Јавна набавка добра водоводне цеви и материјала за реконструкцију дела водоводне мреже Бела Црква-Црвена Црква

Postavio: bcvk 27-03-2019

Одлука о додели уговора

 ЈП"БЕЛОЦРКВАНСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"

БЕЛА ЦРКВА,ДЕЈАНА БРАНКОВА 22

БРОЈ:1.03.117-05/19

ДАНА:26.03.2019.године

БЕЛА ЦРКВА

 

 

 

 На оснoву члана 108. Закона о јавним набавкама  (Службени гласник РС бр.124/12,14/15 и 68/15) и  Извештаја  о стручној оцени понуда број 117-04/19  од 25.03.2019.године доносим следећу

 

 

О Д Л У К У  О  Д О Д Е Л И   У Г О В О Р А

 

   У  поступку јн мале вредности за јавну набавку добра водоводне цеви и материјала за

реконструкцију дела водоводне мреже Бела Црква-Црвена Црква,број ЈН 01/19                       

 

 

 1. Уговор се додељује понуђачу Унипрогрес доо ,Рума , Владимира Назора бб ,понуда број 202-01/19 од 21.03.2019. године
 2. Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца у року од три дана од дана доношења.

 

 

 

                                                                    Образложење

 

 

Наручилац је дана 21.02.2019. године донео Одлуку о покретању  поступка јавне набавке мале вредности  број 01/19 за јавну набавку  добра водоводне цеви и материјала за

реконструкцију дела водоводне мреже Бела Црква-Црвена Црква ,а дана 11.03.2019.године објавио је позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца www.bcvk.rs .

За наведену јавну набавку наручилац је упутио јавни  позив понуђачима.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца пристигла  је  1 (једна) понуда.

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.

У извештају о стручној оцени понуда бр.1.03.117-04/19 од 25.03.2019.године Комисија за јавне набавке је констатовала следеће:

 1. Предмет јавне набавке -  Подаци о јавној набавци добра водоводне цеви и материјала за

реконструкцију дела водоводне мреже Бела Црква-Црвена Црква број 01/19

        Ознака из ОРН: 65100000 – водоводне цеви

 

 1. Процењена вредност јавне набавке је 5.000.000,00 без ПДВ-а
 2. Основни подаци о понуђачима- У поступку је учествовао један  понуђач:
  1. Унипрогрес доо Рума

 

 1. Подаци о одбијеним понудама

Одбијених понуда нема.

 1. Критеријум за оцењивање понуда
 2. Критеријум за оцењивање понуда је економски најповољнија понуда.
 3. Ранг листа понуђача

Ранг листа понуђача чије су понуде прихватљиве:

 1. Унипрогрес доо, Рума
 2. Понуђач коме се додељује уговор

Комисија после стручне оцене понуда констатује да је једина,  па самим тим и најповољнија понуда понуђача Унипрогрес доо  из  Руме и предлаже наручиоцу да се овом понуђачу додели уговор.

Изабрани понуђач извршава набавку самостално.

 

 

Упутство о правном средству :Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права наручиоцу  а копију истовремено доставља Републичкој комисији,у року од 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       Вд Директор

                                                                                                                  Драгутин Јовановић