Јавна набавка водоводних цеви и вод.материјала за реконструкцију дела вод.мреже Бела Црква - Црвена Црква

Postavio: bcvk 11-03-2019

Конкурсна документација

КОНКУРСНA  ДОКУМЕНТАЦИЈA

 

ЈП „Белоцрквански водовод и канализација“ Бела Црква

 

 

ЈАВНА НАБАВКАдобра водоводне цеви и материјала за

реконструкцију дела водоводне мреже Бела Црква-Црвена Црква

 

ЈН мале вредности

 

ЈАВНА НАБАВКА бр. 01/19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март    2019. године

 

 

 

 

 

 

 

 

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/2015и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 01/19,117-01/19и Решења о образовању комисије за јавну набавку01/19,117-02/19, припремљена је:

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

у отвореном поступку за јавну набавку –добра водоводнe цеви

и материјала за

реконструкцију дела водоводне мреже Бела Црква-Црвена Црква

 

ЈН бр01/2019

 

 

Конкурсна документација садржи:

 

 

Поглавље

Називпоглавља

Страна

I

Општи подаци о јавној набавци

3

II

Подаци о предмету јавне набавке

3

 

 

 

 

III

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.

 

 

 

 

4

 

 

IV

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова

 

 

6

V

Упутство понуђачима како да сачине понуду

12

VI

Образац понуде

21

VII

Модел уговора

25

 

VIII

Образац структуре ценeса упутством како да се попуни

29

IX

Образац трошкова припреме понуде

30

X

Образац изјаве о независној понуди

31

 

XI

Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона

32

 

Напомена:

Наручилац је дужан да редним бројем означи сваку страну конкурсне документације и укупан број страна конкурсне документације.

 

 

 

 

 

 

 

 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

 

 

 

 

1.Подаци о наручиоцу

Наручилац: .....................................ЈП „Белоцрквански водовод и канализација“

Адреса:…........................................Бела Црква,Дејана Бранкова 22

Интернет страница:.........................www.bcvk.rs

 

 

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи упоступку јавне набавке мале вредности, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

 

 

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр.01/19су: добра – набавка водоводних цеви и материјала за реконструкцију дела водоводне мреже Бела Црква-Црвена Црква.

Ознака из ОРН: 65100000 – водоводне цеви.

 

 

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

 

 

5. Контакт (лице или служба)

Лице (или служба) за контакт:..................................Јелена Милидраговић,

Е-mail адреса (или број факса): …......................bel.vod.pravnik@gmail.com, 013853049.

 

 

 

 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

 

 

 

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 01/19су.добра  –набавка водоводних цеви и материјала за реконструкцију дела водоводне мреже Бела Црква-Црвена Црква.

 –Ознака из ОРН: 65100000 – водоводне цеви.

 

 

2.Партије: Нема

 

 

 

 

 

 

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА.

 

 

 

ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ

                         СПЕЦИФИКАЦИЈА ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ

Редни бр.

Назив

Јед.мере

Количина

Укупна цена без ПДВ-а

Укупна цена са ПДВ-ом

 

1.

Tuljak Ø 225mm sa prirubnicom DN 200 mm

Kom.

9

 

 

 

2.

Tuljak Ø 110mm sa prirubnicom DN 100 mm

Kom.

2

 

 

 

3.

LG komad FF PN 10,DN 200/600 mm

Kom.

2

 

 

 

4.

LG komad FF PN 10,DN 100/600 mm

Kom.

1

 

 

 

5.

LG komad FF PN 10,DN 150/100 mm

Kom.

1

 

 

 

6.

LG komad FF PN 10,DN 200/150 mm

Kom.

1

 

 

 

7.

LG komad FF PN 10,DN 200/100 mm

Kom.

1

 

 

 

8.

LG komad FF PN 10,DN 200/80 mm

Kom.

2

 

 

 

9.

LG komad EKSPN 10,DN 225 mm

Kom.

1

 

 

 

10.

Zatvarač PN 10,DN 200mm

Kom.

1

 

 

 

11.

Zatvarač PN 10,DN 150mm

Kom.

1

 

 

 

12.

Zatvarač PN 10,DN 100mm

Kom.

1

 

 

 

13.

Zatvarač PN

10,DN 80mm

 

Kom.

2

 

 

 

14.

Vazdušni ventil PN 10,DN 80mm

 

Kom.

2

 

 

 

15.

PE cev 10 bara 225mm

m

1800

 

 

 

16.

Dihtung guma 4mm

 M2

3

 

 

 

17.

Vijak sa navrtkom M20

Kom.

