Јавна набавка услуга :контрола исправности воде за пиће и испитивање отпадних вода

Postavio: bcvk 25-04-2019

Обавештење о закљученом уговору

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

Назив наручиоца : ЈП „Белоцрквански водовод и канализација“

Адреса наручиоца: Бела Црква, Дејана Бранкова 22

Интернет страница наручиоца : www.bcvk.rs

Врста наручиоца : Јавно предузеће

Врста предмета : Услуге

Предмет јавне набавке је набавка услуга  контрола  исправности воде за пиће и испитивање отпадних вода , ЈН 02/19–  ознака из општег речника набавке 71900000-7 – лабораторијске услуге

Уговорена вредност:

Партија 1.:  1.845.642,00  динара без ПДВ-а

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена

Партија 1.

Број примљених понуда: 1

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 1.845.642,00     динара без ПДВ-а

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  1.845.642,00   динара без ПДВ-а

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  Понуђач је понуду доставио са подизвођачем Градски завод за јавно здравље Београд,Булевар деспота Стефана 54а

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: Цревне протозое и хелминти њихови развојни облици,Флуориди.

Понуђена цена Партија 1:    1.845.642,00   динара без ПДВ-а

Датум доношења одлуке о додели уговора: 10.04.2019.године

Датум закључења уговора: 22.04.2019.године

Основни подаци о добављачу: Завод за јавно здравље Панчево,Пастерова 2,Панчево

Период важења уговора: 12 месеци

                                                 

Партија 2.

Број примљених понуда:2

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда:  168.000,00  динара без ПДВ-а

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 118.300,00   динара без ПДВ-а

Понуђена цена Партија 2: 118.300,00   динара без ПДВ-а

Датум доношења одлуке о додели уговора: 10.04.2019.године

Датум закључења уговора: 22.04.2019.године

Основни подаци о добављачу: Институт за безбедност и заштиту на раду, Марка Миљанова 9 ,Нови Сад

Период важења уговора: 12 месеци