.

Потписивање изјаве је могуће извршити у просторијама у којој се одржава јавно надметање,непосредно пред почетак надметања,односно најкасније до 10 часова.

Лицитација се врши у динарима у износима без пореза на додату вредност,с тим што ће плаћање купопродајне цене бити увећано износом припадајућег пореза на додату вредност.

 

До коначне цене долази се из трећег круга надметања.

Први круг :

Комисија за спровођење јавног надметања у Записник ће унети цене из достављене понуде за возило(возила) које је предмет понуде.

Други круг :

Комисија за спровођење јавног надметања ,записнички констатује присутне овлашћене представнике учесника јавног надметања и пита их да ли нуде више цене од датих у својој понуди.

Трећи круг :

Комисија за спровођење јавног надметања ,записнички констатује присутне овлашћене представнике учесника јавног надметања да ли нуде више цене од датих у другом кругу јавног надметања.

Цена утврђена у трећем кругу јавног надметања је коначна. Са учесником јавног надметања који је понудио највишу цену закључиће се уговор о купопродаји.

 

Услови за учесника јавног надметања:

-        Образац понуде у слободној форми.

-        Као учесник јавног надметања може се појавити привредно друштво или предузетник односно физичко лице . Учесник (привредно друштво или предузетник) је дужан да уз понуду достави извод из Агенције за привредне регистре и Потврду о извршеном евидентирању за ПДВ (ако је у систему ПДВ-а). Учесник физичко лице је дужан да уз понуду достави важећу личну карту.

-        Понуда са пратећом документацијом подноси се у затвореној коверти са натписом „Понуда за куповину половних возила (навести тачан назив возила) јавним надметањем- НЕ ОТВАРАТИ на адресу ЈП „Белоцрквански водовод и канализација“, Бела Црква ,Дејана Бранкова 22,26340 Бела Црква.

На дан јавног надметања ,понуђачи уз понуду прилажу:

-        Изјаву да су сагласни са условима јавног надметања.

 

На лицитацији може учествовати лице у своје име и за свој рачун,односно законски заступник правног лица ,односно друго лице уз оверено пуномоћје лица у чије име и за чији рачун иступа. ЈП „Белоцрквански водовод и канализација“ задржава предмет јавног надметања до уплате целокупне купопродајне цене ,а учесник јавног надметања који је понудио највишу цену дужан је да на дан јавног надметања потпише купопродајни уговор,а у року од 3 дана од дана потписивања уговора да исплати купопродајну цену у целости, у супротном уговор неће имати важност , а ЈП „Белоцрквански водовод и канализација“ може продати предмет јавног надметања следећем најповољнијем понуђачу.

Потписивањем изјаве о учешћу на лицитацији учесници су сагласни да су понудили почетну цену.  

Све остале информације можете добити путем телефона 013 853049.

 

 

 

 

                                                                                                                         Вд Директор

                                                                                                                   Драгутин Јовановић