100

 

 

 

18.

Vijak sam navrtkom M16

Kom.

90

 

 

 

19.

Šaht poklopac Ø625 mm za opterećenje od 40t

Kom.

4

 

 

 

 

1. ПОЛИЕТИЛЕНСКЕ ЦЕВИ:

1. Полиетиленске водоводне цеви ХДП Е 1 ОО, СДР-17 , НП=1 О бар са видљивим ознакама произвођача, ознакама материјала и ознакама радног притиска,на сваком дужном метру;

2. Материјал израде цеви ХДПЕ је полиетилен високе густине ПЕ 1ОО,

З. Радни притисак НП=10 бар (СДР-17);

4.       Боја црна, са плавом линијом споља (ознака за воду) за ПЕ=100

5.       Ознаке за димензије су према спољном пречнику (ОД), у милиметрима;

6.       Цеви су у шипкама дужине 12 м;

2. ЗАТВАРАЧИ:

1.Затварачи су са точком и гумираним клином (меко заптивање), без потребе

периодичног чишћења унутрашњости (равно дно);

2.Уградне мере у складу са СРПС ЕН 558-1 серије 15 (овални), и серије 14 (пљоснати) ;

З.Материјал тела, поклопца и точка: ЕН Г ЈС 400, или ЕН Г ЈС 500, пластифицирано споља и изнутра слојем дебљине минимално 250 микрона;

4.На телу јасно изливени лого и/или назив произвођача, димензија (ДН) и радни притисак;

5.Вретено од нерђајућег челика, нерастуће, заптивено .о-ринг" заптивкама ЕПДМ;

6. Прирубнице у складу са СРПС ЕН 1092-2 за НП10;

7.Материјал заптивки и гуме на клину је ЕПДМ у складу са СРПС ЕН 681-1; 8.Вијци од нерђајућег челика, фабрички заливени парафином

З. ЛИВЕНО ГВОЗДЕНИ ПРИРУБНИЧКИ ФАЗОНСКИ КОМАДИ:

1. -Намена је за проток хладне плитке воде НП=10

2.лг фазонски комади морају бити израђени у складу са ЕН 545, за НП=10. З.Материјал израде тела и прирубница је нодуларни лив ЕН Г ЈС-400 (ГГГ-40), или ЕН Г ЈС-500(ГГГ-50).

4Лрирубнице су израђене према важећем СРПС ЕН 1092-2 или одговарајући за НП=10.

5.Димензије су дате према номиналном дијаметру прирубница у милиметрима од

ДН50 до ДН600.

б.На телу трајно 'уливен лого произвођача, материјал израде, димензија и радни притисак.

7.Спољна и унутрашња антикорозивна и електропроводна заштита је епоксидна пластификација минималне дебљине 250 микрона, плаве боје.

 

4. ВАЗДУШНИ ВЕНТИЛ 1 КУГЛА:

1.Прирубнички аутоматски ваздушни (одзрачни) вентили са великим отвором -Материјал израде тела и поклопца је EN GJS-400, или EN GJS-500 (GGG-40/50), са на телу трајно уливеним називом или логом произвођача, димензијом и радним притиском.

2.Антикорозивна заштита је пластификација споља и изнутра, мин. дебљине 250 микрона.

з.Прирубнице у складу са SRPS EN 1092-2 за НП10, гума и заптивке ЕПДМ у складу са СРП С ЕН 681.

4.Материјал кугле (пловка) - Алуминијум обложен гумом ЕПДМ, или нерђајући челик за велики отвор.

5.0совина и вијци поклопца израђени од нерђајућег челика.

5. ШАХТ ПОКЛОПАЦ 40 Т

1.Материјал израде поклопца и рама: ЕН Г ЈС-400 или 500 (ГГГ-40 или ГГГ 50), или одговарајуће.

Огругли шахт поклопци морају одговарати димензионо и тесто м на силу у складу са важећим СРПС ЕН 124. или одговарајуће

6. СИСТЕМ ЗА ЗАШТИТУ ШАХТОВСКИХ ПОКЛОПАЦА МЕХАНИЗМОМ СА ЕКСЦЕНТАР КЉУЧЕМ

1. Потребно је да систем спречи насилно отварање без посебног кључа као и да спречи непожељне вибрације поклопаца;

2. Систем се састоји од:

- прохромски вијак са ексцентар главом М 18 (материјал ознаке квалитета (;Ч .4172)

- компресиона прокронска опруга

- конични лептир (материјал ознаке квалитета (Ч.45Е) дебљине 12мм

- самокочива навртка М 18 (материјал ознаке квалитета (Ч.4172)

