Јавна набавка електрична енергија

Postavio: bcvk 08-01-2019

Обавештење о закљученом уговору

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

Назив наручиоца : ЈП „Белоцрквански водовод и канализација“

Адреса наручиоца: Бела Црква, Дејана Бранкова 22

Интернет страница наручиоца : www.bcvk.rs

Врста наручиоца : Јавно предузеће

Врста предмета : Добра

Предмет јавне набавке је набавка добра електрична енергија.

 Ознака из општег речника набавке : 09310000.

Уговорена вредност: ВТ 64,11   E /MWH -  7.586,13 динара без ПДВ-а 

 НТ  41,23  E /MWH - 4.878,74 динара  без ПДВ-а

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена

Број примљених понуда:2

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: ВТ   66,20   E /MWH -7.833,44   НТ    42,20   E /MWH  -4.993,52 динара  без ПДВ-а динара  без ПДВ-а

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: ВТ 64,11   E /MWH -  7.586,13 динара без ПДВ-а  НТ  41,23  E /MWH - 4.878,74 динара  без ПДВ-а

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  не

Понуђена цена: ВТ 64,11   E /MWH -  7.586,13 динара без ПДВ-а 

НТ  41,23  E /MWH - 4.878,74 динара  без ПДВ-а

Датум доношења одлуке о додели уговора: 24.12.2018.године

Датум закључења уговора:4.01.2019.године

Основни подаци о добављачу: ЕПС Снабдевање,Београд ,Царице Милице 2

Период важења уговора: 12 месеци