Јавна набавка добра водоводне цеви и материјала за реконструкцију дела водоводне мреже Бела Црква-Црвена Црква

Postavio: bcvk 04-04-2019

Обавештење о закљученом уговору

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈН 01/19

 

 

 

Назив наручиоца : ЈП „Белоцрквански водовод и канализација“

Адреса наручиоца: Бела Црква, Дејана Бранкова 22

Интернет страница наручиоца : www.bcvk.rs

Врста наручиоца : Јавно предузеће

Врста предмета : Добра

Предмет јавне набавке је набавка добра водоводне цеви и материјала за

реконструкцију дела водоводне мреже Бела Црква-Црвена Црква,ознака из ОРН 65100000 – водоводне цеви 

Уговорена вредност: 4.760.080,00       динара без ПДВ-а

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена

Број примљених понуда: 1

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 4.760.080,00       динара без ПДВ-а

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:   4.760.080,00     динара без ПДВ-а

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  не

Понуђена цена :     4.760.080,00     динара без ПДВ-а

                                 5.712.096,00     динара са ПДВ-ом                    

Датум доношења одлуке о додели уговора: 26.03.2019.године

Датум закључења уговора: 3.04.2019.године

Основни подаци о добављачу: „Унипрогрес“ доо ,Рума,Владимира Назора бб

Период важења уговора: 12 месеци