- кључ са ексцентром

- заштитна гумица

 

IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

 

 

 1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

 

 1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
 2. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
 3. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре(чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
 4. Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивањапозива за подношење понуде(чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);
 5. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
 6. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке.
 7. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине(чл. 75. ст. 2. Закона).
 8. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:

За полиетиленске цеви обавезно је доставити следеће доказе:

 

1.  Декларација произвођача ПЕ цеви да су цеви у потпуности произведене у складу са СРПС ЕН ИСО 12201-2:2014;

2.  За тражене цеви доставити Извештај о испитивању здравствене исправности готовог производа, издату искључиво од стране домаћег акредитованог тела за оцењивање усаглашености акредитоване лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2006 - документ не може бити старији од две године од датума предвиђеног за отварање понуда;

з. Извештај о мерењу димензија цеви за ПЕ цеви према стандарду СРПС ЕН ИСО 3126:2009 издат од стране домаће акредитоване лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISOIIEC 17025:2006 - документ не може бити старији од две године од датума предвиђеног за отварање понуда;

4.  Извештај о одређивању затезних својстава за ПЕ цеви према стандарду СРПС ЕН ИСО 6259-3:2001 издат од стране домаће акредитоване лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2006 - документ не може бити старији од две године од датума предвиђеног за отварање понуда;

5.  Извештај о испитивању отпорности према дуготрајном унутрашњем притиску према стандарду СРПС ЕН ИСО 1167:2008 за тражене цеви за радни притисак од 1 О бара, издат од домаће акредитоване лабораторије по СРПС ИСО/ИЕЦ 17025:2006 - документ не може бити старији од две године од датума предвиђеног за отварање понуда;

6.  Извештај о одређивању оксидационог времена и оксидационо индукционе температуре за ПЕ цеви према стандарду СРПС ЕН ИСО 11357- 6:2013 издат од стране домаће акредитоване лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISOIIEC 17025:2006 - документ не може бити старији од две године од датума предвиђеног за отварање понуда;

7.  Потребно је да понуђене цеви поседују хомогеност у складу са SRPS ISO 18553 или одговарајућем - доставити Извештај о испитивању хомогености цеви у складу са SRPS ISO 18553(или одговарајући) степена дисперзије пигмента цеви мањим од 3, издат од стране акредитоване лабораторије - документ не може бити старији од две године од датума предвиђеног за отварање понуда;

8.  Сертификат за систем менаџмента квалитетом према SRPS ISO 9001 :2008 за произвођача;

9.  Сертификат за систем менаџмента животном средином према SRPS ISO 14001 :2015 за произвођача;

10.Сертификат за систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду према SRP8 180 18001 :2008 за произвођача;

11.Сертификат за систем менаџмента енергијом (енергетска ефикасност - очување енергије) према EN ISO 50001 :2011 или одговарајуће за произвођача;

12. Каталог или извод иэ каталога произвођача (који одговара предмету набавке)

13.Уколико понуђач није произвођач добара, приложити овлашћење произвођача за учешће на овој јавној набавци

 

• За затвараче обавезно је доставити следеће доказе:

1.Приложити каталог(извод из каталога) произвођача за све понуђене затвараче са гумираним клином, којим ће се доказати тражени услови из техничке спецификације;

2.Извештај о испитивању којим се потрђује да добра испуњавају захтеве важећег стандарда СРПС ЕН 12266-1 или одговарајући за НП=10, не старији З године од датума предвиђеног за отварање понуда (акредитација ИСО/ИЕЦ 17025 или одговарајући) ;

З.Извештај о испитивању којим се потрђује да добра испуњавају захтеве важећег стандарда СРПС ЕН 1074-1 или одговарајући за НП=10, , не старији З године од датума предвиђеног за отварање понуда (акредитација ИСО/ИЕЦ 17025 или одговарајући );

4.Извештај о здравственој исправности, издат од стране домаће акредитоване лабораторије (акредитација ИСО/ИЕЦ 17025 или одговарајуће), не старији од З године од датума предвиђеног за отварање понуда.

5.Приложити важећи ГСК да се ЛГ засуни пластифицирају у складу са важећом ГСК нормом или одговарајући извештај о испитивању минималне дебљине епоксидне заштите 250 микрона издат од акредитоване лабараторије не старије од 1 године

6.Важећи сертификат да је понуђена арматура у складу са директивом 2014/68/ЕУ за опрему под притиском (ЕУ сертификат), издат од стране акредитоване институције

7. Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из којег се види да исти примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом СРПС ИСО 9001 :2015 или одговарајуће за производњу предметних

добара

8.Уколико понуђач није произвођач добара, приложити овлашћење произвођача за учешће на овој јавној набавци .

