Јавна набавка гориво

Postavio: bcvk 13-05-2019

Обавештење о закљученом уговору

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

Назив наручиоца : ЈП „Белоцрквански водовод и канализација“

Адреса наручиоца: Бела Црква, Дејана Бранкова 22

Интернет страница наручиоца : www.bcvk.rs

Врста наручиоца : Јавно предузеће

Врста предмета : Добра

Предмет јавне набавке је набавка добра гориво, Евро Дизел, према стандарду СРПС ЕН 590, ознака из општег речника набавке 09134200; Евро премијум БМБ 95, према стандарду СРПС ЕН 228, ознака из општег речника набавке 09132000;

Процењена вредност јавне набавке : 2.150.000,00 без ПДВ-а

Уговорена вредност:

Партија 1.: 809.250,00  без ПДВ-а; 971.100,00   са ПДВ-ом

Партија 2:  753.025,00 без ПДВ-а;  903.630,00   са ПДВ-ом

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена

Број примљених понуда: 2

Партија 1:

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда:   849.875,00   динара без ПДВ-а

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:   809.250,00  динара без ПДВ-а

Партија 2:

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда:   789.230,00  динара без ПДВ-а

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:   753.025,00  динара без ПДВ-а

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  не

Понуђена цена Партија 1:       809.250,00  динара без ПДВ-а

                                                   971.100,00  динара са ПДВ-ом.

Понуђена цена Партија 2:      753.025,00   динара без ПДВ-а

                                                  903.630,00    динара са ПДВ-ом.

Датум доношења одлуке о додели уговора : 24.04.2019.године

Датум закључења уговора:9.05.2019.године

Основни подаци о добављачу: Милетић комерц доо,Шалудовац,Параћин

Период важења уговора: 12 месеци