Јавна набавка услуга :контрола исправности воде за пиће и испитивање отпадних вода

Postavio: bcvk 10-04-2019

Одлука о додели уговора

 

 ЈП"БЕЛОЦРКВАНСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"

БЕЛА ЦРКВА,ДЕЈАНА БРАНКОВА 22

БРОЈ:1.03.189-05/19

ДАНА:10.04.2019.године

БЕЛА ЦРКВА

 

 

 

  

 

 На оснoву члана 108. Закона о јавним набавкама  (Службени гласник РС бр.124/12,14/15 и 68/15) и  Извештаја  о стручној оцени понуда број 1.03.189-04/19  од  9.04.2019.године доносим следећу

 

 

О Д Л У К У  О  Д О Д Е Л И   У Г О В О Р А

 

 

   У  поступку јн мале вредности за јавну набавку услуга контроле исправности воде за пиће и отпадних вода ,број ЈН 02/19                      

 

 

  1. За Партију 1. ЈН 02/19  уговор се додељује понуђачу Завод за јавно здравље , Панчево   понуда број 253-01/19 од  04.04.2019. године.
  2. За Партију 2. ЈН 02/19 уговор се додељује понуђачу Институт за заштиту на раду, Нови Сад понуда број 249-01/19 од 02.04.2019.године.

3.         Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца у року од три дана од дана доношења.

 

 

 

                                                                    Образложење

 

 

Наручилац је дана 14.03.2019. године донео Одлуку о покретању  поступка јавне набавке мале вредности  број 02/19 за јавну набавку  услуга контроле исправности воде за пиће и отпадних вода,и дана 27.03.2019.године објавио је позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца www.bcvk.rs .

За наведену јавну набавку наручилац је упутио јавни  позив понуђачима.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца пристигле  су 2 (две) понуде.

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.

У извештају о стручној оцени понуда бр.1.03.189-04/19 од 9.04.2019.године Комисија за јавне набавке је констатовала следеће:

1)         Предмет јавне набавке -  Подаци о јавној набавци услуга контроле исправности воде за пиће и отпадних вода   број 02/19 ,подељено у 2 партије

        Ознака из ОРН: – 71900000-7 – лабораторијске услуге

2)         Процењена вредност јавне набавке је 2.300.000,00 без ПДВ-а

 

3)         Основни подаци о понуђачима- У поступку је учествовало два понуђача:

1.         Институт за заштиту на раду Нови Сад

2.          Завод за јавно здравље Панчево

4)         Подаци о одбијеним понудама

-           Нема одбијених понуда.

5)         Критеријум за оцењивање понуда

-           Критеријум за оцењивање понуда је најниже понуђена цена.

6)         Ранг листа понуђача

Ранг листа понуђача чије су понуде прихватљиве:

Партија 1.

  1. Завод за јавно здравље Панчево

 

Партија 2.

 

  1. Институт за заштиту на раду Нови Сад
  2. Завод за јавно здравље Панчево

 

7)         Понуђач коме се додељује уговор

Комисија за спровођење поступка јавне набавке,по спроведеном оцењивању и рангирању понуда,констатује да је понуда понуђача Завод за јавно здравље  из Панчева за партију 1. ЈН 02/19 ,једина,исправна, најповољнија,те Комисија за јн предлаже наручиоцу да се закључи уговор са понуђачем Завод за јавно здравље из Панчева за партију 1. ЈН 02/19.Изабрани понуђач извршава набавку са подизвођачем Градски завод за јавно здравље Београд,Булевар деспота Стефана 54а.

Комисија за спровођење поступка јавне набавке,по спроведеном оцењивању и рангирању понуда,констатује да је понуда понуђача Институт за заштиту на раду из Новог Сада за партију 2. ЈН 02/19 исправна,најповољнија ,те комисија предлаже наручиоцу да се закључи уговор са понуђачем Институт за заштиту на раду из Новог Сада за партију 2. ЈН 02/19.

 

Имајући у виду наведено,одлучено је као у диспозитиву ове одлуке.

 

Наручилац ће ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца у року од 3 дана од дана доношења.

 

Упутство о правном средству :Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права наручиоцу  а копију истовремено доставља Републичкој комисији,у року од 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    Вд Директор

                                                                                                              Драгутин Јовановић