 

• За ливено гвоздене прирубничке комаде обавезно је доставити следеће доказе: 1.Каталог (извод каталога) произвођача, којим се доказује производња добара горе наведених карактеристика, материјала и димензија;

2.Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из којег се види да исти примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом СРПС ИСО 9001 :2015 или оговарајући за производњу предметних добара;

З.Извештај о испитивању којим се потрђује да добра испуњавају захтеве важећег стандарда СРПС ЕН 12266-1 или одговарајући за НП=10, не старији З године од датума предвиђеног за отварање понуда (акредитација ИСО/ИЕЦ 17025 или одговарајући );

4.Приложити фабрички атест да ЛГ фазонски комади задовољавају норму ЕН545, НП10 бара

5Лриложити сертификат о сталности својстава да ЛГ фазонски комади испуњавају норме ЕН1092-2, ЕН 14901, ДИН З0677, ДИН З476

6.Приложити важећи ГСК да се ЛГ фазонски комади пластифицирају у складу са важећом ГСК нормом или одговарајући извештај о испитивању минималне дебљине епоксидне заштите 250 микрона издат од акредитоване лабараторијв не старије од 1 године

7.Извештај о здравственој исправности, издат од стране домаће акредитоване лабораторије (акредитација ИСО/ИЕЦ 17025 или одговарајући), не старији од З године од датума предвиђеног за отварање понуда.

В.Уколико понуђач није произвођач добара, приложити овлашћење произвођача за учешће на овој јавној набавци.

 

• За ваздушне вентиле 1 кугла обавезно је доставити следеће доказе:

1.Каталог (извод каталога) произвођача, којим се доказује производња добара горе наведених карактеристика, материјала и димензија;

2.Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из којег се види да исти примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом СРПС ИСО 9001 :2015 или одговарајући за производњу предметних добара;

З.Извештај о испитивању којим се потрђује да добра испуњавају захтеве важећег стандарда СРПС ЕН 12266-1 или одговарајући за НП=10, не старији З године од датума предвиђеног за отварање понуда (акредитација ИСО/ИЕЦ 17025 или одгова рајући);

4.Извештај о испитивању којим се потрђује да добра испуњавају захтеве важећег стандарда СРПС ЕН 1074-1 или одговарајући за НП=10, не старији З године од датума предвиђеног за отварање понуда (акредитација ИСО/ИЕЦ 17025 или одговарајући);

5.Извештај о здравствено] исправности, издат од стране домаће акредитоване лабораторије (акредитација ИСО/ИЕЦ 17025 или одговарајуће), не старији од З године од датума предвиђеног за отварање понуда.

6.Приложити важећи гск да се ЛГ засуни пластифицирају у складу са важећом гск нормом или одговарајући извештај о испитивању минималне дебљине епоксидне заштите 250 микрона издат од акредитоване лабараторије не старије од 1 године

7. Уколико понуђач није про извођач добара, приложити овлашћење произвођача за учешће на овој јавној набавци.

 

• За шахт поклопце обавезно је доставити доказе:

1.Каталог (извод каталога) произвођача, којим се доказује производња добара горе наведених карактеристика, материјала и димензија;

2.Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из којег се види да исти примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом СРПС иса 9001 :2015 или одговарајући за проиэводњу предметних добара;

З.Извештај о испитивању којим се потрђује да добра испуњавају захтеве важећег стандарда српс ЕН 124

4. Уколико понуђач није произвођач добара, приложити овлашћење произвођача за учешће на овој јавној набавци

• За систем за заштиту шахтовских поклопаца обавезно је доставити доказе: 1.Извештај о испитивању силе која је потребна за деформацију механизма механичке заштите поклопца шахтова од овлашћене институције за испитивање материјала;

Прекидна сила коју издржава механизам заштите поклопаца шахтова не сме бити мања од 60 KN:

2. Уколико понуђач није произвођач добара, приложити овлашћење произвођача за учешће на овој јавној набавци.

Наведени докази о испуњености услова се могу достављати у неовереним копијама, а уколико подносилац понуде испуњава све услове, дужан је да по пријему писменог позива наручиоца достави оригинал или оверену копију доказа у примереном року који одреди наручилац.

 

 1. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. 
 2. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

 

.

 1. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

 

 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

 

 1. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:
 2. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ:Правна лица:1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица,односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује даправно лице није осуђиваноза кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду,којим се потврђује даправно лице није осуђиваноза неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступникпонуђачаније осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала(захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица:Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре(захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

 1. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ:Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности,која је на снази у време објавепозива за подношењепонуда; Предузетници:Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности,која је на снази у време објавепозива за подношење понуда Физичка лица:Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова.

Доказ мора бити издат након објављивањапозива за подношење понуда;

 1. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ:УверењеПореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних приходаили потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

 1. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона - Доказ:Дозволаза обављање делатности која је предмет јавне набавке издата од надлежног министарстваза издавање дозволе, коју понуђач доставља у виду неоверене копије. Дозвола мора бити важећа.
 2. Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XI).Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица свакогпонуђачаиз групе понуђачаи оверена печатом.

 

 

Уколико понудуподноси група понуђачапонуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. 

 

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

 

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

 

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1-4) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

 

 

V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

 

 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

 

Понуђач подноси понуду на српском језику.

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести називи адресупонуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: ЈП „Белоцрквански водовод и канализација“ Бела Црква,Дејана Бранкова 22, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавкудобра – водоводне цевии материјала за реконструкцију дела водоводне мреже Бела Црква-Црвена ЦркваЈН бр.01/2019. - НЕ ОТВАРАТИ”.Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 20.03.2019.годинедо 11часова и 30 минута .

   Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

  

Понуда мора да садржи:

Напомена:

У овом делу конкурсне документације наручилац наводи саставне делове понуде(образац понуде, изјаве, узорке.........), посебне захтеве у погледу начина попуњавања образаца датих у конкурсној документацији, односно података који морају да буду њихов саставни део, те прецизира ко попуњава, потписује и оверава те податке и обрасце када понуду подноси група понуђача.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом  оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл.75. ст.2. Закона...),који морају бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача.У случају да се понуђачи определе даједан понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији(изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу),наведено треба дефинисати споразумомкојим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

 

 1. ПАРТИЈЕ: Нема

 

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈП „Белоцрквански водовод и канализација“ Бела Црква, Дејана Бранкова 22,  са назнаком:

Измена понудеза јавну набавкудобраводоводне цеви и материјала за

реконструкцију дела водоводне мреже Бела Црква-Црвена Црква–ЈН бр.01/2019. - НЕ ОТВАРАТИ”или

Допуна понуде за јавну набавкудобра –  водоводне цевии материјала за

реконструкцију дела водоводне мреже Бела Црква-Црвена Црква -ЈН бр.01/2019. - НЕ ОТВАРАТИ”или

Опозив понуде за јавну набавкудобра –  водоводне цеви и материјала за

реконструкцију дела водоводне мреже Бела Црква-Црвена Црква,ЈН бр.01/2019. - НЕ ОТВАРАТИ”  или

Измена и допуна понудеза јавну набавкудобра –  водоводне цеви и материјала за реконструкцију дела водоводне мреже Бела Црква-Црвена Црква,ЈН бр.01/2019. - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести називи адресупонуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде(поглавље VI)наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуденаводиназив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављуIVконкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

 

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст.4. тач.1)до 6)Закона и то податке о:

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављуIVконкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

 

9. НАЧИН И УСЛОВИПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

 

9.1. Наручилац се обавезује да се плаћање по рачуну Понуђача, изврши  до 45 дана од дана пријема рачуна.

 

•Место примопредајематеријала: приручни магациннаручиоцау близини градилишта на удаљености 5 км од Беле Цркве .

9.2. Захтев у погледу рока важења понуде

Понудаважи60  данаод дана отварања понуда.

 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

 

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

 

Цена у понуди исказује се удинарима.

 

Цена је фиксна и не може се мењати.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

 

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУБЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

 

Напомена:

Услучају јавних набавки код којих је позив за подношење понуда објављен на страном језику, наручилац наводи податке о наведеним органима.

 

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

 Понуђач  је у обавези да уз понуду приложи средства финансијског обезбеђења, којим обезбеђује испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке. Као средство финасијског обезбеђења понуђач подноси регистровану меницу у висини од 2% од вредности понуде без ПДВ-а,потврду о регистрацији менице издату од стране пословне банке,менично овлашћење издато на меморандуму понуђача и картон депонованих потписа.

 

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди. Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.

 

Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин.

 

Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди. Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека рока предвиђеног за отварање понуда.

 

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поштена адресу наручиоца ЈП „Белоцрквански водовод и канализација“ Дејана Бранкова 22,26340 Бела Црква, електронске поштена e-mail.bel.vod.pravnik@gmail.comили факсомна број 013853049  тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације,ЈН бр.01/2019.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

 

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршитиконтролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

 

16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је дау тренутку закључења уговорапреда наручиоцубанкарску гаранцију као средствоза добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловнаиплатива на први позив.Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%, (уместо 10% из тачке 12. Упутства понуђачима како да сачине понуду)од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важностбанкарске гаранцијеза добро извршење посла мора да се продужи.

 

17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

 

- најнижа цена ........80 пондера

-рок испоруке................20 пондера

 

Понуђачу који понуди најнижу цену  додељује се максималан број пондера 80 за елемент критеријума понуђена цена. Осталим понуђачима се додељују пондери за наведени елемент критеријуме применом следеће формуле:

 

Р= Рmax * Сnp/Cp

Где је:

Р – број пондера

Рmax – максимални број пондера

Сnp – најнижа понуђена цена

Cp – понуђена цена

 

Начин бодовања:

Понуђач са најповољнијим  елементима добија максимални број пондера.

Остали ће добити број пондера- нпр : најнижа понуђена цена дели се са понуђеном ценом која се вреднује, па се добијени број множи са максималним бројем пондера.

На исти вршиће се бодовање и другог критеријума.

18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Време одазива на позив за отклањање недостатака у гарантном периоду   рачунајући од дана пријема захтева за отклањање недостатака предметних добара.

 

19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  (Образац изјаве, дат је у поглављу XIконкурсне документације).

 

20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

 

21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора, у овом поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона о јавним набавкама (у даљем тексту подносилац захтева).

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу,а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно,електронском поштом на маил bel.vod.pravnik@gmail.com ,факсом на број 013853049,или препорученом пошиљком са повратницом.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке,против сваке радње наручиоца,осим ако Законом о јавним набавкама није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка,садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда,без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63.став2.овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности,а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда ,а након истека рока из става 4.овог одељка (рок из става 3.члана 149.ЗЈН),сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка,рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки .

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из става 4.и 5.овог одељка(рокови из става 3.и4.члана 149.ЗЈН),а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева,у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права,које садржи податке из прилога 3љ уз ЗНЈ.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 60.000,00 динара.

Број рачуна: 840-30678845-06

Позив на број : (број или ознака јавне набавке)

Сврха плаћања: ЗЗП,назив наручиоца,број или ознака јавне набавке

Корисник Буџет Републике Србије.

Поступак заштите права у поступцима јавних набавки регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

 

 

Понуда бр________________ од__________________ за јавну набавкудобраводоводне цевии материјала за реконструкцију дела водоводне мреже Бела Црква-Црвена Црква ,ЈН број 01/19

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:

 

 

 

 

Адреса понуђача:

 

 

 

 

Матични број понуђача:

 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

 

 

Име особе за контакт:

 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail):

 

 

Телефон:

 

 

 

 

Телефакс:

 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке:

 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

 

А) САМОСТАЛНО

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена:заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

 

 

 

 

 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

         

 

1)

 

Назив подизвођача:

 

 

 

 

Адреса:

 

 

 

 

Матични број:

 

 

 

 

Порески идентификациони број:

 

 

 

Име особе за контакт:

 

 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

 

 

 

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

 

 

2)

 

Назив подизвођача:

 

 

 

 

Адреса:

 

 

 

 

Матични број:

 

 

 

 

Порески идентификациони број:

 

 

 

Име особе за контакт:

 

 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

 

 

 

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

 

 

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача

 

 

 

 

 

 

 

 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

         

 

1)

 

Назив учесника у заједничкој понуди:

 

 

 

 

Адреса:

 

 

 

 

Матични број:

 

 

 

 

Порески идентификациони број:

 

 

 

Име особе за контакт:

 

 

2)

 

Назив учесника у заједничкој понуди:

 

 

 

 

Адреса:

 

 

 

 

Матични број:

 

 

 

 

Порески идентификациони број:

 

 

 

Име особе за контакт:

 

 

3)

 

Назив учесника у заједничкој понуди:

 

 

 

 

Адреса:

 

 

 

 

Матични број:

 

 

 

 

Порески идентификациони број:

 

 

 

Име особе за контакт:

 

 

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

 

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕнабавка водоводних цевии материјала за

реконструкцију дела водоводне мреже Бела Црква-Црвена Црква

 

Рок плаћања:

Наведене цене важе за плаћање  до 45 дана од дана пријема рачуна.          

У случају да Наручилац не плати рачун у уговореном року, Понуђач  ће Наручиоцу  обрачунати камату у складу са Законом о затезној камати и то од дана истека уговореног рока плаћања до датума измирења дуга.                       

Важност   понуде:         до ___. ___ 2019. Год.

 

 

Датум                        М. П.                                          Понуђач

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII  МОДЕЛ УГОВОРА

 

 

 

1.__________________________________________(у даљем тексту: Продавац), које заступа________________, директор са једне стране и

 

2. ЈП „Белоцрквански водовод и канализација“ са седиштем у Белој Цркви, Република Србија, улица Дејана Бранкова бр.22, матични број:08677409, ПИБ:100867539, текућирачун 205-37609-72 (у даљем тексту: Купац), које заступа Драгутин Јовановић вд  директор, са друге стране.

 

 

заједно, у овом Уговору названи: Уговорне стране.

 

На основу прихваћене понудеПродавца број _______, од_________ дана _________20__. године закључују:

 

 

УГОВОР О НАБАВЦИ ВОДОВОДНИХ ЦЕВИи материјала за

реконструкцију дела водоводне мреже Бела Црква-Црвена Црква

 

(у даљем тексту: Уговор)

 

Предмет уговора

Члан 1.

 

Овим уговором Уговорне странеуређују права, обавезе и одговорности у погледу набавке водоводних цеви, као и друга питања везана за реализацију овог Уговора, под условима утврђеним овим Уговором и законским прописима којима се уређују права и обавезе по основу производње и испоруке водоводног материјала.

 

Место примопредаје

 

Место испоруке предметних добара је  приручни магацин у близини градилишта на удаљености 5 км од Беле Цркве .

Рок испоруке предметног материјала износи   ___ дан,рачунајући од дана пријема захтева Наручиоца.

Ако се закасни са извршењем уговорене испоруке из неоправданих разлога,Испоручилац је дужан да на име уговорне казне за сваки дан закашњења плати наручиоцу по 1 промил од уговорене вредности испоруке,а највише до 5% уговорене вредности испоруке.

 

Право Купца на приговор на рачун

Члан 2.

 

На испостављен рачун Купац може поднети приговору року од 8 (осам) дана од дана добијања рачуна.

 

Приговор Купца на рачун продавца не одлаже обавезу плаћања рачуна.

 

Продавац је дужан да приговор реши у року од 8 (осам) дана од дана пријема приговора. У случају да је приговор основан, Продавац ће извршити одговарајуће исправке рачуна и доставити их Купцу у року од 8 (осам) дана од дана пријема приговора.

 

У случају да Продавац одлучи да приговор није основан, о томе ће писаним путем обавестити Купца уз образложење одлуке о приговору.

 

Рок плаћања

Члан 3.

 

Купац  се обавезује да ће 30% од цене ______ без  ПДв-а ,односно  _________ динара са ПДВ-ом  предвиђене понудом извршиоца (бр.понуде _____ од ________.године)  тј _____________ динара без ПДВ-а ,односно ______________ са ПДВ-ом исплатити продавцу у виду аванса након закључења овог уговора и преноса средстава од стране Покрајинског секретаријата за пољопривреду,водопривреду и шумарство. Остатак износа купац ће исплатити продавцу након испоруке добара у зависности од преноса средстава од стране Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

Продавац се обавезује да у тренутку закључења уговора преда купцу једну бланко регистровану меницу са меничним овлашћењем као средство обезбеђења за добро извршење посла.                                                                                                    

Неизвршење уговорених обавеза

Члан 4.

 

Уговорне стране су сагласне да ће у случају настанка штете повредом одредби овог уговора, уговорна страна која је проузроковала штету, накнадити другој страни стварну штету, у складу са законом.

 

Ослобађање од одговорности (виша сила и други случајеви)

Члан 5.

 

Продавац и Купац могу бити ослобођени од одговорности за накнаду штете у случају више силе.

 

Виша сила ослобађа Продавца обавезе да испоручи, а Купца да преузме количине водоводног материјала, утврђене Уговором за време њеног трајања.

 

Као виша сила, за Уговорне стране, сматрају се непредвиђени природни догађаји који имају значај елементарних непогода (поплаве, земљотреси, пожари и сл.), као и догађаји и околности који су настали после закључења овог уговора који онемогућавају извршење уговорних обавеза, а које уговорна страна није могла спречити, отклонити или избећи.

 

Уговорна страна која је погођена деловањем више силе обавезна је да обавести другу уговорну страну телеграмом, меилом или факсом о настанку, врсти и трајању више силеуколико се њено трајање може предвидети, као и да предузме потребне активности ради ублажавања последица више силе.

 

За време трајања више силе, права и обавезе Уговорних страна мирују и не примењују се санкције за неизвршење уговрних обавеза.

 

Уговорна страна погођена вишом силом обавезна је да докаже настанак више силе веродостојним документом издатим од стране надлежних органа, уколико то није ноторна чињеница.

 

У случају да догађај више силе ефективно спречавају Уговорне стране да извршавају своје обавезе, за период дужи од једног месеца, Уговорне стране ће споразумно одлучити о даљој примени овог Уговора. Уговорна страна код које није наступила виша сила има право на раскид овог Уговора без обраћања суду кад о томе писаним путем (препорученим писмом, телеграмом, меилом, факсом) обавести другу уговорну страну.

 

Раскид уговора

Члан 6.

 

Уговор се може раскинути споразумно и у случајевима предвиђеним Законом о облигационим односима Републике Србије.

 

Решавање спорова

Члан 7.

 

Уговорне стране су сагласне да ће сваки спор који настане у вези са овим уговором, настојати да реше мирним путем, у духу добре пословне сарадње.

 

У случају да се настали спор не може решити мирним путем, спорове из овог Уговора или поводом овог Уговора, решаваће надлежни суд у Панчеву.

 

Ступање уговора на снагу

Члан 8.

 

Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу законски заступници уговорних страна или од њих овлашћена лица, а ступа на снагу и важи за период од 1. априла2019. до  1. августа 2019.године.

 

Измене и допуне уговора

Члан 9.

 

Измене и допуне овог уговора могу се вршити само писаним путем. Биће пуноважне и обавезиваће Продавца и Купца само оне измене и допуне које су сачинили споразумно у писаној форми.

 

Завршне одредбе

Члан 10.

 

Купац је сагласан да се достава рачуна, одговора на приговор Купца на рачун, упозорење или друго писмено Продавца, које се односи на овај уговорни однос сматра уредном, уколико је Продавац исте доставио на адресу наведену у овом Уговору.

 

 

Члан 11.

 

На сва питања која нису уређена овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима Републике Србије.

 

 

Члан 12.

 

Купац овим Уговором истовремено потврђује, под законском одговорношћу, да су сви подаци и копије докумената које је дао Продавцу за потребе закључења и праћења овог уговорног односа тачни и веродостојни оригиналној документацији.

 

Члан 13.

 

Купац је сагласан да је Продавац његов ексклузивни снабдевач, што значи да  Купац нема право да закључи истоветни уговорни однос за исти уговорени период са другим продавцем, а у противном Купац је дужан да Продавцу надокнади сву насталу материјалну штету (стварна штета и изгубљена добит).

 

 

Члан 14.

 

Лице овлашћено  за размену информација и предузимања активности за извршавање уговора од стране Купца је Александар Крачун, (tdbvkbc@gmail.com, тел.0695052565), а од стране Продавцаје _________________________________(меил _________________________ , тел:__________________________). 

 

 

Члан 15.

 

Овај Уговор је сачињен у Белој Цркви  дана __________________, у 6 (шест) истоветних примерака, по три примерка за сваку Уговорну страну. 

 

 

Продавац

 

Купац

 

 

 

 

 

 

 

VIII ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

 

 

 

СТРУКТУРА ЦЕНЕ

 

 

 

 

 

 

 

Укупна  цена без ПДВ-а = ________________________

 

Укупна  цена са ПДВ-ом = ________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕСТО И ДАТУМ                         М.П.                   ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

 

 

У складу са чланом 88. став 1.Закона, понуђач____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

 

 

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

 

 

 

 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

                                                                            (Назив понуђача)

даје:

 

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈПОНУДИ

 

 

                               

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступкујавне набавке........................[навести предмет јавне набавке, бр ............. [навести редни број јавне набавкe], поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

 

 

 

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

 

 

 

 

 

Напомена: услучају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђачаиз групе понуђачаи оверена печатом.

 

 

 

 

 

 

XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ.2.ЗАКОНА

 

 

 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

 

 

ИЗЈАВУ

 

Понуђач................................[навести назив понуђача]у поступку јавне набавке...........................[навести предмет јавне набавке]бр.......................[навести редни број јавне набавкe],поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,запошљавању и условима рада,заштити животне средине,као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

 

 

 

 

 

          Датум                                                                            Понуђач

 

________________                        М.П.                           __________________

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђачаиз групе понуђачаи оверена печатом.